ESG investovanie

Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov poistného/investičného poradenstva na faktory udržateľnosti

Vyhlásenie spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. ako finančného poradcu v zmysle čl. 4 ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií
o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie SFDR“) v spojitosti s čl. 13 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288, ktorým sa dopĺňa Nariadenie SFDR, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, upresnením podrobností obsahu a prezentácie informácií v súvislosti so zásadou „výrazne nenarušiť“, upresnením obsahu, metodík a prezentácie informácií v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti a nepriaznivými vplyvmi
na udržateľnosť, ako aj obsahu a prezentácie informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi v predzmluvných dokumentoch, na webových sídlach a v pravidelných správach.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. aktuálne pri poskytovaní poistného alebo investičného poradenstva nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Dôvod, pre ktorý v súčasnosti spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti pri poskytovaní poistného alebo investičného poradenstva, je, že nedisponuje od všetkých dotknutých obchodných partnerov (účastníkov finančného trhu v zmysle Nariadenia SFDR) informáciami o zohľadňovaní hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti zo strany zazmluvnených účastníkov finančného trhu vo vzťahu ku distribuovaným finančným produktom.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. plánuje zohľadňovať hlavné nepriaznivé vplyvy
na faktory udržateľnosti pri poskytovaní poistného alebo investičného poradenstva do 6 mesiacov od získania potrebných informácií od všetkých účastníkov finančného trhu, a to z dôvodu potreby zapracovania získaných informácií do samotného procesu poskytovania poistného alebo investičného poradenstva.

Odmena za výkon finančného sprostredkovania spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. alebo jej podriadeného finančného agenta nie je závislá od toho, či odporúčaný investičný produkt založený na poistení alebo poskytnuté investičné poradenstvo zohľadňuje faktory udržateľnosti alebo nie.