Čas s deťmi je vzácny

Život prináša rôzne situácie, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu vašej rodiny. Prezieravé plánovanie poskytuje rodinám potrebnú ochranu, vďaka ktorej môžu s radosťou hľadieť do spoločnej budúcnosti.

Zabezpečenie rodiny a majetku

Zabezpečenie svojej rodiny a materiálnej straty je hlavnou misiou poistenia. Naše komplexné služby vám pomôžu ochrániť vás a vašich blízkych pred finančnými ťažkosťami:

  • Poistite si to najcennejšie – život, zdravie, vaše deti. Neočakávané udalosti sú všade okolo nás, je dôležité byť v každej situácii finančne krytý.
  • Poistite si dlh pri úvere – prostredníctvom úverovej asistencie.
  • Poistite si svoj majetok – dom, domácnosť, auto...

Finančný plán a optimálne riešenie

Vypracujeme podrobný finančný plán, zanalyzujeme vaše potreby i požiadavky a ponúkneme optimálne riešenie.

 

Druhy životného poistenia

Rizikové životné poistenie

finančne zabezpečuje samotného poisteného alebo jeho blízkych.

Kryje možné riziká, ktoré vás môžu postretnúť. Tie dokážu znížiť (zväčša sociálne zabezpečenie štátu) alebo úplne odstaviť váš príjem, čo často spôsobuje nepriaznivý dopad na chod domácnosti a v prípade úveru niekedy až existenčné problémy.

Patria sem najmä:

Smrť, invalidita, kritická chorobu, trvalé následky úrazu, pracovná neschopnosť, hospitalizácia...

Riziká riešia najčastejšie krytie:

  • pre prípad úmrtia =  poistné plnenie je určené našim blízkym.
  • pre prípad úrazu alebo choroby = poistné plnenie tvorí základ pre doplnenie „vypadnutej“ časti príjmu (pri PN alebo poberaní invalidného dôchodku) a úhrade jednorazových nákladov (na liečbu, zdravotné pomôcky, lieky...)

Kapitálové životné poistenie

je zmiešané poistenie. Kombinuje krytie rizík a dožitie sa určitého veku so zhodnocovaním – tzv. technickou úrokovou mierou a tiež podielmi na zisku poisťovne. Nazýva sa aj ako garantované zhodnocovanie.

Investičné životné poistenie

spája krytie rizík s investovaním do investičných fondov. Ponúka možnosť tvorby finančnej rezervy formou dlhodobého investovania*.

*S investovaním do finančných nástrojov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, klesať alebo stagnovať. Nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky.

Naši klienti sú v centre záujmu

Vnímame a rešpektujeme originalitu snov, cieľov a očakávaní našich klientov.

Každý klient je pre nás rovnako dôležitý, preto cítime zodpovednosť za jeho spokojnosť počas celého obdobia spolupráce s nami.

Profesionalita, kvalita, systematickosť a ľudskosť sú oblasti, v ktorých si chceme aj naďalej získavať dôveru našich klientov.

Ďalšie informácie

 

Krytie rizík podľa rozsahu ich následkov

Podľa toho, akú závažnosť majú následky jednotlivých rizík na poisteného, rozlišujeme 3 kategórie rizík:

Dlhodobé krytie, ktoré kryje dlhodobé až trvalé následky. Zabezpečuje poistenie rizík ako poistenie straty života, invalidity, straty života úrazom, trvalých následkov úrazu, kritické ochorenia a pod.

Strednodobé krytie sa používa na poistenie rizík ako denné odškodné v prípade úrazu, poistenie dlhodobej pracovnej neschopnosti a pod

Krátkodobé krytie príjmu sa rieši prostredníctvom rizík ako poistenie krátkodobej pracovnej neschopnosti, poistenie hospitalizácie, poistenie chirurgického zákroku a pod.

Špecifický účel poistenia

Deti alebo vnúčatá sú to najvzácnejšie. Ich ochrana a zabezpečenie je natoľko významná téma, že poistenie detí sa rieši aj samostatnými produktmi. Poistiť dieťa znamená hlavne poistiť rodiča, zákonného zástupcu, resp. jeho „živiteľa“. Následne je možné zvoliť si riziká, ktoré sa týkajú dieťaťa (napr. sirotský dôchodok, dlhodobejšie ochorenia detí – nevyhnutné liečenie úrazu, trvalé následky úrazu, ošetrovné a pod.). Produkty pre deti sú spojené s vytváraním dlhodobej finančnej rezervy, ktorú môže dieťa neskôr využiť.

Samostatnou kategóriou sú produkty so zameraním na poistenie seniorov. Slúžia ako pomoc, finančná podpora pri zdravotných komplikáciách v súvislosti s úrazom, poskytujú asistenciu pri úrazoch a chorobách a zabezpečujú poistné plnenie pre pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu.

Oporu pri úveroch poskytuje špecifické pripoistenie k životnému poisteniu – tzv. úverová asistencia (tiež nazývané aj ako poistenie prvého rizika, hypo poistenie, kombi ochrana a pod.). Hlavnou úlohou poistenia je vyplatenie zostávajúcich záväzkov v prípade najťažších náhodných udalostí (smrť, invalidita a závažné ochorenia).

Výhodou úverovej asistencie je, že riziko nie je viazané na konkrétny úver a  má klesajúcu poistnú sumu.

Okrem poistenia životných a úrazových rizík vašej rodiny je rovnako dôležité aj poistenie vášho majetku. Poistenie vášho bytu, domu, zariadenia domácnosti, či poistenie občianskej zodpovednosti alebo havarijné poistenie vášho vozidla vám zabezpečia pokojný spánok a poistné plnenie pri vzniknutej škode. Vyplatené finančné prostriedky vám v takejto neľahkej situácii pomôžu s opravou alebo kúpou nových vecí poškodených, alebo zničených pri poistnej udalosti.

Úverová asistencia

Pri úvere sa uplatňuje tzv. klesajúca poistná suma, ktorá sa prispôsobuje aktuálnej výške dlhu. Nazýva sa aj ako poistenie prvého rizika, hypo poistenie, kombi ochrana a pod. Hlavnou úlohou poistenia je vyplatenie zostávajúcich záväzkov v prípade najťažších náhodných udalostí (smrť, invalidita a závažné ochorenia). Poistenie pritom nie je viazané na konkrétny úver, a preto môžete s poistným plnením zaobchádzať na základe vlastného uváženia.

Aby mali rodiny viac času byť rodinami

Pre svoje deti a pre seba samých môžete spraviť niečo dobré, ak sa včas a svedomito postaráte o poistenie a zabezpečenie svojej rodiny. Naše komplexné služby vám pomôžu vyriešiť zabezpečenie vášho dieťaťa.