Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. #, so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej ako „OVB“ alebo ako “prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 945 447 744 alebo e-mailom odoslaným na adresu web@ovb.sk

Sprostredkovateľmi sú podriadení finanční agenti OVB, ktorých spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ poveril
na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „NariadenieGDPR“), ktorú je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 908 165 671 alebo e-mailom odoslaným na adresu dpo@ovb.sk.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

OVB spracúva osobné údaje potenciálnych klientov a/alebo klientov a ich rodinných príslušníkov, oprávnených zástupcov klientov, konečných užívateľov výhod (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) aj bez ich súhlasu, prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej aj ako „PFA“) ako sprostredkovateľov.

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe zmluvy uzatvorenej s OVB, v mene OVB, za účelom,
v rozsahu a spôsobom vymedzeným v § 31 a nasl. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o FS“). Účel a rozsah spracúvaných osobných údajov stanovuje aj § 19 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“).            

OVB môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 1. bez ich súhlasu v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, zoznamu členov štatutárneho orgánu klienta, ktorý je právnickou osobou, a údajov o nich v rozsahu vyššie uvedenom, kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má, dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
 2. s ich súhlasom:
  1. pri využití digitálneho vlastnoručného podpisu (biometrický podpis) a jeho sprístupnení finančnej inštitúcii,
   s ktorou bude mať klient záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby. Biometrický podpis je elektronicky zaznamenaný podpis zachytený prostredníctvom technického vybavenia, ktoré umožňuje zaznamenať dynamické vlastnosti podpisu a uchovať ho v digitálnej forme,
  2. pri poskytnutí osobných údajov sprostredkovateľovi OVB, ktorý nie je podriadeným finančným agentom, v rozsahu kontaktných údajov dotknutej osoby za účelom poskytnutia služieb finančného sprostredkovania v zmysle podmienok Zákona o FS.

3.   Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou, propagáciou a so službami prevádzkovateľa,
 2. poskytovanie a výkon finančného sprostredkovania zo strany OVB podľa Zákona o FS,
 3. identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby, ochrana a domáhanie sa práv OVB voči klientom, zdokumentovanie činnosti OVB, výkon dohľadu, výmena informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi OVB a jeho PFA, plnenie úloh a povinností OVB vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, Zákon o AML),
 4. priamy marketing prevádzkovateľa,
 5. podpísanie dokumentov s využitím biometrického podpisu dotknutej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR ako oprávnený záujem prevádzkovateľa,
 3. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, pričom tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 4. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

4. Kategórie príjemcov a prenášanie osobných údajov

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb môže byť materská spoločnosť OVB Holding AG so sídlom v Spolkovej republike Nemecko alebo podriadení finanční agenti OVB poskytujúci finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona o FS, finančná inštitúcia, s ktorou má dotknutá osoba záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby a s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, Národná banka Slovenska, poskytovatelia IT služieb a iní dodávatelia služieb prevádzkovateľa, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti, súdni exekútori, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy a poisťovňa, s ktorou má OVB uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania. V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov osobných údajov dotknutých osôb bude informácia zverejnená na www.ovb.sk.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ na:

 1. účel podľa bodu 2 písm. b) ods. ii) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 2. účel podľa bodu 3 písm. a)  a d) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu do uplatnenia práva namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. účel podľa bodu 3 písm. b) a c) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 4. účel podľa bodu 3 písm. e) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu poskytovania služieb finančného sprostredkovania, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 3. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov,
 4. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania,
 5. namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje tejto dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracúvať,
 6. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné,
 7. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 8. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

OVB vykonáva tiež automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania, voči ktorému má dotknutá osoba právo namietať.

7. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește utilizarea Platformei Zoom în cadrul OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.

În cele ce urmează, dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea Platformei „Zoom“.

Scopul prelucrării

Folosim instrumentul „Zoom” pentru a organiza întâlniri online, conferințe video și/sau cursuri de instruire online (în continuare: „Întâlniri online”). „Zoom” este un serviciu furnizat de către Zoom Video Communications, Inc. cu sediul în Statele Unite.

Persoana responsabilă

Responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. În ceea ce privește site-ul web „Zoom”, furnizorul „Zoom” este responsabil pentru procesarea datelor.

Care date sunt procesate?

Când se utilizează Platforma „Zoom” se prelucrează detaliile utilizatorului (nume, prenume, email, opțional: telefon, imagine), precum și datele text, audio și video în cadrul „întâlnirii online”. Aveți posibilitatea să opriți camera video sau microfonul pe aplicațiile „Zoom“. În plus, detalii despre datele cu caracter personal din cadrul întâlnirii găsiți si pe: zoom.us/privacy .

Domeniul de aplicare al prelucrării

Folosim „Zoom” pentru a desfășura „întâlniri online”. Dacă dorim să înregistrăm „întâlnirile online”, vă vom informa în mod transparent în avans și vă vom cere consimțământul. În cazul cursurilor de formare online, putem pune această înregistrare la dispoziția unui grup selectat de participanți printr-un link. Veți fi informat despre acest lucru înainte de înregistrare.

Temeiul prelucrării datelor

În cazul în care datele cu caracter personal, ale angajaților sunt prelucrate de OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L., prelucrarea acestora se face în baza contractului de muncă în vederea executării obligațiilor contractuale.
În măsura în care „întâlnirile online” se desfășoară în contextul relațiilor contractuale, temeiul legal este art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR. În cazul în care nu există o relație contractuală, baza legală este articolul 6, alineatul 1 lit. f) GDPR. Și aici suntem interesați de realizarea eficientă a „întâlnirilor online”.

Destinatar/ transfer de date

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în legătură cu participarea la „întâlniri online” nu sunt în general, transmise către terți, exceptând cazurile în care sunt destinate scopului prelucrării.
Alți destinatari: Furnizorul „Zoom” primește în mod necesar cunoștințe despre datele de mai sus, în măsura în care acest lucru este prevăzut în contractul nostru de procesare a datelor cu caracter personal cu „Zoom”.

Informații suplimentare privind protecția datelor de la Zoom Inc. pot fi găsite la:

https://Zoom.us/de-de/privacy.html
https://Zoom.us/de-de/gdpr.html


Prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

Zoom are sediul în Statele Unite. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc și într-o țară terță. Am încheiat un contract de procesare a datelor cu furnizorul „Zoom” pe baza clauzelor contractuale standard ale UE. După invalidarea protecției de confidențialitate UE-SUA, Shields nu are în prezent un nivel adecvat de protecție pentru transmiterea datelor personale către Statele Unite. De exemplu, drepturile persoanelor vizate cu privire la datele lor personale sunt restricționate în SUA. Ca măsură de protecție suplimentară, ne-am configurat și platforma Zoom în așa fel încât numai centrele de date din UE, SEE să fie utilizate pentru desfășurarea „întâlnirilor online”. Înregistrările sunt stocate doar pentru o perioadă limitată de timp pe serverele „Zoom” și apoi pe servere din UE în conformitate cu cerințele de păstrare.


Responsabil cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:
Ofițer de protecție a datelor Luiza Pop
Companie națională: OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.
E-mail: gdpr@ovb.ro


Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul de acces la informații despre datele dvs. personale. Vă puteți exercita acest drept oricând, în scris. Din măsuri de securitate, în situația în care cererea nu este făcută în scris, vă putem solicita informații suplimentare, care să facă dovada că datele cerute vă aparțin dumneavoastră.
În plus, aveți dreptul la modificarea sau ștergerea sau la restricționarea prelucrării datelor, în măsura în care aveți dreptul legal de a face acest lucru si aveți dreptul de a vă opune prelucrării în cadrul cerințelor legale.
Dreptul la portabilitatea datelor există, de asemenea, în cadrul reglementărilor privind protecția datelor.


Ștergerea datelor

În general, ștergem datele cu caracter personal dacă nu este nevoie de stocare suplimentară. O cerință de păstrare a datelor se referă la cazul în care datele sunt încă necesare pentru îndeplinirea clauzelor
contractuale, pentru verificarea garanției și dacă este cazul, a cererilor de garanție. În cazul cerințelor legale, ștergerea poate fi luată în considerare numai după expirarea obligației respective de păstrare.
După încetarea contractului, OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. păstrează datele cu caracter personal, dacă există o obligație legală în acest sens. Alte înregistrări de forma „întâlnirilor on-line“, vor fi șterse după trei luni.
Datele prelucrate în baza acordului dumneavoastră, vor fi șterse la retragerea consimțământului, dacă nu există un alt temei pentru păstrare.

Data: 16.11.2020

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie. viac

Cookies boli deaktivované, všetky už vytvorené cookies boli odstránené.