Vyhodnotenie súťaže »Dôchodková kampaň 2019«

|

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže

„Dôchodková kampaň 2019“

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Dôchodková kampaň 2019“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej a reklamnej súťaže.

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

 1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Dôchodková kampaň 2019“ je spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4597/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Dôchodková kampaň 2019“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor.

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže

 1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia Organizátora a jeho služieb.
 2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.
 3. Súťaž sa uskutoční v termíne 18.02.2019 - 03.05.2019(ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba (ďalej len „Súťažiaci“) a ktorá:
 1. počas doby trvania Súťaže buď prostredníctvom landing page cez vyplnený formulár týkajúci sa očakávaného dôchodku, alebo prostredníctvom emailu doručeného zo strany poverenej osoby Organizátora odoslal Organizátorovi požiadavku za účelom poskytnutia služby finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoFS“) a
 2. splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte, a to najmä, nie však výlučne povinnosti vyplývajúce z ods. 1 článku IV Štatútu.
 1. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba,
 1. ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, alebo
 2. ktorá má s Organizátorom uzavretú zmluvu, na základe ktorej poskytuje dotyčná osoba pre Organizátora sprostredkovateľskú činnosť v zmysle ZoFS,
 3. voči ktorej Organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie za poskytnuté alebo požadované služby),
 4. voči ktorej finančná inštitúcia, ktorej finančné služby sú predmetom finančného sprostredkovania zo strany Organizátora, urobila právny úkon smerujúci k zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby a
 5. neplnoletá osoba.

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a), b) c), d) a e) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.

  1. Každý Súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť na emailovú adresu: crm@ovb.sk.

IV. Priebeh Súťaže

 1. Súťažiaci je do Súťaže zapojený odoslaním formulára/zakliknutím záujmu o poskytnutie informácie týkajúcej sa očakávaného dôchodku v doručenom emaili v zmysle ods. 1 článku III Štatútu a za predpokladu, že vo formulári Súťažiaci udelil súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom zaradenia do Súťaže (prípadne Súťažiaci zobral na vedomie spracúvanie osobných údajov v zmysle ZoFS). V prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich z prechádzajúcej vety platí, že Súťažiaci do Súťaže nebude zaradený.
 2. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže.
 3. Zo všetkých zúčastnených Súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje do 15 dní od ukončenia Súťaže výhercov,ktorí získajú ceny uvedené v článku V. tohto Štatútu.
 4. Výsledky žrebovania a výhercovia budú uverejnení do 3 pracovných dní na webovej stránke Organizátora www.ovb.sk, v sekcii aktuality.

V. Ceny pre výhercov

 1. Organizátor venoval do Súťaže:
 1. cena: Notebook – Apple MacBook Air
 2. cena: Tablet – iPad PRO
 3. cena: mobil - iPhone XR
 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom žrebovania výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke Organizátora www.ovb.sk, v sekcii aktuality.
 2. Výhry odovzdané výhercom predstavujú výhry pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhier výhercami v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú rovnako výlučne výhercov.
 3. Každý výherca má právo odmietnuť výhru/cenu. V prípade, ak Súťažiaci odmietne cenu prevziať platí, že cena ostáva u Organizátora.

VI. Odovzdanie výhry

 1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
 2. Výherca Súťaže bude za účelom odovzdania výhry kontaktovaný Organizátorom, prípadne ním poverenou osobou.
 3. Cena bude výhercovi Súťaže odovzdaná prostredníctvom poverenej osoby Organizátora, a to na základe dohody s výhercom o mieste a čase odovzdania výhry. V prípade, ak sa strany nebudú vedieť dohodnúť má Organizátor právo rozhodnúť a mieste a čase odovzdania výhry. Pri odovzdaní jednotlivých cien vyhotoví Organizátor protokol o odovzdaní a prevzatí výhry. Protokol podpíše výherca a za Organizátora ním poverená(é) osoba(y). Každá zo strán si ponechá po jednom rovnopise protokolu. Podpisom protokolu potvrdí výherca prevzatie ceny a  momentom prevzatia prechádza na výhercu vlastnícke právo k cene. Bez podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí ceny nie je možné cenu odovzdať. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.
 4. Organizátor je povinný odovzdať ceny najneskôr do 2 mesiacov po ukončení súťaže. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: Organizátor sa nevie s výhercom skontaktovať, výherca odmietne prevziať výhru a pod.) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže do 2 mesiacoch od jej ukončenia, nárok na výhru Súťažiacemu zaniká a cenu si ponechá Organizátor.
 5. Za účelom zapojenia sa do Súťaže platí, že Súťažiaci, ako dotknutá osoba, zapojením sa do Súťaže poskytol Organizátorovi, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú Organizátorom spracúvané za účelom organizovania Súťaže,  vyhodnocovania priebežných a konečných výsledkov Súťaže, odovzdania výhry a uverejnenia mena výhercu na webovej stránke Organizátora: www.ovb.sk, v sekcii aktuality. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolaním súhlasu však Organizátor nemôže Súťažiaceho ďalej v Súťaži evidovať a nebude môcť byť zaradený do žrebovania. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu, v akom Súťažiaci svoje osobné údaje poskytol v rámci zaslaného formuláru. Organizátor sa zaväzuje osobné údaje spracúvať výlučne na účel uvedený v tomto Štatúte. Príjemcom osobných údajov bude v rámci tejto Súťaže výlučne Organizátor. Organizátor nezamýšľa prenášať osobné údaje Súťažiacich do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Súťažiaci bol zo strany Organizátora poučený o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (právo na prístup k osobným údajom, právo na výmaz, opravu osobných údajov, právo podať námietku proti spracúvania osobných údajov, právo na prenos, právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu a pod.). Osobné údaje Súťažiacich budú za účelom priebehu Súťaže spracúvané najviac po dobu trvania Súťaže a 3 mesiace po jej ukončení. Dotknutými osobami sú všetci Súťažiaci. Organizátora je možné v otázkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby na emailovú adresu: dpo@ovb.sk, prípadne telefonicky na: +421 908 165 671. Súťažiaci berie na vedomie, že pokiaľ dôjde k stretnutiu so spolupracovníkom Organizátora platí, že osobné údaje spracúvané na tomto stretnutí budú Organizátorom spracúvane v zmysle ZoFS za účelom poskytnutia služby finančného sprostredkovania v zmysle ZoFS. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov za týmto účelom so zverejnené na webovom sídle Organizátora.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na svojej webovej stránke: www.ovb.sk, v sekcii aktuality.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:
 1. prípadné vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
 2. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
 3. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
 4. nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení Súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;
 5. odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.
 1. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom.
 2. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na webovej stránke www.ovb.sk, v sekcii aktuality.

Vydané v Bratislave, dňa 18.02.2019

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

späť