Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. zverejňuje nasledovnú informáciu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“): 

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočnosti, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti; kvalifikovaným oznámením sa rozumie také oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti (trestný čin alebo správny delikt v zmysle § 2 písm. d) Zákona) alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Oznamovateľom sa rozumie osoba, ktorá v pracovnoprávnom (zamestnanec) alebo obdobnom vzťahu (napr. SZČO, člen orgánu právnickej osoby, zmluvný partner a pod.) urobí oznámenie.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. vyhlasuje, že voči oznamovateľovi ani voči blízkej osobe oznamovateľa, voči osobe, ktorá s oznamovateľom podniká, voči osobe, ktorá poskytla oznamovateľovi pomoc ani voči zodpovednej osobe a pod.  nepristúpi k žiadnym neoprávneným postihom v rámci pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu.

OVB Allfinanz Slovensko a. s. v zmysle zákona určila osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa ako zodpovedná osoba, ktorou je JUDr. Tatjana Macúchová, riaditeľka odboru Back Office.

Spôsoby podávania oznámení protispoločenskej činnosti:

 1. Elektronickou poštou na emailovú adresu whistleblow@ovb.sk
 2. Telefonicky na tel. č. 02/58 10 24 20
 3. Písomne na adresu:

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Kukuričná 8, 832 48 Bratislava

na obálke prosím uveďte“ „Oznámenie o protispoločenskej činnosti – NEOTVÁRAŤ

 1. Osobne u zodpovednej osoby v pracovných dňoch od 9,00h do 15,00h v sídle Centrály OVB na Kukuričnej 8 v Bratislave

Oznámenie je možné urobiť aj anonymne. Za týmto účelom sa zriaďuje e-mailová schránka ovbwhistleblower@gmail.com, prostredníctvom ktorej po zadaní hesla: OVBanonymne80 môžete zaslať oznámenie anonymne. Táto e-mailová schránka je technicky nastavená výlučne len na odosielanie oznámení na e-mail uvedený vyššie.

OVB Allfinanz Slovensko a. s., ako zamestnávateľ v zmysle zákona, je povinná prostredníctvom zodpovednej osoby potvrdiť prijatie oznámenia, do siedmich dní preveriť každé oznámenie a oznámiť výsledok preverenia oznamovateľovi do 90 dní od jeho prijatia.

Na účely evidencie a vybavovania oznámení podľa Zákona berie oznamovateľ na vedomie, že právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov oznamovateľa sú uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov a o poučení o právach dotknutej osoby, ktorá tvorí prílohu tejto informácie.

V Bratislave dňa 1. 9. 2023

Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“)

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej ako  "prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 945 44 77 44, alebo e-mailom odoslaným na adresu web@ovb.sk

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia GDPR, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti OVB alebo e-mailom odoslaným na adresu dpo@ovb.sk. 

 1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb (ďalej ako „dotknutá osoba“)  je

 1. evidencia oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“),
 2. vybavovanie  oznámení protispoločenskej činnosti.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR - splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby nie je povinné pre účely uvedené v písm. a) a b), avšak v prípade ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude jej možné oznámiť výsledok preverenia podaného oznámenia protispoločenskej činnosti.

 1. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A PRENÁŠANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov  poskytnutých na  základe  oznámenia o protispoločenskej činnosti  môže byť prevádzkovateľ, Úrad na ochranu oznamovateľov, správne orgány, orgány činne v trestnom konaní a súdy. V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov bude informácia zverejnená na www.ovb.sk a www.ovbportal.sk.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 1. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 3-och rokov od oznámenia protispoločenskej činnosti.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 3. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, výmaz údajov však nie je možné vyhovieť pokiaľ je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 3. čl. 17 Nariadenia GDPR,
 4. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné,
 5. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ vo vzťahu k dotknutej osobe nevykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania.