OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB s dobrým polročným hospodárskym výsledkom, avšak s obavami o budúcnosť súkromného dôchodkového zabezpečenia v Európe

Správa OVB

OVB s dobrým polročným hospodárskym výsledkom, avšak s obavami o budúcnosť súkromného dôchodkového zabezpečenia v Európe

  • Viac klientov, viac finančných sprostredkovateľov
  • Nárast obratu o 6,9 percenta
  • Operatívny výsledok stúpol o 28,2 percenta

Kolín, 14. augusta 2015 – OVB, európsky koncern pre finančné sprostredkovanie, pokračovalo v prvom polroku 2015 vo svojom úspešnom príbehu. Celkový obrat narástol o 6,9 percenta na 110,9 mil. Eur. Na trhoch v mnohých dcérskych krajinách bol zaznamenaný potešujúci vývoj obchodu. „Len v júni 2015 sprostredkovalo OVB približne 60 000 nových zmlúv, čo je dôkazom veľkého dopytu po našich službách“, vyjadril sa pán Michael Rentmeister, predseda predstavenstva spoločnosti OVB Holding AG, vo svojej prezentácii obchodných výsledkov za prvý polrok. Koncern zvýšil svoj operatívny výsledok o 28,2 percenta na 6,1 mil. Eur.

Predseda predstavenstva spoločnosti OVB si aj napriek tomu robí starosti o súkromné dôchodkové zabezpečenie v Európe: „Stále viac ľudí sa odkláňa od súkromného dôchodkového zabezpečenia z dôvodu zneistenia, a aj kvôli nízkym úrokom. Len málokto je ochotný obmedziť svoju terajšiu spotrebu, aby si mohol vytvoriť rezervy na starobu. Naši finanční sprostredkovatelia sa v kontakte s klientmi tiež stretávajú s týmto nebezpečným vývojom. Pritom časový faktor nenahráva vnútorným pochybnostiam, potláčaniu, odsúvaniu a váhaniu. Potreba kvalifikovaného komplexného poradenstva prostredníctvom finančných sprostredkovateľov je vyššia ako kedykoľvek predtým.“

Túto službu na najvyššej úrovni OVB už veľa rokov ponúka svojim klientom. Napríklad v Nemecku v roku 2014 z celkovo 19 897 sťažností podaných u ombudsmana nebola ani jedna proti produktu, ktorý sprostredkovalo OVB. V tomto roku uskutočnil časopis konsument.at v Rakúsku anonymné poradenské testy k dôchodkovému účtu, sprostredkovatelia OVB z nich vyšli ako víťazi. „Sú to len dva príklady, ktoré potvrdzujú aj vedecky podložený pozitívny vzťah medzi klientom a sprostredkovateľom, a pripúšťajú záver, že nie sú potrebné žiadne ďalšie neprimerané paušálne obmedzenia - napriek všetkým pesimistickým ohlasom z politiky a ochrany spotrebiteľa“, zdôvodňuje Rentmeister nasadenie OVB v otázkach regulácie. „Samozrejme vieme, že spôsobom práce politiky nie je neprijímať zákony. Je však zrejmé, že účinok nových zákonov je viditeľný až s časovým odstupom. Z nášho pohľadu žiaden nový zákon po zavedení európskej smernice o sprostredkovaní poistenia (IMD) nepriniesol úžitok v zmysle lepšej ochrany spotrebiteľa. Práve naopak, každá ďalšia regulácia v oblasti finančného sprostredkovania v skutočnosti značne zvyšuje riziko chudoby v starobe.“

Preto OVB už v rámci tohtoročného júnového valného zhromaždenia navrhlo nové viacstupňové zameranie a zároveň harmonizáciu európskych systémov dôchodkového zabezpečenia:

  • pozastaviť všetky plánované zákony, ktoré obsahujú ďalšie obmedzenia pre poskytovateľov produktov a sprostredkovateľov,
  • zamerať všetky subvencie výlučne na vytváranie dodatočného dôchodkového
    zabezpečenia vo vlastnej zodpovednosti spotrebiteľov,
  • zjednodušenie systému zredukovaním možností implementácie.

Dobrý vývoj obchodu na trhoch v mnohých krajinách

Medzinárodné zázemie koncernu, ako aj kľúčové strategické opatrenia smerujúce k cieľu stať sa vedúcim systémovým odbytom v Európe, sú základom pre úspešný vývoj obchodu: nadpriemerne pozitívny vývoj obratu zaznamenali Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a Rakúsko.

V regióne južnej a západnej Európy narástli celkové prijaté provízie za prvých šesť mesiacov tohto roku z 21,1 mil. Eur na 25,7 mil. Eur (t.j. o 21,5 percent). Nemecko dosiahlo nárast obratu o 5,3 percenta, región strednej a východnej Európy o 2,1 percenta.

Viac klientov, viac finančných sprostredkovateľov

Koncernu OVB sa podarilo rozšíriť klientsku základňu v Európe na 3,27 mil. klientov. Počet licencovaných sprostredkovateľov spolupracujúcich s OVB v hlavnom povolaní narástol za posledných dvanásť mesiacov o 3,4 percenta na 5 308.

Nadpriemerné príjmy

Príjmy spoločnosti mali rovnaký vývoj ako obrat. Všetky regióny prispeli k nárastu príjmov celkovo o 28,2 percenta. Operatívny výsledok koncernu OVB dosiahol v prvom polroku 2015 6,1 mil. Eur, oproti 4,7 mil. Eur za rovnaké obdobie minulého roku.

EBIT marža koncernu, vo vzťahu k celkovým prijatým províziám, sa v prvom polroku 2015 zlepšila na 5,5 percenta oproti 4,6 percentám v rovnakom období minulého roku. Zisk na akciu, ktorý OVB dosiahlo od januára do júna, narástol o 7,4 percenta.

Naďalej sa očakáva pozitívny vývoj

Rámcové podmienky pre obchodné aktivity OVB ostávajú predbežne stabilné aj v druhej časti tohto roku. Vzhľadom na obchodné výsledky za prvých šesť mesiacov 2015 počíta OVB s miernym nárastom výnosov z obratu v porovnaní s rokom 2014.V porovnaní s výrazne dobrými výsledkami roku 2014 sa očakáva, že operatívny výsledok sa nezmení, resp. zaznamená len jemný nárast.

Koncern OVB

Koncern OVB, so sídlom holdingu v Kolíne, je jednou z vedúcich európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu zameriavajú na komplexné poradenstvo pre domácnosti a súkromné osoby. Spoločnosť OVB spolupracuje s viac než 100 významnými produktovými partnermi a svojimi konkurencieschopnými službami uspokojuje individuálne požiadavky svojich zákazníkov v oblasti existenčných istôt a dôchodkového zabezpečenia, budovania majetku, poistenia a rozširovania majetku. Spoločnosť OVB v súčasnosti pôsobí v 14 krajinách.

Takmer 5 300 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby 3,3 mil. klientov. V roku 2014 dosiahol OVB Holding AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové provízie vo výške 214,0 mil. Eur a EBIT vo výške 12,3 mil. Eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Finančné ukazovatele koncernu za 1. polrok 2015

Operatívne ukazovatele jednotka 01.01. – 30.06.2014 01.01. –
30.06.2015
zmena
Klienti (30.06.) počet 3,14 mil. 3,27 mil.      + 4,1 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 5 134 5 308      + 3,4 %
Celkové prijaté provízie mil. € 103,7 110,9        + 6,9 %
Finančné ukazovatele jednotka 01.01. – 30.06.2014 01.01. – 30.06.2015 zmena
EBIT (prevádzkový a hospodársky výsledok) mil. € 4,7 6,1 + 28,2 %
EBIT-marža* % 4,6 5,5 + 0,9 % bodu
Koncernový zisk mil. € 3,8 4,2 + 10,8 %
Zisk na akciu (základný) EUR 0,27 0,29   + 7,4 %

Finančné ukazovatele podľa regiónov za 1. polrok 2015

  jednotka 01.01. – 30.06.2014 01.01. – 30.06.2015 zmena
Stredná a východná Európa    
Klienti (30.06.) počet 2,16 mil. 2,24 mil. + 3,7 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 3 222 3 333 + 3,4 %
Celkové prijaté provízie mil. € 54,0 55,1 + 2,1 %
EBIT mil. € 4,5 4,6 + 1,5 %
EBIT-marža* % 8,4 8,4  ± 0,0 % bodu
Nemecko    
Klienti (30.06.) počet 631 339 645 754 + 2,3 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 1 363
  1. 348
          - 1,1 %
Celkové prijaté provízie mil. € 28,6 30,1 +5,3 %
EBIT mil. € 2,5 2,6 +5,0 %
EBIT-marža* % 8,8 8,8  ± 0,0 %bodu
Južná a západná Európa    
Klienti (30.06.) počet 346 159 381 067 + 10,1 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 549 627 + 14,2 %
Celkové prijaté provízie mil. € 21,1 25,7 + 21,5 %
EBIT mil. € 2,2 2,9 + 36,5 %
EBIT-marža* % 10,2 11,4 + 1,2 % bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay