ESG fondy v portfóliu OVB

|

V tomto blogu nájdete v 10 otázkach a odpovediach užitočné informácie o ESG fondoch v portfóliu OVB. Odpovedá Odbor produktmanažmentu OVB Allfinanz Slovensko.

Aké fondy má OVB v portfóliu a od akých spoločností?

Naša ponuka je veľmi široká, v portfóliu máme riadené podielové fondy, portfóliá pozostávajúce z podielových fondov a aktívne riadené ETF portfóliá, spolu až 74 produktov. Medzi našich partnerov patria Amundi, ARTS, 365.invest, UNIQA ale aj Fidelity a Franklin Templeton.

Stratégiou OVB Allfinanz Slovensko je podpora ESG tém a aj preto sme uviedli päť nových podielových fondov a dve ďalšie portfóliá od partnera Amundi, ktoré budú z väčšej časti spĺňať aj tie najprísnejšie ESG kritériá. Tieto fondy investujú do hospodárskych činností alebo firiem, ktoré sa zaoberajú najmä ochranou klímy, znižovaním uhlíkovej stopy, kontrolou znečistenia ovzdušia, recyklovaním odpadov. Navyše v nich nenájdeme podniky zo zbrojárskeho priemyslu, zaoberajúce sa výrobou alkoholu, tabakových výrobkov, alebo firmy využívajúce nelegálnu detskú prácu, či porušujúce ľudské práva.

Aký podiel tvoria ESG fondy v portfóliu OVB dnes?

Aktuálne 43%.

Aký je cieľ zvýšenia ich podielu do konca tohto roka, resp. budúci rok?

Radi by sme dosiahli podiel 50% do konca roku 2022, a 60% do konca roku 2023.

Kedy by sme chceli v OVB „preklopiť“ celé portfólio na ESG?

Tak ako tvorcovia finančných nástrojov nebudú mať vo svojej ponuke len ESG fondy, s najväčšou pravdepodobnosťou ani OVB nebude mať v ponuke len ESG investície. Je potrebné zachovať určitú rôznorodosť a vyhovieť tak čo najširšiemu dopytu zo strany našich klientov.

V čom sme v OVB špecifickí v téme ESG, v čom sa líšime od konkurencie?

Ak chceme byť aj naďalej trendsetterom a lídrom na trhu je pre nás primárne dôležité komunikovať s našimi partnermi. Aj vďaka tomu, že medzi spoločnosťami, s ktorými spolupracujeme, máme správcov svetových rozmerov, ktorí sa témou udržateľnosti a ESG zaoberajú už roky, môžeme povedať, že naše produktové portfólio sa dokázalo rýchlo prispôsobiť aktuálnemu trendu v investovaní a neustále pracujeme na tom, aby naša ponuka bola dostatočne široká aj pre náročných klientov. Ak si nás budú klienti aj naďalej vyberať ako preferovaného partnera v investovaní je to známka toho, že to robíme lepšie ako konkurencia.

Pre koho je ESG z ponuky OVB zaujímavé? A, naopak, pre koho skôr nie?
 

ESG je momentálne stále sa vyvíjajúci svetový megatrend, ktorý bude určovať smer ešte veľmi dlho. Podľa Bloombergu sa do roku 2025 očakáva, že tretina svetového spravovaného majetku bude zainvestovaná v súlade s ESG.

Každopádne, ESG investícia je zaujímavá pre každého, kto chce prostredníctvom svojich peňazí podporovať udržateľný spôsob života na Zemi a kto okrem potenciálneho zhodnotenia svojich peňazí má záujem na vytváraní aj spoločenských a environmentálnych hodnôt.

Aké sú 3 najväčšie výhody ESG fondov a aké sú 3 najväčšie nevýhody, resp. výhody, ktoré sa ukážu až neskôr, ale už dnes je dobré s nimi počítať pri investícii?

Určenie výhod alebo nevýhod ESG fondov je veľmi subjektívne. Na takto položenú otázku neexistuje jednoznačná odpoveď.

Medzi výhody ESG fondov by sme mohli zaradiť:

  • Investovanie do hospodárskych činností/spoločností, ktoré zohľadňujú faktory udržateľnosti (ESG), a tým majú pozitívny vplyv najmä na životné prostredie, spoločnosť, udržateľnosť a ďalšie ekonomicko-sociálne aspekty;
  • ESG fondy majú potenciál dosahovať stabilnejšie výnosy, nakoľko sú zamerané na podporu dosiahnutia udržateľnosti, čo nie je krátkodobým procesom;
  • ESG fondy môžu mať nižšiu mieru kolísavosti investície

Nevýhody ESG fondov:

Chýbajúca štandardizácia výkazníctva ESG dát spoločností a ESG hodnotení

Greenwashing – marketingová a PR praktika, ktorá zveličuje ESG dáta spoločnosti s cieľom získať väčšiu priazeň spotrebiteľov, investorov, zamestnancov atď...

Musíte si vybrať, ktoré problémy chcete prostredníctvom svojej investície riešiť. Nie každý fond je na vedúcich priečkach v každom jednom ESG faktore. Niektoré fondy sú viac zamerané na spoločenské aspekty, ako podpora komunít, iné zase na environmentálne aspekty – znižovanie uhlíkovej stopy, čistota vody atď...


Čo môžeme očakávať od ESG fondov?

