OVB odštartovala obchodný rok 2024 výrazným nárastom obratu a zisku

|

  Kolín 8. máj 2024. OVB Holding AG, jedna z popredných spoločností poskytujúca finančné sprostredkovanie so sídlom v Kolíne, úspešne odštartovala aj obchodný rok 2024. Výnosy zo sprostredkovania vzrástli v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka až o 16,1 % na 96,8 mil. eur (1Q 2023: 83,4 mil. eur). Všetky tri regióny koncernu zaznamenali nárast v obrate. V Nemecku vzrástol obrat o 6,8 %, v strednej a východnej Európe sa zvýšili výnosy zo sprostredkovania o 16,5 %. Najdynamickejší bol prvý kvartál 2024 v južnej a západnej Európe s nárastom o 20,5 % v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka.

  V celej Európe sa zvýšil počet klientok a klientov v sledovanom období o 6,5 % na 4,55 mil. Počet finančných sprostredkovateliek a sprostredkovateľov zaznamenal za prvé tri mesiace roka 2024 nárast o 2,7 % na 5 939 sprostredkovateliek a sprostredkovateľov, ktorí vykonávajú sprostredkovanie ako hlavnú pracovnú činnosť.

  OVB koncern zlepšil svoj prevádzkový hospodársky výsledok (EBIT) v sledovanom období o 37,2 % z 3,1 mil. eur na 4,3 mil. eur. V strednej a východnej Európe vzrástol EBIT z 2,7 mil. eur na 4,6 mil. eur, čo zodpovedá nárastu o 68,2 %. EBIT v  južnej a západnej Európe sa zvýšil o 39,8 % na 1,7 mil. eur. V Nemecku prebiehal vývoj podľa stanoveného plánu odvíjajúc sa od značne narastajúcich nákladov do digitalizácie, ako aj do vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. EBIT z 1,4 mil. eur klesol na 0,8 mil. eur.

  Výsledky koncernu po odpočítaní podielov ostatných spoločníkov sú vo výške 4,4 mil. eur, vzrástli o 87,2 % v porovnaní s hodnotami z minulého roka. Tomu zodpovedá aj zisk na akciu, ktorý sa takmer zdvojnásobil z 0,16 na 0,31 eura.

  Mario Freis, CEO OVB Holding AG, spokojne skonštatoval: »Ako sa očakávalo, rast pokračuje aj naďalej vo všetkých troch regiónoch. Výrazný nárast v obrate prebieha súčasne s rastom operatívneho výsledku. Sme na dobrej ceste dosiahnuť naše ciele, ktoré sme si stanovili na tento rok«.

  Výhľad na celý rok

  Predstavenstvo OVB Holding AG vychádza z toho, že aj naďalej bude pokračovať pozitívny trend vo vývoji obratu. Aby sa vyrovnalo s aktuálne vznikajúcimi neistotami na trhu, prognózovalo pre obchodný rok 2024 OVB koncernové výnosy zo sprostredkovania v škále od 360 do 385 mil. eur. V súvislosti s aktuálnou stratégiou »OVB Excellence 2027« a s tým spojenými výdavkami je očakávaný operatívny výsledok medzi 17 a 20 mil. eur.

  O koncerne OVB  
  OVB Koncern so sídlom v Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie. Od svojho založenia v roku 1970 sa OVB zameriava na dlhodobé, komplexné a predovšetkým klientsky orientované finančné sprostredkovanie určené hlavne pre domácnosti. OVB spolupracuje s viac ako 100 produktovými partnermi a uspokojuje konkurencieschopnými produktmi individuálne potreby svojich klientov, od zabezpečenia v prípade nepredvídateľných okolností cez ochranu majetku a aktív až po dôchodkové zabezpečenie a vytváranie a rozširovanie majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 16 európskych krajinách. 5 939 finančných agentov na plný úväzok sa stará o 4,55 mil. klientov. V roku 2023 dosiahla spoločnosť OVB Holding AG a jej dcérske spoločnosti príjem zo sprostredkovania vo výške 354,3 mil. eur a EBIT vo výške 17,8 mil. eur. Spoločnosť OVB Holding AG je od júla 2006 kótovaná na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

