OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže

Správa OVB

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Aktualizujte si svoje kontaktné údaje“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej a reklamnej súťaže.

 

 

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

 

1.     Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Aktualizujte si svoje kontaktné údaje“ je spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4597/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Aktualizujte si svoje kontaktné údaje“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor.

 

 

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže

 

1.     Predmetom a účelom Súťaže je propagácia Organizátora a jeho služieb.

2.     Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.

3.      Súťaž sa uskutoční v termíne 08. 02. 2018 - 30. 04. 2018  (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.

 

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

 

1.     Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá:

a)     počas doby trvania Súťaže a počas osobného stretnutia so spolupracovníkom Organizátora poskytla, resp. aktualizovala svoje kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktná adresa, a

b)     splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.

V prípade neplnoletého účastníka Súťaže všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v tomto Štatúte a spojené s účasťou v Súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca.

2.     Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba,

a)       ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, alebo

b)       voči ktorej Organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie za poskytnuté alebo požadované služby), alebo

c)       voči ktorej finančná inštitúcia, ktorej finančné služby sú predmetom finančného sprostredkovania zo strany Organizátora, urobila právny úkon smerujúci k zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a), b) alebo c) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.

3.     Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť písomne na adresu sídla Organizátora.

 

IV. Priebeh Súťaže

 

1.     Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania Súťaže poskytnúť Organizátorovi a/alebo aktualizovať svoje kontaktné údaje v rozsahu uvedenom v čl. III. tohto Štatútu.

2.     Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže.

3.     Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje dňa 15.05.2018 výhercov,  ktorí získajú ceny uvedené v článku V. tohto Štatútu a ku každému výhercovi sa vyžrebuje aj 1 náhradný výherca.

4.     Výsledky žrebovania a výhercovia budú uverejnení do 3 pracovných dní na webovej stránke Organizátora www.ovb.sk za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu a udelenia súhlasu výhercu na toto zverejnenie v súlade s článkom VI. tohto Štatútu.

 

V. Ceny pre výhercov

 

1.     Organizátor venoval do Súťaže:

1.     cena: Darčekový poukaz v celkovej hodnote 500 ,- eur, ktorý bude možné použiť na wellness pobyt pre 2 osoby.

2.     cena: Darčekový poukaz v celkovej hodnote 300,- eur na nákup tabletu, ktorý bude možné uplatniť v ktorejkoľvek predajni spoločnosti NAY a.s. Platnosť darčekového kupónu je 12 mesiacov od jeho vystavenia.

3.     cena: Darčekový poukaz v celkovej hodnote 200,- eur na nákup kávovaru, ktorý bude možné uplatniť v ktorejkoľvek predajni spoločnosti NAY a.s. Platnosť darčekového kupónu je 12 mesiacov od jeho vystavenia.

4.     cena: 17 ks poukazov na nákup reklamných predmetov Organizátora, à v hodnote 50,- eur

2.     Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom žrebovania výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke Organizátora www.ovb.sk v časti venovanej Súťaži.

 

VI. Odovzdanie výhry

 

1.     Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.

2.     Výherca Súťaže bude za účelom odovzdania výhry kontaktovaný Organizátorom.

3.     Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa pre doručenie výhry. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry, alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom do štrnástich (14) dní od vyžrebovania výhercu Súťaže, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Osobné údaje výhercu budú v súvislosti so Súťažou Organizátorom spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka, ak má, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, začiatočné písmeno priezviska a obec na účely uverejnenia mena výhercu na webovej stránke Organizátora www.ovb.sk v časti venovanej Súťaži. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

4.     Výhra bude výhercovi Súťaže doručená prostredníctvom poštového prepravcu na náklady Organizátora, a to po predchádzajúcej dohode s výhercom Súťaže na termíne a mieste ich odovzdania. Odovzdanie výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť kontaktovať výhercu Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže, výhra prepadá v prospech vyžrebovaného náhradného výhercu. Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

5.     V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

6.     Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom Organizátora z akéhokoľvek zmluvného vzťahu.

7.     Každý výherca má právo odmietnuť výhru.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

1.     Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

2.     V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke www.ovb.sk v časti venovanej Súťaži.

3.     Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:

a)       prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;

b)       nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;

c)       nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;

d)       nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;

e)       odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.

4.     Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.

5.     Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a zároveň poskytuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, kontaktné telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom Súťaže, berie na vedomie a súhlasí, že prípadný telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmto Štatútom môže byť Organizátorom nahrávaný na účely preukázania poskytnutia súčinnosti zo strany výhercu. Práva súťažiaceho pri spracúvaní osobných údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov (napr. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov). Poskytnutie a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je súťažiaci, resp. výherca oprávnený kedykoľvek odvolať písomne zaslaným oznámením na adresu sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa považuje za neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany súťažiaceho a za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.

6.     Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na webovej stránke www.ovb.sk  v časti venovanej Súťaži.

 

Vydané v Bratislave, dňa 05.02.2018

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay