Predvídavosť sa oplatí

Vplyv klimatických zmien je zjavný. Časté povodne spôsobené lokálnymi búrkami, výpadky elektriny spôsobené bleskom či poškodenie strojov následkom prepätia. Okrem bývania sa tieto udalosti dotýkajú aj podnikania.

Poistenie pre podnikateľov

Jednou z možností, ako zabezpečiť svoje podnikanie, je aj poistenie majetku a prerušenia prevádzky.

Druhou možnosťou, ako zabezpečiť pohodové podnikanie, je pokryť v rámci poistenia zodpovednosti nároky poškodených tretích osôb vznesené voči firme.

Každý podnikateľ v zmysle zákona zodpovedá za škody, ktoré spôsobí pri výkone svojej prevádzkovej činnosti. Poistenie zodpovednosti teda možno definovať ako základnú poistnú ochranu každej spoločnosti.

Poistenie majetku

Poistenie majetku v prvom rade zahŕňa škody na zariadení prevádzky. Do zariadenia prevádzky spadá nábytok, výpočtová technika, tlačiarne, výrobné stroje, zásoby, teda všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa v podnikateľských priestoroch. Spravidla sa dajú poistiť súborom na jednu poistnú sumu, v tom prípade ich nie je potrebné v poistnej zmluve vymenovať. Poistná suma by mala predstavovať novú hodnotu hnuteľných vecí, teda hodnotu, za ktorú je možné dané predmety znovunadobudnúť v prípade poistnej udalosti.

Do poistenia majetku sa dá zahrnúť budova, ak je jej vlastníkom podnikateľ a využíva sa ako podnikateľský priestor. V prípade, že podnikateľ podniká v prenajatej budove, môže si poistiť stavebné úpravy, ktoré v danej prenajatej budove realizoval na vlastné náklady. Samozrejme, vo výnimočných prípadoch môže podnikateľ poistiť aj prenajatú budovu, ak je k tomu zaviazaný v nájomnej zmluve.

Poistenie prerušenia prevádzky

Škoda na poistenom majetku, či už hnuteľných veciach alebo budove, môže následne spôsobiť prerušenie prevádzky. Okrem väzby na poistený majetok je prerušenie prevádzky viazané aj na poistené riziko. O poistení prerušenia prevádzky a následnej náhrade škody sa dá hovoriť, ak ku škode dôjde na poistenom majetku a zároveň vznikne škoda poistným rizikom. 

Dodržanie uvedených základných podmienok umožňuje poistenie prerušenia prevádzky pokryť podnikateľovi: 

 • ušlý zisk (zníženie obratu), 
 • fixné a variabilné náklady (mzdy, energie, leasing, nájom),
 • viacnáklady (náklady v súvislosti so zabránením poklesu obratu, napr. prenájom inej nehnuteľnosti). 

Samostatnou kapitolou, i keď s rovnakým princípom vzniku škody a jej náhrady, je strojné prerušenie prevádzky. Príčinou je majetková škoda na strojnom či elektronickom zariadení (popísané nižšie).

Poistné riziko

Poistné riziko znamená udalosť, ktorá bola príčinou vzniku škody na poistenom majetku. Medzi najčastejšie spomínané riziká patria:

 • živelné udalosti, napríklad povodeň, záplava, víchrica či zosuv pôdy,
 • lavína, ťarcha snehu, krupobitie,

Patria sem tiež riziká: 

 • požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla (známe ako balík FLEXA)
 • vodovodné škody, pád predmetov, dym, rázová vlna či náraz motorového vozidla,
 • krádež, lúpež a vandalizmus. 

Všetky tieto udalosti sú definované vo všeobecných poistných podmienkach vrátane ustanovení, čo už nespadá do definície poisteného rizika.

Poistenie strojov a elektronických zariadení

Určitou nadstavbou rozsahu krytia v majetkovom poistení je poistenie technických rizík, známe aj ako lom stroja či strojné poistenie, kde je možné zahrnúť:

 • stacionárne stroje a prístroje, prenosné zariadenia,
 • pojazdné stroje a zariadenia na podvozku,
 • elektronické prístroje a zariadenia, kancelársku techniku a elektroniku.

Ide o tzv. "all riskové" krytie. To znamená, že je kryté akékoľvek poškodenie strojov okrem škôd explicitne vymenovaných vo všeobecných poistných podmienkach v článku výluky. Spolu s krytím vyššie uvedených živelných rizík vytvára poistenie technických rizík komplexné poistné krytie pre stroje, prístroje a technické zariadenia. 

Medzi najčastejšie príčiny škôd je možné zaradiť:

 • elektrické (prepätie, skrat),
 • ľudský faktor (chybný úkon, nedbalosť, nešikovnosť),
 • prevádzkové (nedostatok vody, prehriatie).

Podnikateľ si v tomto prípade môže poistiť súborom všetky stroje v prevádzke, alebo len vybrané stroje, ktoré musia byť v poistnej zmluve vymenované.

Pri pojazdných strojoch je vo väčšine prípadov zahrnuté aj krytie škôd spôsobených pri presune stroja po verejných komunikáciách, kvázi havarijné poistenie.

Naši klienti sú v centre záujmu

Vnímame a rešpektujeme originalitu snov, cieľov a očakávaní našich klientov.

Každý klient je pre nás rovnako dôležitý, preto cítime zodpovednosť za jeho spokojnosť počas celého obdobia spolupráce s nami.

Profesionalita, kvalita, systematickosť a ľudskosť sú oblasti, v ktorých si chceme aj naďalej získavať dôveru našich klientov.

Ďalšie informácie

 

Poistenie majetku počas prepravy

Osobitným druhom majetkového poistenia je krytie škôd na majetku počas jeho prepravy. Je určené pre podnikateľov, ktorí využívajú vlastné vozidlo, šoférované zamestnancom na prepravu svojich výrobkov, servisných predmetov zákazníkov alebo dopĺňanie tovaru do svojej predajne. 

Ide o škody spôsobené:

 • dopravnou nehodou,
 • živelnými udalosťami,
 • krádežou nákladu alebo celého vozidla s nákladom.

Poistenie je prevažne viazané na konkrétne motorové vozidlo, kde je stanovená poistná suma. Tá predstavuje maximálny limit plnenia pri vzniknutej škode.

Pripoistenia k poisteniu majetku

Rovnako dôležité sú možnosti rozšírenia rozsahu poistného krytia pri poistení majetku. Prevažne ide o náklady spojené s odstránením následkov po poistnej udalosti alebo stanovenie limitov na krytie škôd, ktoré sú štandardne v zmysle poistných podmienok vylúčené, napríklad:

 • náklady na vypratenie, 
 • škody na stavebných súčastiach, tzv. vonkajší vandalizmus (sprejerstvo),
 • spätné vystúpenie vody z kanalizácie,
 • cennosti v trezore či pri preprave,
 • umelecké predmety.

Týmto spôsobom je možné pokryť špecifické potreby podnikateľa vyplývajúce z jeho prevádzkovej činnosti či miesta poistenia.

Opatrnosť je lepšia ako ľútosť.

Pri poradenskom rozhovore vysvetľujeme vhodné finančné riešenia, ktoré sú šité na mieru individuálnym potrebám každého klienta. Vyberáme na to iba produkty prvotriednych partnerov.