Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“

|

Štatút propagačnej súťaže

„Získaj mentoringovú hodinu“

Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov súťaže.

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

 1. Organizátorom a prevádzkovateľom propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu je spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4597/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú súťaž s názvom „Získaj mentoringovú hodinu“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor.

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže

 1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia Organizátora ako poskytovateľa služieb finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
 2. Súťaž sa v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.
 3. Súťaž bude prebiehať od 13.7.2021 do 16.7.2021 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže, pravidlá Súťaže a vyhodnotenie Súťaže

 1. Do Súťaže bude ako účastník zaradený každý registrovaný užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý počas doby trvania Súťaže vyjadrí svoj záujem o mentoringovú hodinu vo forme uvedenia komentára „ÁNO“ pod príspevok na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook, týkajúci sa mentoringovej hodiny.  
 2. Úlohou každého Súťažiaceho je vyjadriť svoj záujem „ÁNO“ o mentoringovú hodinu do komentára pod príspevok na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.
 3. Používanie viacerých prihlasovacích kont sociálnej siete Facebook (viacero identít tej istej fyzickej osoby) jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo Súťaže.
 4. Každý Súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť na emailovú adresu: komunikacia@ovb.sk alebo na adresu sídla Organizátora.
 5. Po uplynutí doby trvania Súťaže Organizátor vylosuje jedného výhercu a jedného náhradného výhercu.  
 6. Po vyžrebovaní výhercu zverejní Organizátor výsledky Súťaže na oficiálnej webovej stránke Organizátora, www.ovb.sk, a to najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia Súťaže.

IV. Ceny pre výhercov Súťaže

 1. Organizátor venoval do Súťaže jednu mentoringovú hodinu v trvaní 45 min. s Barborou Gažovou, zakladateľkou Founder Mylo v hodnote 200 €.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje Súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom ukončenia Súťaže, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude oznámené na oficiálnej webovej stránke Organizátora.
 2. Výherca má právo odmietnuť výhru/cenu. V prípade, ak Súťažiaci odmietne prevziať cenu, cena bude odovzdaná náhradnému výhercovi.

V. Odovzdanie výhry

 1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. Výherca Súťaže bude za účelom odovzdania výhry kontaktovaný Organizátorom.
 2. Prevzatie ceny je výherca povinný potvrdiť podpísaním preberacieho protokolu a bude odovzdaná výhercovi spôsobom, ktorý si výherca dohodne s Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.
 3. Organizátor je povinný odovzdať cenu podľa čl. IV. Štatútu najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia výsledkov Súťaže.
 4. Súťažiaci, ako dotknutá osoba, zapojením sa do Súťaže poskytuje Organizátorovi, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú Organizátorom spracúvané za účelom organizovania a vyhodnotenia Súťaže. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; odvolaním súhlasu však Organizátor nemôže Súťažiaceho ďalej v Súťaži evidovať. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu meno a priezvisko, kontaktná emailová adresa a okrem trvalého pobytu; v prípade výhercu bude spracúvaná aj adresa trvalého pobytu. Organizátor sa zaväzuje osobné údaje spracúvať výlučne na účel uvedený v tomto Štatúte. Príjemcom osobných údajov bude výlučne Organizátor. Organizátor nezamýšľa prenášať osobné údaje Súťažiacich do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Súťažiaci bol zo strany Organizátora poučený o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) (právo na prístup k osobným údajom, právo na výmaz, opravu osobných údajov, právo podať námietku proti spracúvania osobných údajov, právo na prenos, právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu a pod.). Osobné údaje Súťažiacich budú za účelom organizovania a vyhodnotenia Súťaže spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov po jej ukončení. Dotknutými osobami sú všetci Súťažiaci. Organizátora je možné v otázkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby na emailovej adrese: dpo@ovb.sk, prípadne telefonicky na: +421 908 165 671.
 5. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť zaslať výhru výhercovi Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže a pod.) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže do 2 mesiacov od jej ukončenia, nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech náhradného výhercu.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu po jeho vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor formou oznámenia zverejneného na oficiálnej webovej stránke Organizátora, www.ovb.sk.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Súťažiacich a tiež právo na:
  - prípadné vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže;
  - nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
  - nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať.
 4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
 5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom.
 6. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na oficiálnej webovej stránke Organizátora, www.ovb.sk/aktuality.

 

Vydané v Bratislave, dňa 12.7.2021

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

späť