ESG investovanie

Zverejnenie informácií týkajúcich sa udržateľnosti pre distribúciu investičných produktov založených na poistení a pre finančné nástroje uvedené v § 2 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

V OVB pri poskytovaní služieb v sektore kapitálového trhu a pri sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení, aktuálne nepostupujeme podľa vlastnej stratégie v súvislosti so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť a nezohľadňujeme faktory trvalej udržateľnosti podľa ESG nariadenia.

Pri výbere investičných produktov založených na poistení alebo pri poskytovaní investičného poradenstva vyhodnocujeme informácie poskytnuté zo strany tvorcu investičného produktu založeného na poistení/finančného nástroja. Pokiaľ tvorca produktu zohľadňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť, informuje spravidla o tejto skutočnosti vo svojich predzmluvných informáciách.

Dôvod, pre ktorý v súčasnosti nevyhodnocujeme hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, je že nemáme k dispozícii dostatok informácií od finančných inštitúcií, s ktorými spolupracujeme, keďže pred dátumom účinnosti Nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní neboli povinné zverejňovať informácie o rizikách alebo faktoroch udržateľnosti v spojení so svojimi produktmi.

Intenzívne pracujeme na tom, aby faktory trvalej udržateľnosti podľa ESG nariadenia boli čo najskôr v dostatočnej miere zahrnuté do nami poskytovaných služieb finančného sprostredkovania v relevantných sektoroch.

Odmena za výkon finančného sprostredkovania spoločnosti OVB alebo jej podriadeného finančného agenta nie je závislá od toho, či odporúčaný investičný produkt založený na poistení/finančný nástroj zohľadňuje riziká udržateľnosti alebo nie.