Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby (v rámci poskytovania služieb finančného sprostredkovania)

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

1.1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Prevádzkovateľom, a v prípade výkonu finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu, s ktorou má spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej ako „OVB“alebo "prevádzkovateľ") uzatvorenú písomnú zmluvu, obsahom ktorej je finančné sprostredkovanie, aj sprostredkovateľom, je OVB. OVB je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 945 44 77 44, alebo e-mailom odoslaným na adresu info@ovb.sk.

Sprostredkovateľom, resp. ďalším sprostredkovateľom spoločnosti OVB, je podriadený finančný agent alebo anketár, ktorý má so spoločnosťou OVB uzatvorenú písomnú zmluvu o spolupráci, na základe ktorej bol zo strany spoločnosti OVB poverený spracúvaním osobných údajov.

Spoločnosť OVB má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia GDPR, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti OVB,  alebo e-mailom odoslaným na adresu dpo@ovb.sk. 

Nahor

1.2. Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania a poskytovanie produktov a služieb prevádzkovateľa a s tým súvisiacich aktivít. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Spoločnosť OVB spracúva minimálny rozsah osobných údajov dotknutých osôb a spôsobom, ktorý žiadnym spôsobom nezasahuje do práv klientov nad nevyhnutnú mieru a zaisťuje ochranu a dôvernosť spracúvaných osobných údajov. Pod pojmom dotknutá osoba možno rozumieť nasledovné kategórie dotknutých osôb:

 • Klienti osoby, ktorým je poskytované finančné sprostredkovanie zo strany prevádzkovateľa bez ohľadu na to, či sa jedná o profesionálneho alebo neprofesionálneho klienta.
 • Potencionálni klienti osobyktorým bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
 • Zástupcovia klientov osoby, ktoré sú oprávnené zastupovať alebo konať v mene klienta. Jedná sa napr. o prípady zákonného zastúpenia maloletého klienta, zastúpenie na základe plnej moci, konanie štatutárneho orgánu v mene klienta, ktorý je právnickou osobou, atď.
 • Ďalšie osoby, ktoré nie sú priamo zúčastnené v rámci poskytovania služieb zo strany prevádzkovateľa – osoby, ktoré nie sú klientmi prevádzkovateľa ani účastníkmi zmluvného vzťahu, no prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje o týchto osobách v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Príkladom takýchto osôb je konečný užívateľ výhod klienta, politicky exponované osoby a pod.

Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva:

bežné osobné údaje, a to najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje dotknutej osoby ako sú napríklad titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (ak je pridelené), štátna príslušnosť, údaje z dokladu totožnosti (druh a číslo dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti), údaje z dokladu o pobyte (meno a priezvisko, pohlavie, štátna príslušnosť, druh pobytu, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa a pod.) miesto podnikania, adresa miest podnikania pokiaľ ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom vrátane označenia registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, obrazový záznam (fotografia), číslo klienta, číslo sprostredkovaného produktu, vrátane vyhotovovania kópii dokladov totožnosti dotknutej osoby, dokladov o pobyte,
 • údaje a doklady preukazujúce oprávnenie na zastupovanie,
 • kontaktné údaje ako sú napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • údaje o používaných produktoch a službách,
 • sociálno-demografické údaje, ako sú napríklad údaje o rodinnom stave dotknutej osoby, pohlavie, vek, dosiahnuté vzdelanie, informácie o dosahovanom príjme, počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, počet detí, druh pracovného pomeru,
 • ekonomické údaje ako napríklad údaje o type bývania, o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch domácnosti, druh pracovného pomeru, informácie o splácaných záväzkoch,
 • identifikačné údaje dotknutej osoby za účelom jej overenia v zmysle zákona č.           297/2008 Z. z.  ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj údaje týkajúce sa politicky exponovanej osoby, vrátane vyhotovovania kópii dokladov totožnosti pri spracúvaní týchto osobných údajov,
 • údaje získavané prostredníctvom servisného centra spoločnosti OVB za účelom vybavovania žiadostí a požiadaviek dotknutých osôb, zisťovania spokojnosti dotknutej osoby a jej preferencií, oslovovania dotknutej osoby za účelom ponuky pokračujúcej starostlivosti a kontroly jej zmlúv (audiozáznamy),
 • údaje súvisiace s uzatvorením zmluvy s partnerom prevádzkovateľa a následným plnením zmluvných povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

osobitnú kategóriu osobných údajov, v rámci ktorých prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 • biometrické údaje na účely identifikácie dotknutej osoby v rozsahu tvárovej biometrie (obraz tváre) a  dynamických parametrov biometrického podpisu, ako sú rýchlosť, prítlak a iné parametre v závislosti od použitého technického zariadenia,
 • údaje o zdravotnom stave na účely poskytovania a výkonu finančného sprostredkovania (najmä v oblasti životného poistenia, poistenia úrazu a choroby v sektore poistenia). 

Prevádzkovateľ vyššie uvádzané kategórie osobných údajov spracúva u potenciálnych klientov, klientov alebo zástupcov potenciálnych klientov (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) v rozsahu nimi poskytnutých osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) poskytovanie a výkon finančného sprostredkovania zo strany spoločnosti OVB podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o FS“) a plnenie s tým súvisiacich povinností,

b) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa Zákona o FS a iných, všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“)) ako aj vybavovania podaní dotknutých osôb v zmysle Nariadenia GDPR,

c) identifikácia a overenie identifikácie klienta a/alebo potenciálneho klienta a/alebo zástupcu klienta,

d) zdokumentovanie činnosti prevádzkovateľa vzhľadom na plnenie si jeho záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov v zmysle Zákona o FS a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov,

e) vykonávanie dohľadu zo strany oprávnených subjektov v zmysle aktuálne platnej legislatívy (NBS a pod.),

f) výmena informácii týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi prevádzkovateľom, ako samostatným finančným agentom a jeho podriadenými finančnými agentmi a finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť,

g) ochrana a domáhanie sa práv prevádzkovateľa,

h) podpísanie dokumentov s využitím biometrického podpisu dotknutej osoby alebo pomocou autorizačného kódu, overenie klienta prostredníctvom tvárovej biometrie

i) oslovovanie s ponukou na spoluprácu s prevádzkovateľom,

j) marketingové aktivity, propagácia produktov a služieb prevádzkovateľa,

k) realizácia súťaží a kampaní prevádzkovateľa,

l) preverovanie a vybavovanie sťažností/podnetov,

m) štatistické a archívne účely,

n) bezpečnosť a prevencia proti podvodom spočívajúca najmä vo vývoji, testovaní a údržbe IT systémov.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v zmysle Nariadenia GDPR:

právny základ

účely spracúvania

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR)

písm. a) - v prípade biometrického podpisovania

písm. c) - v prípade identifikácie klienta prostredníctvom tvárovej biometrie

písm. h)

písm. i)

písm. j) - marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti, oslovovanie dotknutých osôb s ponukou produktov a služieb, písm. k)

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

písm. a) - v rámci posúdenia možnosti klienta uzavrieť ním požadovanú zmluvu,

písm. b)

písm. c)

písm. d)

písm. f)

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

písm. a) – g)

písm. l)

písm. m)

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

písm. j) - priamy marketing, zlepšovanie poskytovaných služieb podľa odozvy klientov,

písm. g)

písm. n)

 • Súhlas dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby využíva prevádzkovateľ najmä za predpokladu, že v rámci spracúvania osobných údajov nie je možné využiť iný právny základ. Na základe súhlasu dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ najmä:
  • osobné údaje v rozsahu uvedenom priamo v súhlase,nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý bol súhlas udelený,
  • osobné údaje získavané nad rámec právnych základov definovaných v čl. 6 ods. 1 písm. b) – f) Nariadenia GDPR, a to najmä v rozsahu údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla pri vyplnení vstupných dokumentov prevádzkovateľa (napr. finančného plánu, vyplnením rôznych kalkulačiek a pod.),
  • osobné údaje pre účely marketingu potencionálnym klientom. Prevádzkovateľ spracúva najmä základné identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby z dôvodu zasielania ponuky nových produktov a služieb,
  • osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov dotknutej osoby za účelom zaslania ponuky spolupráce s prevádzkovateľom,
  • osobné údaje za účelom zapojenia dotknutých osôb do súťaží, kampaní organizovaných prevádzkovateľom v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov dotknutej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Spracúvanie osobných údajov na tomto právnom základe spočíva v tom, že prevádzkovateľ nevie sprostredkovať uzatvorenie zmluvy s príslušnou finančnou inštitúciou bez toho, aby došlo k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané od okamihu kedy dotknutá osoba prejaví záujem o sprostredkovanie zmluvy s príslušnou finančnou inštitúciou. V rámci plnenia zmluvy a vykonania opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na účel realizácie zmluvného vzťahu, posúdenia požiadaviek a potrieb dotknutej osoby, jej skúseností a znalostí týkajúcich sa finančných služieb, schopnosti znášať straty, posúdenia investičných cieľov. Prevádzkovateľ za týmto účelom spracúva najmä:
  • osobné údaje potrebné na identifikáciu dotknutej osoby ako jednu zo zmluvných strán a jej kontaktné údaje,
  • osobné údaje ktoré bezprostredne súvisia s plnením zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a ktoré príslušný právny predpis označuje za povinné náležitosti zmluvy, a to napríklad ekonomické údaje a sociálno-demografické údaje,
  • osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom za účelom plnenia si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy voči finančným inštitúciám (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi), ktorých produkty prevádzkovateľ sprostredkúva,
  • osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom za účelom následnej starostlivosti  o dotknutú osobu.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Okrem práva na spracovanie osobných údajov ukladajú všeobecné právne predpisy dotknutým osobám povinnosť poskytnúť ich osobné údaje. Platí totiž, že pokiaľ dotknutá osoba napr. odmietne predložiť svoj doklad totožnosti potrebný na jej identifikáciu, prevádzkovateľ nebude schopný tejto osobe poskytnúť požadované služby, resp. nebude možné sprostredkovať uzatvorenie požadovanej zmluvy s dotknutou osobou. Prevádzkovateľ na tomto právnom základe spracúva najmä:
  • osobné údaje v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Zákonom o FS (§31 a §35), Zákonom o AML (§7, §8, §10 - §14),  zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 73f, § 73g a § 75 zákona), zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľským úveroch a o iných úverov a pôžičkách pre spotrebiteľov, zákonom č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom o poisťovníctve, zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zákonom o 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov, ktorými je prevádzkovateľ pri výkone svojej činnosti viazaný. 
 • Oprávnený záujem. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na tomto právnom základe pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ na tomto právnom základe spracúva najmä
  • osobné údaje najmä v rozsahu identifikačných údajov za účelom priameho marketingu a propagácie služieb prevádzkovateľa,
  • osobné údaje nevyhnutne potrebné za účelom ochrany majetku a práv prevádzkovateľa
  • osobné údaje spracúvané za účelom zachovania bezpečnosti a prevencie proti podvodom.

Poskytnutie osobných údajov

 1. je pre účely uvedené v písm. a) až g), písm. l), m) a n) povinné zo strany dotknutej osoby a je zákonnou požiadavkou ako aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie sprostredkovanej zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo spočíva na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby by došlo k porušeniu zákonných povinností spoločnosti OVB a rovnako by nemohlo dôjsť k poskytnutiu služieb finančného sprostredkovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. nie je pre účely uvedené v písm. h) až k) povinné zo strany dotknutej osoby.

Zdroje, z ktorých môžu pochádzať osobné údaje:

 1. osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou,
 2. osobné údaje poskytnuté inou dotknutou osobou (napr. klient, potenciálny klient, anketár, podriadený finančný agent OVB),
 3. verejne dostupné zdroje (napr. rôzne registre ako živnostenský register, obchodný register, register partnerov verejného sektora, Finstat, kataster nehnuteľností a pod.).

Nahor

1.3. Kategórie príjemcov a prenášanie osobných údajov

Príjemcom osobných údajov poskytnutých na základe tohto dokumentu môže byť materská spoločnosť OVB Holding AG, so sídlom v Spolkovej republike Nemecko alebo podriadení finanční agenti spoločnosti OVB poskytujúci finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona o FS, anketár alebo finančná inštitúcia, s ktorou má dotknutá osoba záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby a s ktorou má spoločnosť OVB uzatvorenú písomnú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, Národná banka Slovenska, poskytovatelia IT služieb a iní dodávatelia služieb, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti, súdni exekútori, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy, osoby poverené prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a poisťovňa, s ktorou má spoločnosť OVB uzatvorenú písomnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania.

