OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kontinuita vo vedení spoločnosti

Správa OVB

Kontinuita vo vedení spoločnosti

Kolín, 10. februára 2017 – Dozorná rada spoločnosti OVB Holding AG predĺžila zmluvu s predsedom predstavenstva Máriom Freisom, ktorá je platná do 31.12.2017, o ďalších 5 rokov do 31.12.2022. Tento 41–ročný muž je od roku 2010 členom predstavenstva holdingu a od februára 2016 je v jeho vedení. Rov-nako bola predĺžená zmluva až do 31. decembra 2020 aj s členom predstaven-stva Thomasom Hückerom (51), ktorý je zodpovedný za celokoncernové IT, ma-nažment procesov a personalistiku. K trojčlennému tímu predstavenstva patrí aj Oskar Heitz (63), zodpovedný za finančné záležitosti, ktorého zmluva platí do 31. decembra 2018. Členom predstavenstva je od založenia spoločnosti OVB Holding AG v roku 2004.

Súčasné predstavenstvo nemeckej dcérskej spoločnosti OVB Vermögensbera-tung AG, ktorej členmi sú páni Mário Freis, Thomas Hücker a Jürgen Kotulla, odovzdá začiatkom apríla 2017 prevádzkovú zodpovednosť novým členom predstavenstva. Z vlastných radov postúpia do predstavenstva spoločnosti OVB Vermögensberatung AG páni Frank Burow (44), ktorý prevezme zodpovednosť za financie a operatívnu činnosť vo funkcii CFO/COO, Christian Höfel (42) bude členom predstavenstva pre odbyt (CSO) a Marcus Oliva (43) bude mať na staros-ti partnerov a produkty (CPO). Títo traja členovia nového riadiaceho tímu majú rozsiahle skúsenosti v oblastiach, ktoré budú zastupovať.

S účinnosťou od apríla 2017 bol do pozície člena predstavenstva pre marketing a komunikáciu spoločnosti OVB Holding AG menovaný pán Jürgen Kotulla (58).

Úlohou pána Kotullu na tejto pozícii je ďalší rozvoj marketingovej stratégie kon-cernu OVB. Pre podporu odbytu finančných sprostredkovateľov a pozíciu spo-ločnosti u klientov, narastá dôležitosť on-line marketingu. OVB chce využiť šan-ce a potenciál s tým spojené.

OVB Holding AG zverejní svoju výročnú správu podľa plánu dňa 28. marca 2017. Podľa prvých odhadov bol rok 2016 pre OVB opäť ďalším úspešným obchodným rokom.

 

O koncerne OVB

Koncern OVB so sídlom v Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu OVB zameriavajú na dlhodobé, prierezové a predovšetkým na klientov orientované komplexné finančné poradenstvo pre domácnosti a súk-romné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi a s ponukou konkurencieschopných produktov tak dokáže naplniť individuálne potreby svojich klientov v oblasti existenčných istôt a zabezpeče-nia v starobe, poistenia a budovania majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 14 európskych krajinách.

5 089 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby takmer 3,26 miliónom klientov. V roku 2015 dosiahol OVB Holding AG so svoji-mi dcérskymi spoločnosťami celkové prijaté provízie vo výške 224,7 mil. eur a EBIT vo výške 14 mil. eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu spoločností obchodovateľných na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay