Čas s deťmi je vzácny

Život prináša rôzne situácie, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu vašej rodiny. Prezieravé plánovanie poskytuje rodinám potrebnú ochranu, vďaka ktorej môžu s radosťou hľadieť do spoločnej budúcnosti.

Zabezpečenie rodiny a majetku

Pre svoje deti a pre seba samých môžete spraviť niečo dobré, ak sa včas a svedomito postaráte o poistenie a zabezpečenie svojej rodiny. Naše komplexné služby vám pomôžu vyriešiť zabezpečenie vášho dieťaťa.

  • Chráňte to najcennejšie – život, zdravie, vaše deti.
  • Myslite na neočakávané udalosti a pripravte si finančnú podporu.
  • Zabezpečte vašich blízkych.
  • Poistite sa k úveru.
  • Poistite si svoj majetok.
  • Potrebujete riešiť dlhodobú tvorbu aktív s poistnou ochranou?

Finančný plán a optimálne riešenie

Vypracujeme podrobný finančný plán, zanalyzujeme vaše potreby i požiadavky a ponúkneme optimálne riešenie.

 

Druhy životného poistenia

Rizikové životné poistenie zabezpečuje poisteného alebo aj jeho blízkych na krytie rizík (pre prípad smrti, úrazu alebo choroby). Pomáha zaistiť krytie hypotéky či úveru v prípade závažných neočakávaných udalostí. Dojednáva sa s pevnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou (využíva sa pri krytí úverov).

Kapitálové životné poistenie je zmiešané poistenie. Kombinuje krytie rizík (pre prípad smrti, úrazu a choroby) alebo dožitia sa určitého veku so zhodnocovaním – tzv. technickou úrokovou mierou a tiež podielmi na zisku poisťovne. Ide o tzv. garantované zhodnocovanie.

Investičné životné poistenie spája krytie rizík (pre prípad smrti, úrazu a choroby) s investovaním do investičných fondov. Ponúka možnosť tvorby finančnej rezervy formou dlhodobého investovania*.

* S investovaním do finančných nástrojov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, klesať alebo stagnovať. Nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky.

Naši klienti sú v centre záujmu

Vnímame a rešpektujeme originalitu snov, cieľov a očakávaní našich klientov.

Každý klient je pre nás rovnako dôležitý, preto cítime zodpovednosť za jeho spokojnosť počas celého obdobia spolupráce s nami.

Profesionalita, kvalita, systematickosť a ľudskosť sú oblasti, v ktorých si chceme aj naďalej získavať dôveru našich klientov.

Ďalšie informácie

 

Krytie rizík podľa rozsahu ich následkov

Neočakávané udalosti, ktoré majú dlhodobé až trvalé následky, zabezpečujú poistené riziká ako poistenie straty života, invalidity, straty života úrazom, trvalých následkov úrazu, poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity a pod.

Na strednodobé krytie sa používajú poistené riziká ako denné odškodné v prípade úrazu, poistenie kritických chorôb, poistenie pracovnej neschopnosti a pod.

Krátkodobé výpadky príjmu sa riešia prostredníctvom rizík ako poistenie krátkodobej pracovnej neschopnosti, poistenie hospitalizácie, poistenie chirurgického zákroku a pod.

Špecifický účel poistenia

Deti alebo vnúčatá sú to najvzácnejšie. Ich ochrana a zabezpečenie je natoľko významná téma, že poistenie detí sa rieši aj samostatnými produktmi. Poistiť dieťa znamená hlavne poistiť rodiča, zákonného zástupcu, resp. jeho „živiteľa“. Následne je možné zvoliť si riziká, ktoré sa týkajú dieťaťa (napr. sirotský dôchodok, dlhodobejšie ochorenia detí – nevyhnutné liečenie úrazu, trvalé následky úrazu, ošetrovné a pod.). Produkty pre deti sú spojené s vytváraním dlhodobej finančnej rezervy, ktorú môže dieťa neskôr využiť.

Samostatnou kategóriou sú produktyso zameraním na poistenie seniorov. Slúžia ako pomoc, finančná podpora pri zdravotných komplikáciách v súvislosti s úrazom, poskytujú asistenciu pri úrazoch a chorobách a zabezpečujú poistné plnenie pre pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu.

Oporu pri úveroch poskytuje špecifické pripoistenie k životnému poisteniu – tzv. úverová asistencia (tiež nazývané aj ako poistenie prvého rizika, hypo poistenie, kombi ochrana a pod.). Hlavnou úlohou poistenia je vyplatenie zostávajúcich záväzkov v prípade najťažších náhodných udalostí (smrť, invalidita a závažné ochorenia).

Výhodou úverovej asistencie je, že riziko nie je viazané na konkrétny úver a  má klesajúcu poistnú sumu.

Okrem poistenia životných a úrazových rizík vašej rodiny je rovnako dôležité aj poistenie vášho majetku. Poistenie vášho bytu, domu, zariadenia domácnosti, či poistenie občianskej zodpovednosti alebo havarijné poistenie vášho vozidla, vám zabezpečia kľudný spánok a poistné plnenie pri vzniknutej škode. Vyplatené finančné prostriedky vám v takejto neľahkej situácii pomôžu s opravou alebo kúpou nových vecí poškodených, alebo zničených pri poistnej udalosti.

Aby mali rodiny viac času byť rodinami

Pre svoje deti a pre seba samých môžete spraviť niečo dobré, ak sa včas a svedomito postaráte o poistenie a zabezpečenie svojej rodiny. Naše komplexné služby vám pomôžu vyriešiť zabezpečenie vášho dieťaťa.