OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Osobné poradenstvo ostáva aj v digitálnom svete cenné

Správa OVB

Osobné poradenstvo ostáva aj v digitálnom svete cenné

  • Rok 2015 bol najsilnejším rokom od finančnej krízy
  • Opäť zvýšená dividenda v hodnote 65 centov na akciu

Kolín, 3. júna 2016 – Mario Freis, od februára predseda predstavenstva OVB Holding AG, zdôraznil vo svojom prejave pred akcionármi silné stránky spoločnosti s celoeurópskou pôsobnosťou zaoberajúcej sa finančným poradenstvom. „Úspech OVB stojí vďaka nášmu medzinárodnému pôsobeniu na širokej báze. Z pohľadu celkových prijatých provízií a operatívneho výsledku bol rok 2015 najlepším rokom OVB od finančnej krízy. Tento pozitívny trend naďalej pokračoval aj v prvom štvrťroku 2016 vo všetkých relevantných finančných ukazovateľoch“, povedal Freis.

Pre celé odvetvie vidí aktuálne tri hlavné tematické okruhy: demografické zmeny, ktoré v celej Európe vedú ku klesajúcej výkonnosti systémov sociálneho zabezpečenia a tým aj k nedostatkom v zabezpečení európskych občanov a tendenciu zvyšovania rizika chudoby v starobe, čo predstavuje súčasne výzvu aj príležitosť. Okrem toho, terajšie obdobie nízkych úrokov, ktoré pravdepodobne zotrvá dlhší čas, prispieva k zneisteniu obyvateľstva a v dôsledku toho spôsobuje opatrnosť pri riešení nevyhnutného súkromného poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Jednu z najväčších výziev v odvetví sprostredkovania finančných služieb predstavuje neustále sa meniace regulačné prostredie v celej Európe.

Pri budúcom strategickom smerovaní sa OVB bude koncentrovať v prvom rade na podstatné oblasti činnosti. Freis vyhlásil, že OVB využije okrem iného silné celoeurópske pôsobenie, aby ďalej budovalo svoju pozíciu na existujúcich trhoch a prinášalo svoj obchodný model aj na nové trhy, keď na to bude vhodná doba a správne podmienky.

Za dôležité strategické piliere považuje OVB témy optimalizácie procesov a digitali-zácie, aby bolo možné zaistiť ďalší rast efektivity a reagovať na meniace sa správanie klientov. „Našu silnú stránku, osobný a na dôvere založený kontakt s našimi klientmi, budeme aj v budúcnosti prepájať s aktuálnymi technickými možnosťami. Technika pritom nenahrádza osobné poradenstvo, ale stavia ho do centra diania “, povedal Freis k ďalšiemu strategickému smerovaniu.

Prognóza na rok 2016

Po úspešnom roku 2015 a po úspešnom prvom štvrťroku 2016 OVB mierne zvýšilo výhľad na celý rok a počíta teraz s celkovými prijatými províziami približne na úrovni minulého roka a s operatívnym výsledkom mierne nad výsledkom minulého roka.

Dividenda sa opäť zvýši

Valné zhromaždenie pri 97 % účasti na základe dobrého výsledku v roku 2015 a na návrh dozornej rady a predstavenstva jednohlasne opätovne rozhodlo o vyplatení dividendy zvýšenej o 8,3 % v hodnote 65 centov na akciu za hospodársky rok 2015 (2014: 60 centov).

O koncerne OVB

Koncern OVB so sídlom v Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu OVB zameriavajú na dlhodobé, prierezové a predovšetkým na klientov orientované komplexné finančné poradenstvo pre domácnosti a súkromné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi a s ponukou konkurencieschopných produktov tak dokáže naplniť individuálne potreby svojich klientov v oblasti existenčných istôt a zabezpečenia v starobe, poistenia a budovania majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 14 európskych krajinách.

Viac ako 5100 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby takmer 3,26 mil. klientov. V roku 2015 dosiahol OVB Holding AG so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové prijaté provízie vo výške 224,7 mil. Eur a EBIT vo výške 14,0 mil. Eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu spoločností obchodovateľných na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).