Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

1.1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Prevádzkovateľom, a v prípade výkonu finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu, s ktorou má spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 3 I, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej ako „OVB“) uzatvorenú písomnú zmluvu, obsahom ktorej je finančné sprostredkovanie, aj sprostredkovateľom, je OVB. OVB je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 945 44 77 44, alebo e-mailom odoslaným na adresu web@ovb.sk

Sprostredkovateľom, resp. ďalším sprostredkovateľom, je podriadený finančný agent alebo anketár, ktorý má s OVB uzatvorenú písomnú zmluvu o spolupráci, na základe ktorej bol zo strany OVB poverený spracúvaním osobných údajov.

OVB má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia GDPR, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti OVB, telefonicky na tel. čísle +421 908 165 671 alebo e-mailom odoslaným na adresu dpo@ovb.sk. 

Nahor

1.2. Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje, ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov (biometrické údaje na účely identifikácie dotknutej osoby, údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby na účely poskytovania a výkonu finančného sprostredkovania) potenciálnych klientov, klientov alebo zástupcov potenciálnych klientov (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) v rozsahu dotknutou osobou poskytnutých osobných údajov. Ide najmä o osobné údaje potrebné na identifikáciu dotknutej osoby, kontaktné údaje na dotknutú osobu, údaje o zdravotnom stave, údaje o ekonomickej a sociálnej situácii dotknutej osoby, demografické údaje dotknutej osoby, biometrické údaje v rozsahu dynamických parametrov biometrického podpisu, ako sú rýchlosť, prítlak a iné parametre v závislosti od použitého technického zariadenia.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. poskytovanie všeobecných informácií o predmete činnosti a službách poskytovaných spoločnosťou OVB,
 2. poskytovanie a výkon finančného sprostredkovania zo strany OVB podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o FS“),
 3. odovzdanie osobných údajov podriadenému finančnému agentovi OVB, ktorý je oprávnený poskytovať služby finančného sprostredkovania podľa Zákona o FS,
 4. identifikácia a overenie identifikácie klienta a/alebo potenciálneho klienta, ochrana a domáhanie sa práv OVB voči klientom, zdokumentovanie činnosti OVB, výkon dohľadu, výmena informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi OVB a jeho PFA, plnenie úloh a povinností OVB vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“)), podpísanie dokumentov s využitím biometrického podpisu dotknutej osoby alebo pomocou autorizačného kódu,
 5. oslovenie s ponukou na spoluprácu s OVB,
 6. priamy marketing OVB, ochrana majetku OVB

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov:

 1. na účely uvedené v písm. a) až e) tohto článku je čl. 6 ods. 1 písm. a), b) a c) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ako aj plnenie zákonných povinností OVB vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákon o FS v spojitosti so Zákonom o AML a pod.),

 2. na účel uvedený v písm. f) tohto článku je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spoločnosti OVB ako prevádzkovateľa (priamy marketing).

Poskytnutie osobných údajov

 1. je pre účely uvedené v písm. b) až d) povinné zo strany dotknutej osoby a je zákonnou požiadavkou ako aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie sprostredkovanej zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby by došlo k porušeniu zákonných povinností OVB a rovnako by nemohlo dôjsť k poskytnutiu služieb finančného sprostredkovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

 2. nie je pre účely uvedené v písm. a), e) a f) povinné zo strany dotknutej osoby.

Zdroje, z ktorých môžu pochádzať osobné údaje:

 1. iná dotknutá osoba (napr. klient, potenciálny klient, anketár, podriadený finančný agent OVB),

 2. verejne dostupné zdroje.

Nahor

1.3. Kategórie príjemcov a prenášanie osobných údajov

Príjemcom osobných údajov poskytnutých na základe tohto dokumentu môže byť materská spoločnosť OVB Holding AG, so sídlom v Spolkovej republike Nemecko alebo podriadení finanční agenti OVB poskytujúci finančné sprostredkovanie v zmysle Zákon o FS, anketár alebo finančná inštitúcia, s ktorou má dotknutá osoba záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby a s ktorou má OVB uzatvorenú písomnú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, Národná banka Slovenska, poskytovatelia IT služieb a iní dodávatelia služieb, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti, súdni exekútori, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy, osoby poverené prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a poisťovňa, s ktorou má OVB uzatvorenú písomnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania. V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov bude informácia zverejnená na www.ovb.sk.

OVB nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny (mimo EÚ, EHP) alebo medzinárodnej organizácii.

Nahor

1.4. Doba spracúvania osobných údajov

OVB spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

 1. v prípade, ak pri výkone finančného sprostredkovania nedošlo k podpisu protokolu o sprostredkovaní finančnej služby a/alebo k sprostredkovaniu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, tak najviac po dobu 5 rokov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou;
 2. v prípade, ak pri výkone finančného sprostredkovania došlo k podpisu protokolu o sprostredkovaní finančnej služby a/alebo k sprostredkovaniu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, tak najviac po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby;
 3. v prípade, ak v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania došlo k podpisu iného dokumentu ako uvedeného v písm. b) obsahujúceho osobné údaje dotknutej osoby, tak po dobu, ktorá je uvedená v danom dokumente. Ak v danom dokumente doba spracúvania osobných údajov dotknutej osoby nie je uvedená, spoločnosť OVB spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu najviac 10 rokov od zániku právnych účinkov podpísaného dokumentu;
 4. v prípade poskytnutia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, tak najviac do okamihu odvolania súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Nahor

1.5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať informáciu o tom,  či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom;
 2. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov;
 4. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania;
 5. namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje tejto dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracúvať;
 6. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné;
 7. kedykoľvek tento svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
 8. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení).

OVB vykonáva tiež automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania za účelom oslovenia klientov s ponukou, ktorá zohľadňuje určité charakteristiky klienta (napr. vek, lokalizačné údaje a pod.).

Nahor