OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Osobné poradenstvo ostáva aj v digitálnom svete cenné

Správa OVB

Osobné poradenstvo ostáva aj v digitálnom svete cenné

  • Rok 2015 bol najsilnejším rokom od finančnej krízy
  • Opäť zvýšená dividenda v hodnote 65 centov na akciu

Kolín, 3. júna 2016 – Mario Freis, od februára predseda predstavenstva OVB Holding AG, zdôraznil vo svojom prejave pred akcionármi silné stránky spoločnosti s celoeurópskou pôsobnosťou zaoberajúcej sa finančným poradenstvom. „Úspech OVB stojí vďaka nášmu medzinárodnému pôsobeniu na širokej báze. Z pohľadu celkových prijatých provízií a operatívneho výsledku bol rok 2015 najlepším rokom OVB od finančnej krízy. Tento pozitívny trend naďalej pokračoval aj v prvom štvrťroku 2016 vo všetkých relevantných finančných ukazovateľoch“, povedal Freis.

Pre celé odvetvie vidí aktuálne tri hlavné tematické okruhy: demografické zmeny, ktoré v celej Európe vedú ku klesajúcej výkonnosti systémov sociálneho zabezpečenia a tým aj k nedostatkom v zabezpečení európskych občanov a tendenciu zvyšovania rizika chudoby v starobe, čo predstavuje súčasne výzvu aj príležitosť. Okrem toho, terajšie obdobie nízkych úrokov, ktoré pravdepodobne zotrvá dlhší čas, prispieva k zneisteniu obyvateľstva a v dôsledku toho spôsobuje opatrnosť pri riešení nevyhnutného súkromného poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Jednu z najväčších výziev v odvetví sprostredkovania finančných služieb predstavuje neustále sa meniace regulačné prostredie v celej Európe.

Pri budúcom strategickom smerovaní sa OVB bude koncentrovať v prvom rade na podstatné oblasti činnosti. Freis vyhlásil, že OVB využije okrem iného silné celoeurópske pôsobenie, aby ďalej budovalo svoju pozíciu na existujúcich trhoch a prinášalo svoj obchodný model aj na nové trhy, keď na to bude vhodná doba a správne podmienky.

Za dôležité strategické piliere považuje OVB témy optimalizácie procesov a digitali-zácie, aby bolo možné zaistiť ďalší rast efektivity a reagovať na meniace sa správanie klientov. „Našu silnú stránku, osobný a na dôvere založený kontakt s našimi klientmi, budeme aj v budúcnosti prepájať s aktuálnymi technickými možnosťami. Technika pritom nenahrádza osobné poradenstvo, ale stavia ho do centra diania “, povedal Freis k ďalšiemu strategickému smerovaniu.

Prognóza na rok 2016

Po úspešnom roku 2015 a po úspešnom prvom štvrťroku 2016 OVB mierne zvýšilo výhľad na celý rok a počíta teraz s celkovými prijatými províziami približne na úrovni minulého roka a s operatívnym výsledkom mierne nad výsledkom minulého roka.

Dividenda sa opäť zvýši

Valné zhromaždenie pri 97 % účasti na základe dobrého výsledku v roku 2015 a na návrh dozornej rady a predstavenstva jednohlasne opätovne rozhodlo o vyplatení dividendy zvýšenej o 8,3 % v hodnote 65 centov na akciu za hospodársky rok 2015 (2014: 60 centov).

O koncerne OVB

Koncern OVB so sídlom v Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu OVB zameriavajú na dlhodobé, prierezové a predovšetkým na klientov orientované komplexné finančné poradenstvo pre domácnosti a súkromné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi a s ponukou konkurencieschopných produktov tak dokáže naplniť individuálne potreby svojich klientov v oblasti existenčných istôt a zabezpečenia v starobe, poistenia a budovania majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 14 európskych krajinách.

Viac ako 5100 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby takmer 3,26 mil. klientov. V roku 2015 dosiahol OVB Holding AG so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové prijaté provízie vo výške 224,7 mil. Eur a EBIT vo výške 14,0 mil. Eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu spoločností obchodovateľných na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay