ESG investovanie

Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov poistného/investičného poradenstva na faktory udržateľnosti

Vyhlásenie spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. ako finančného poradcu v zmysle čl. 4 ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie SFDR“) v spojitosti s čl. 13 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288, ktorým sa dopĺňa Nariadenie SFDR, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, upresnením podrobností obsahu a prezentácie informácií v súvislosti so zásadou „výrazne nenarušiť“, upresnením obsahu, metodík a prezentácie informácií v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti a nepriaznivými vplyvmi na udržateľnosť, ako aj obsahu a prezentácie informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi v predzmluvných dokumentoch, na webových sídlach a v pravidelných správach.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. aktuálne pri poskytovaní poistného alebo investičného poradenstva nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Dôvod, pre ktorý v súčasnosti spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti pri poskytovaní poistného alebo investičného poradenstva, je, že analyzuje informácie získané od obchodných partnerov (účastníkov finančného trhu v zmysle Nariadenia SFDR) so zámerom implementácie technického riešenia, ktoré umožní zohľadniť klientove požiadavky vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom na faktory udržateľnosti pri distribúcii finančných produktov.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. plánuje zohľadňovať hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti pri poskytovaní poistného alebo investičného poradenstva bezodkladne po implementácii technického riešenia v zmysle vyššie uvedeného.

Odmena za výkon finančného sprostredkovania spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. alebo jej podriadeného finančného agenta nie je závislá od toho, či odporúčaný investičný produkt založený na poistení alebo poskytnuté investičné poradenstvo zohľadňuje faktory udržateľnosti alebo nie.