V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov bude informácia zverejnená na www.ovb.sk.

Spoločnosť OVB v súčasnosti nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny (mimo EÚ, EHP) alebo medzinárodnej organizácii. V prípade, že by v budúcnosti u prevádzkovateľa došlo k prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať v súlade s Nariadením GDPR a implementuje primerané záruky (ako sú napr. štandardné zmluvné doložky Komisie EU alebo podobné schválené mechanizmy), ktoré legitimizujú prenos údajov do tretích krajín mimo EÚ a EHP.

Nahor

1.4. Doba spracúvania osobných údajov

OVB spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

 1. v prípade, ak pri výkone finančného sprostredkovania nedošlo k podpisu protokolu o sprostredkovaní finančnej služby a/alebo k sprostredkovaniu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, tak najviac po dobu 10 rokov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou;
 2. v prípade, ak pri výkone finančného sprostredkovania došlo k podpisu protokolu o sprostredkovaní finančnej služby a/alebo k sprostredkovaniu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, tak najviac po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby;
 3. v prípade, ak v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania došlo k podpisu iného dokumentu ako uvedeného v písm. b) obsahujúceho osobné údaje dotknutej osoby, tak po dobu, ktorá je uvedená v danom dokumente. Ak v danom dokumente doba spracúvania osobných údajov dotknutej osoby nie je uvedená, spoločnosť OVB spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu najviac 10 rokov od zániku právnych účinkov podpísaného dokumentu;
 4. v prípade poskytnutia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, tak najviac do okamihu odvolania súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 5. V prípade spracúvania osobných údajov spracúvaných za účelom poukázania výhry výhercovi v súťaži organizovanej zo strany prevádzkovateľa, sú osobné údaje uchovávané v závislosti od súťaže a povahy výhry. Údaje sú uchovávané maximálne po dobu 1 roka po ukončení súťaže.

Nahor

1.5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať informáciu o tom,  či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom;
 2. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov; Výmaz údajov však nie je možné vyhovieť pokiaľ je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 3. čl. 17 Nariadenia GDPR
 4. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania;
 5. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné; Toto právo je však možné uplatniť  v prípade, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR.
 6. kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Toto právo je možné uplatniť výlučne pri spracúvaní osobných údajov na základe predchádzajúci súhlasu udelenom zo strany dotknutej osoby.;
 7. aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Toto právo môže dotknutá osoba uplatniť v prípadoch, kedy rozhodnutie prevádzkovateľa spočíva výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (spracúvanie bez ľudského zásahu). Toto právo neznamená ešte automaticky zmenu takéhoto rozhodnutia ale podstatou tohto práva je v možnosti napadnúť takéto automatizované rozhodnutie a požadovať od prevádzkovateľa o jeho preskúmanie ľudským zásahom. Po takomto preskúmaní môže rozhodnutie ostať totožné s tým, ktoré bolo prijaté automatizovaným spracúvaním.
 8. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení).

Spoločnosť OVB vykonáva tiež automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania za účelom oslovenia klientov s ponukou, ktorá zohľadňuje určité charakteristiky klienta (napr. využívané produkty a služby a pod.). Pri tomto type spracúvania prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje analyzuje a vyhodnocuje najmä za účelom vytvárania štatistík a prispôsobenia ponúkaných služieb potrebám a požiadavkám dotknutej osoby. Osobné údaje v rámci profilovania sú spracúvané výlučne v rámci informačných systémov prevádzkovateľa a sú riadne zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe profilovania však nikdy voči dotknutej osobe nedôjde k automatizovanému rozhodnutiu, ktorého účinky by mohli mať vplyv na Vaše práva alebo by mohlo takéto rozhodnutie ovplyvniť dotknutú osobu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby v súvislosti s používaním elektronickej služby „Zoom“ podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

Nahor