  Prezentáciu obchodných výsledkov za prvé tri mesiace roka 2024 a správu nájdete na stiahnutie na stránke www.ovb.eu v časti Investor Relations. Túto tlačovú správu nájdete aj na internete na stránke:
  https://www.ovb.eu/public-relations/pressemitteilungen.html

  Finančné ukazovatele OVB koncernu za prvý štvrťrok 2024

  Operatívne ukazovatele

   

  jednotka


   1. 31. 03. 2023
   1. –  31.3.2024

  zmena

  Klienti (31. 03.)

  počet

  4,27 mil.

  4,55 mil.

  +6,5 %

  Sprostredkovatelia (31. 03.)

  počet

  5 785

  5 939

  +2,7 %

  Výnosy zo sprostredkovania

  mil. eur

  83,4

  96,8

  +16,1 %

   

   

   

   

   

  Finančné ukazovatele

   

  jednotka

  01. 01.–
  31. 03. 2023

  01. 01.–
  31. 03. 2024

  zmena

  EBIT

  mil. eur

  3,1

  4,3

  +37,2 %

  EBIT-marža

  %

  3,7

  4,4

  +0,7 %-bodu

  Výsledky koncernu po odpočítaní podielu ostatných spoločníkov

  mil. eur

  2,3

  4,4

  +87,2 %

  Zisk na akciu (základný)

  euro

  0,16

  0,31

  +87,2 %

  Finančné ukazovatele podľa regiónov za prvý štvrťrok 2024

  Stredná a východná Európa

   

  jednotka

  01. 01.–
  31. 03. 2023

  01. 01.–
  31. 03. 2024

  Zmena

  Klienti (31. 03.)

  počet

  2,91 mil.

  3,15 mil.

  +8,2 %

  Sprostredkovatelia (31. 03.)

  počet

  3 549

  3 700

  +4,3 %

  Výnosy zo sprostredkovania

  mil. eur

  45,2

  52,7

  +16,5 %

  EBIT (prevádzkový hospodársky výsledok)

                 mil. eur

  2,7

  4,6

  +68,2 %

  EBIT - marža

  %

  6,0

  8,7

  +2,7 %-bodu

   

   

   

   

   

  Nemecko

   

  jednotka

  01. 01.–
  31. 03. 2023

  01. 01.–
  31. 03. 2024

  zmena

  Klienti  (31. 03.)

                    počet

  613 588

  610 757

  -0,5 %

  Sprostredkovatelia (31. 03.)

  počet

  1 161

  1 089

  -6,2 %

  Výnosy zo sprostredkovania

  mil. eur

  13,8

  14,8

  +6,8 %

  EBIT (prevádzkový hospodársky výsledok)

  mil. eur

  1,4

  0,8

  -44,1 %

  EBIT - marža  

  %

  9,9

  5,2

  -4,7 %-bodu

   

   

   

   

   

  Južná a západná Európa

   

  Jednotka

  01. 01.–
  31. 03. 2023

  01. 01.–
  31. 03. 2024

  zmena

  Klienti (31. 03.)

  počet

  747 983

  792 122

  +5,9 %

  Sprostredkovatelia (31. 03.)

  počet

  1 075

  1 150

  +7,0 %

  Výnosy zo sprostredkovania

  mil. eur

  24,3

  29,3

  +20,5 %

  EBIT (prevádzkový hospodársky výsledok)

  mil. eur

  1,2

  1,7

  +39,8 %

  EBIT-  marža

  %

  5,1

  5,9

  +0,8 %-bodu

   

   

   

   

   

  Pri údajoch v  percentách a číslach môžu vzniknúť rozdiely súvisiace so zaokrúhľovaním. Údaje v percentách sú počítané podľa TEUR.

  späť