Kontinuita vo vedení spoločnosti

|

Kolín, 10. februára 2017 – Dozorná rada spoločnosti OVB Holding AG predĺžila zmluvu s predsedom predstavenstva Máriom Freisom, ktorá je platná do 31.12.2017, o ďalších 5 rokov do 31.12.2022. Tento 41–ročný muž je od roku 2010 členom predstavenstva holdingu a od februára 2016 je v jeho vedení. Rov-nako bola predĺžená zmluva až do 31. decembra 2020 aj s členom predstaven-stva Thomasom Hückerom (51), ktorý je zodpovedný za celokoncernové IT, ma-nažment procesov a personalistiku. K trojčlennému tímu predstavenstva patrí aj Oskar Heitz (63), zodpovedný za finančné záležitosti, ktorého zmluva platí do 31. decembra 2018. Členom predstavenstva je od založenia spoločnosti OVB Holding AG v roku 2004.

Súčasné predstavenstvo nemeckej dcérskej spoločnosti OVB Vermögensbera-tung AG, ktorej členmi sú páni Mário Freis, Thomas Hücker a Jürgen Kotulla, odovzdá začiatkom apríla 2017 prevádzkovú zodpovednosť novým členom predstavenstva. Z vlastných radov postúpia do predstavenstva spoločnosti OVB Vermögensberatung AG páni Frank Burow (44), ktorý prevezme zodpovednosť za financie a operatívnu činnosť vo funkcii CFO/COO, Christian Höfel (42) bude členom predstavenstva pre odbyt (CSO) a Marcus Oliva (43) bude mať na staros-ti partnerov a produkty (CPO). Títo traja členovia nového riadiaceho tímu majú rozsiahle skúsenosti v oblastiach, ktoré budú zastupovať.

S účinnosťou od apríla 2017 bol do pozície člena predstavenstva pre marketing a komunikáciu spoločnosti OVB Holding AG menovaný pán Jürgen Kotulla (58).

Úlohou pána Kotullu na tejto pozícii je ďalší rozvoj marketingovej stratégie kon-cernu OVB. Pre podporu odbytu finančných sprostredkovateľov a pozíciu spo-ločnosti u klientov, narastá dôležitosť on-line marketingu. OVB chce využiť šan-ce a potenciál s tým spojené.

OVB Holding AG zverejní svoju výročnú správu podľa plánu dňa 28. marca 2017. Podľa prvých odhadov bol rok 2016 pre OVB opäť ďalším úspešným obchodným rokom.

O koncerne OVB

Koncern OVB so sídlom v Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu OVB zameriavajú na dlhodobé, prierezové a predovšetkým na klientov orientované komplexné finančné poradenstvo pre domácnosti a súk-romné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi a s ponukou konkurencieschopných produktov tak dokáže naplniť individuálne potreby svojich klientov v oblasti existenčných istôt a zabezpeče-nia v starobe, poistenia a budovania majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 14 európskych krajinách.

5 089 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby takmer 3,26 miliónom klientov. V roku 2015 dosiahol OVB Holding AG so svoji-mi dcérskymi spoločnosťami celkové prijaté provízie vo výške 224,7 mil. eur a EBIT vo výške 14 mil. eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu spoločností obchodovateľných na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

späť