OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB potvrdzuje svoje silné postavenie v Európe

Správa OVB

OVB potvrdzuje svoje silné postavenie v Európe

  • Strategické opatrenia priniesli výrazný rast príjmov
  • Naďalej rastie počet sprostredkovateľov i klientov

Kolín, 13. august 2014 – OVB, poskytovateľ služieb finančného sprostredkovania na európskom trhu, zvýšilo v prvom polroku 2014 celkový obrat o 2,3% na 103,7 mil.€. Po očakávanom miernom vývoji v prvom štvrťroku 2014 zaznamenali tržby koncernu v druhom štvrťroku výrazný 16%-ný nárast. Napriek týmto úspechom vyjadril Michael Rentmeister, predseda predstavenstva OVB Holding AG, znepokojenie nad stavom starobného dôchodkového zabezpečenia v Európe: „V súčasnosti prebieha v médiách emotívna diskusia o životnom poistení a modeloch odmeňovania finančných sprostredkovateľov. A to napriek faktu, ktorý jasne potvrdzujú aj klienti, že dobré poradenstvo má svoju cenu. Pritom je oveľa dôležitejšie podrobiť kritike ničivé účinky politiky nízkych úrokov na starobné dôchodky. V mnohom je totiž podobná
vyvlastneniu úspor sporiteľov a výrazne negatívne ovplyvňuje zmýšľanie ľudí o ich vlastnom zabezpečení sa na starobu. Tým, ktorí z terajšej situácie vyvodia nesprávne závery, hrozí v starobe chudoba.

Rast počtu klientov, finančných sprostredkovateľov a nových zmlúv

Nárast počtu klientov, sprostredkovateľov a nových zmlúv v OVB nám dokazuje záujem o komplexné finančné poradenstvo: od polovice roku 2013 rozšírilo OVB svoju klientsku základňu na 3,14 mil. klientov. Počet nových zmlúv sa oproti minulému roku zvýšil o 5,7% na 247 349. Počet finančných sprostredkovateľov, ktorí pre OVB pracujú na plný úväzok, narástol za posledných 12 mesiacov o 3,5% na 5 134. „Tento vývoj dokazuje, aké dôležité je pokračovať v kľúčových strategických opatreniach prijatých v roku 2012. Prejavuje sa dlhodobý účinok opatrení ako je napr. BOOST (Best of OVB Success Teams), ktorými OVB podporuje úspešných podnikateľov vo svojich radoch a umožňuje výmenu najlepších skúseností. Posilňuje sa tak rast obchodu v náročných podmienkach trhu,“ hodnotí Rentmeister pozitívny vývoj kľúčových operatívnych ukazovateľov koncernu.

Jednoznačne pozitívny vývoj obchodu na mnohých národných trhoch

Obchod v rámci koncernu OVB dosiahol v prvom polroku 2014 veľmi dobré výsledky v Španielsku, Maďarsku, Poľsku, Taliansku a vo Švajčiarsku. V Nemecku neprišlo k zmenám, obchod dosahuje stabilné výsledky. Obchodné straty v Českej republike zo začiatku roka boli kompenzované dobrým vývojom obchodu v takmer všetkých ostatných krajinách v regióne stredná a východná Európa. Napríklad OVB Slovensko zaznamenalo 5%-ný nárast obratu.

V južnej a západnej Európe pokračoval dynamický vývoj obchodu naštartovaný ešte v prvom štvrťroku. Celkové prijaté provízie v tomto regióne vzrástli za ostatný polrok o 30,5%, t.j. z minuloročných 16,2 mil. € na 21,1 mil. € v sledovanom období.

Opäť sa potvrdzuje múdrosť a predvídavosť rozhodnutia z konca 90-tych rokov minulého storočia, preniesť obchodný model OVB na aktuálne 13 zahraničných trhov. V súčasnosti sme jediná spoločnosť s celoeurópskym pôsobením, ktorá poskytuje komplexné finančné poradenstvo. Môžeme tak našim finančným poradcom ponúknuť jedinečný obchodný model spolu s možnosťou budovania medzinárodnej kariéry,“ komentuje Rentmeister vysokú stabilitu, ktorá vyplýva z medzinárodného pôsobenia koncernu.

Dynamický vývoj príjmov

Za obdobie január - jún 2014 dosiahol koncern EBIT vo výške 4,7 mil. €, t.j. o 22,7% vyšší ako minuloročný (3,9 mil. €).

Podstatný impulz pre tento pozitívny vývoj priniesol región južnej a západnej Európy, ktorý strojnásobil svoj EBIT na hodnotu 2,2 mil. € (oproti minuloročným 0,7 mil. €).