Môžeme určite očakávať ďalší rast udržateľných investícií, nakoľko za minulý rok do ESG fondov „natieklo“ viac ako 500 mld. dolárov, čo znamenalo 55%-ný nárast celosvetovo spravovaných aktív. Posun k udržateľnosti je poháňaný smerom od investorov ku správcom majetku.

Vlády budú naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v nadchádzajúcom období. Podporná vládna politika, zmysluplná a jasná regulácia a pomoc pri štandardizácií výkazníctva ESG dát bude životne dôležitá k povzbudeniu spoločností, aby splnili svoje záväzky týkajúce sa ESG.

Na čo si dať pozor pri výbere ESG fondov?

Tak ako pri každej investícii, tak aj pri investícii do ESG fondov, je nevyhnutné, aby došlo k pravdivému zhodnoteniu klientových schopností a možností. Následne si musí každý klient vyhodnotiť, ktorý faktor udržateľnosti je pre neho ten, ktorý chce podporovať, resp. ktorý chce, aby bol zohľadnený v jeho investícii a v akom podiele.

Ako už bolo uvedené, žiaden fond nebude mať vedúce postavenie v každom z troch hlavných faktorov udržateľnosti, keďže je zatiaľ len málo firiem, ktoré robia naozaj všetko v každej oblasti výnimočne dobre.

Ako prakticky investovať do ESG fondov? V čom sa postup líši od postupu pri nonESG fondoch v portfóliu OVB?

Stratégiou OVB je aj naďalej vytvárať pre klientov kvalitne vypracované investičné plány, ktoré klientom pomôžu dosiahnuť ich ciele. Investovanie je hlavne pre nováčikov náročné. Možno sa preto klientom bude zdať, že finančný sprostredkovateľ sa na začiatku veľa pýta, ale získané informácie potrebuje, aby mohol postupovať v čo najlepšom záujme klienta a aby mohol odporúčať taký finančný nástroj, ktorý je najvhodnejší. Taktiež poskytne vysvetľujúce informácie či investovať jednorazovo, pravidelne alebo kombinovane.

A vo vzťahu k aktuálnej téme udržateľnosti sa stretnete aj s otázkou, akú sú Vaše preferencie z hľadiska udržateľnosti, čo znamená zistenie, zaznamenanie a vyhodnotenie Vašich záujmov v oblasti ESG investovania.

Aké typy ESG investícií poznáme?

Označenie ESG môže zahŕňať viacero rôznych prístupov alebo štýlov toho, čo by ľudia mohli nazvať udržateľné investovanie. Najznámejšie prístupy sú:

  1. Vylúčenie – Tu ide predovšetkým o aktívne vylúčenie spoločností do ktorých nechcete investovať z morálnych alebo etických dôvodov. Napr.: Zbrane, tabak, fosílne palivá...
  2. Zapojenie – tento prístup zase obnáša nákup vyššie uvedeného typu spoločností, so zámerom pokúsiť sa ich zmeniť k lepšiemu zvnútra spoločnosti.
  3. „ESG compliant“ – znamená investovanie do spoločností ktoré spĺňajú určité kritériá podľa istých metrík ESG
  4. „Best in class“ – V tomto prípade to znamená výber spoločností, ktoré sú najlepšie vo svojej triede – napr. celkovo najekologickejšie alebo naprieč konkrétnymi sektormi
  5. Udržateľné investovanie – toto označenie pri fondoch spravidla znamená, že spoločnosti obsiahnuté vo fonde majú udržateľné riadenie a často sú spojené s jedným alebo viacerými cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Ta môže zahŕňať napr. zlepšenie vzdelávania detí, či zníženie chudoby...
  6. Impaktové investovanie – pri tomto prístupe sa spoločnosť/investor snaží mať v prvom rade pozitívny merateľný environmentálny a sociálny vplyv. Tento prístup je azda jedným z najprísnejších ESG prístupov, pretože sa snaží nielen nezhoršovať veci, ale naopak mať pozitívny a hlavne merateľný vplyv.

Aký je rozdiel medzi ESG a SRI?

SRI – Spoločensky zodpovedné investovanie – je investičný prístup, pri ktorom chce mať investor prostredníctvom svojej investície pozitívny environmentálny a sociálny vplyv. SRI fondy sú typicky charakterizované svojimi vylučovacími zásadami voči spoločnostiam, o ktorých sa investor domnieva, že majú neprijateľné obchodné praktiky (výroba zbraní, alkoholu, pornografia, hazardné hry..) SRI podporuje firemné praktiky, ktoré sú morálne založené, rešpektujú ochranu spotrebiteľa, ľudské práva, rasovú rozmanitosť atď. V podstate pre spoločensky zodpovedných investorov prevažuje morálka nad konečnými výsledkami

ESG – v porovnaní s SRI, sa pri ESG zakladajú investičné rozhodnutia na širšom súbore kritérií, ktoré nie sú ovplyvnené iba morálnym rozhodovaním. Rovnako tak nedochádza k automatickému vylúčeniu spoločností a celých priemyselných sektorov na základe všeobecných kritérií, ako je výroba alkoholu, testovanie na zvieratách, výroba zbraní atď. K vylúčeniu podniku môže dôjsť až po komplexnom vyhodnotení celého súboru kritérií a zároveň jeho porovnania s ostatnými podnikmi v danom sektore. Pri ESG sa identifikujú a hodnotia podniky na základe údajov a zváženia toho, ako môžu riziká a príležitosti ESG ovplyvniť výkonnosť spoločnosti.