OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Informácie pre klienta

 

Ochrana osobných údajov

Informácie podľa ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačného systému je podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, vl. č.: 4597/B (ďalej ako „OVB“).

2. Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú podriadení finanční agenti OVB a tzv. anketári OVB, ktorí boli spracúvaním osobných údajov poverení písomnou zmluvou uzatvorenou s OVB.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je výkon finančného sprostredkovania, identifikácia klienta, overovanie tejto identifikácie, ochrana a domáhanie sa práv OVB voči klientovi, zdokumentovanie činnosti OVB, výkon dohľadu, plnenie úloh a povinností OVB a vykonávanie ďalších obchodných, reklamných a marketingových aktivít OVB.

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov

A) Na účely vykonávania finančného sprostredkovania je OVB oprávnené aj bez súhlasu klienta spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa ust. § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon o finančnom sprostredkovaní“).

B) Na účely vykonávania obchodných, reklamných a marketingových aktivít je OVB oprávnené spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom vo formulári: Informácia pre klienta a súhlas so spracovaním osobných údajov, najmä: titul, meno, priezvisko a korešpondenčná adresa klienta.

5. Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú najmä klienti, potenciálni klienti, zástupcovia klientov a potenciálnych klientov. Dotknutými osobami sú aj zamestnanci OVB, podriadení finanční agenti OVB a anketári OVB.

6. Poučenie o dobrovoľnosti dotknutej osoby poskytnúť OVB svoje osobné údaje

Na účely vykonávania obchodných, reklamných a marketingových aktivít OVB, poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje dobrovoľne formou podpísania formulára: Informácia pre klienta a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak dotknutá osoba neposkytne OVB svoje osobné údaje v rozsahu a za účelom definovanom v ust. § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní, OVB nesmie dotknutej osobe poskytnúť služby finančného sprostredkovania.

7. Doba spracúvania osobných údajov

OVB je v zmysle ust. § 36 zákona o finančnom sprostredkovaní povinná viesť evidenciu dokumentov, vrátane tých, ktoré obsahujú osobné údaje a túto evidenciu uchovávať najmenej počas desiatich rokov od sprostredkovania uzatvorenia zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou. Osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu je OVB oprávnené spracúvať do doby odvolania súhlasu dotknutej osoby.

8. Prenos osobných údajov

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie sa zaviazala neobmedziť prenos osobných údajov v rámci krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Z tohto dôvodu môžu byť osobné údaje dotknutých osôb predmetom prenosu do krajín EÚ a EHS. OVB ako súčasť koncernu OVB Holding AG má zastúpenie v krajinách EÚ, vo Švajčiarsku a na Ukrajine.

9. Zverejnenie osobných údajov

OVB prehlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejnené.

10. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti vyžadovať od OVB:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého OVB získala jej osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba má právo formou písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu OVB, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom OVB je povinné žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia OVB informuje dotknutú osobu v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.