Zatiaľ čo niektoré trhy v rámci OVB koncernu zaznamenávajú dynamický rast, krajiny ako Nemecko, Česká republika a Slovensko sa strategicky zameriavajú na stabilizovanie výnosov, ktoré sa im darí dosahovať aj v náročnom konkurenčnom prostredí.

Vo vzťahu k celkovým dosiahnutým províziám sa EBIT marža koncernu zlepšila v prvom polroku 2014 na 4,6% oproti minuloročným 3,8%.

Tento nárast je ešte zreteľnejší na úrovni operatívnych výsledkov a zisku na akciu: EBIT sa v štvrťročnom porovnaní zvýšil o 84,9%, v polročnom porovnaní o 22,7%.

Od januára do júna vygenerovalo OVB pre svojich akcionárov 35%-ný nárast zisku na akciu: z 20 na 27 eurocentov.

Výhľad pre rok 2014 potvrdený

OVB potvrdzuje svoju prognózu o miernom raste obratu v roku 2014 a možnosti dosiahnuť stabilný operatívny výsledok. „Počas nadchádzajúcich štvrťrokov sa chceme zamerať na využívanie našich silných stránok – celoeurópske pôsobenie a náš jedinečný komplexný systém ABS (Analyse – Beratung – Service, v preklade APS = analýza – poradenstvo – servis). Okrem toho si želáme, aby prišlo k utlmeniu rastu obmedzení a regulácií, aby sa trh mohol konečne sústrediť na demografické výzvy,“ komentuje Michael Rentmeister nekončiacu vlnu regulácií.

Koncern OVB

Koncern OVB má holdingovú centrálu v Kolíne a je jednou z vedúcich európskych skupín v predaji finančných produktov. Od založenia OVB Vermögensberatung AG v Nemecku v roku 1970 bolo zameranie obchodných aktivít OVB formované klientsky orientovaným poradenstvom pre domácnosti a súkromné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi, a dokáže tak naplniť individuálne potreby klientov v oblasti tvorby a zhodnocovania majetku, poistného krytia, starobného dôchodku a hypotekárnych úverov. OVB je aktívne v 14 krajinách, v súčasnosti poskytuje služby finančného sprostredkovania a poradenstva takmer 3,1 miliónom klientov po celej Európe. Pre OVB pracuje v hlavnom povolaní viac ako 5 100 finančných poradcov. V roku 2013 dosiahol OVB Holding AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové provízie vo výške 204,8 milióna € a EBIT 10,2 milióna €. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Finančné ukazovatele koncernu za 1. polrok 2014

Operatívne ukazovatele jednotka 01.01. –30.06.2013 01.01. –
30.06.2014
zmena
Klienti (30.06.) počet 3,02 mil. 3,14 mil. + 4,0 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 4 958 5 134 + 3,5 %
Zmluvy z nového obchodu počet 234 049 247 349 + 5,7 %
Celkové prijaté provízie mil. € 101,4 103,7 + 2,3
%
Finančné ukazovatele jednotka 01.01. –30.06.2013 01.01. –
30.06.2014
zmena
EBIT (prevádzkový a
hospodársky výsledok)
mil. € 3,9 4,7 + 22,7 %
EBIT-marža* % 3,8 4,6 + 0,8 %
bodu
Koncernový zisk mil. € 2,9 3,8 + 30,2 %
Zisk na akciu (základný) EUR 0,20 0,27 + 35,0 %

Finančné ukazovatele podľa regiónov za 1. polrok 2014

  jednotka 01.01. –
30.06.2013
01.01. –
30.06.2014
zmena
Stredná a východná Európa    
Klienti (30.06.) počet 2,05 mil. 2,16 mil. + 5,4 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 3 127 3 222 + 3,0 %
Celkové prijaté provízie mil. € 56,1 54,0 - 3,8 %
EBIT mil. € 4,9 4,5 - 7,2 %
EBIT-marža* % 8,7 8,4 - 0,3 % bodu
Nemecko
Klienti (30.06.) počet 647 613 631 339 - 2,5 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 1 360 1 363 + 0,2 %
Celkové prijaté provízie mil. € 29,1 28,6 - 1,7 %
EBIT mil. € 2,7 2,5 - 6,9 %
EBIT-marža* % 9,3 8,8 + 0,5 % bodu
Južná a západná Európa
Klienti (30.06.) počet 319 693 346 159 + 8,3 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 471 549 + 16,6 %
Celkové prijaté provízie mil. € 16,2 21,1 + 30,5 %
EBIT mil. € 0,7 2,2 + 199,4 %
EBIT-marža* % 4,4 10,2 + 5,8 % bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay