Materská a živnostník: Aké sú podmienky získania rodičovského príspevku a materského? 

|

otec a deti sedia pri pocitaci

Živnostníci, na rozdiel od bežných zamestnancov, nemajú nárok na klasickú materskú dovolenku. Požiadať však môžu o takzvané materské a následne o rodičovský príspevok. Aké podmienky je nutné splniť, aby ste tieto dávky dostali a koľko eur vám bude Sociálna poisťovňa mesačne vyplácať?

Materská pre živnostníka/živnostníčku

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. má na materskú dovolenku nárok len osoba v postavení zamestnanca. To znamená, že materskú živnostník alebo živnostníčka využiť nemôže. Dobrou správou však je, že ak máte otvorenú živnosť a plánujete rodinu, nemusíte zostať počas starostlivosti o dieťa bez príjmu.

Zo zákona máte nárok na takzvané materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Stačí len splniť niekoľko základných podmienok.

Živnostníci a živnostníčky by mali tiež vedieť, že materské nijako neovplyvňuje podnikateľskú činnosť. To znamená, že počas jeho poberania môžete ďalej pracovať. Veľkou výhodou je tiež oslobodenie od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Tie v čase poberania dávky neplatíte.

Ak ako živnostník poberáte materské, v rámci zdravotného poistenia sa vás nebude týkať minimálny vymeriavací základ. Výška zdravotného poistenia sa vám bude počítať z reálne dosiahnutých zárobkov.

Materské a živnostník – aké sú podmienky?

Ak chce živnostníčka získať nárok na materské, musí v deň začatia poberania dávky splniť tieto podmienky:

●     je nemocensky poistená,

●     je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,

●     je alebo bola nemocensky poistená počas posledných dvoch rokov k dňu začatia poberania materského najmenej v dĺžke 270 kalendárnych dní.

Ak by chcel materské využiť otec – živnostník, musí splniť rovnaké podmienky ako matka. Je tu však jeden rozdiel, a to v rámci ochrannej lehoty. Jej dĺžka je pre matku 8 mesiacov, pričom pre otca len 7 kalendárnych dní.

Okrem toho je dôležité myslieť aj na to, že obaja rodičia nesmú mať pri požiadaní o materské dlh v Sociálnej poisťovni. Ak by sa tak stalo a nedoplatok by bol vyšší ako 5 eur, dávka im nebude vyplatená. Sociálna poisťovňa sleduje nedoplatky za posledných päť rokov.

mama pracuje na pocitaci

Koľko môže byť živnostník/živnostníčka na materskej?

Doba poberania materského sa odlišuje v závislosti od toho, či ju poberá žena alebo muž.

Materské a živnostníčka – žena

Ak poberá dávku žena, nárok na materské má spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určí lekár.

Materské následne poberá po dobu:

 • 34 týždňov od vzniku nároku,
 • 37 týždňov od vzniku nároku, ak ide o osamelú matku,
 • 43 týždňov od vzniku nároku, ak matka porodila dve alebo viac detí a o minimálne dve narodené sa aj stará.

Materské a živnostník – muž

Otcovi živnostníkovi začína plynúť nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následne do uplynutia:

 • 28. týždňa od vzniku nároku,
 • 31. týždňa od vzniku nároku, ak ide o osamelého otca,
 • 37. týždňa od vzniku nároku, ak sa otec stará o dve alebo viac detí.

Materské a živnostník – aká je výška dávky?

Materské je u živnostníkov vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ vypočítate pomocou tohto vzorca:

(súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období) / (počet dní rozhodujúceho obdobia)

Za rozhodujúce obdobie sa považuje:

●     predchádzajúci kalendárny rok – ak nemocenské poistenie začalo k 1. januáru predchádzajúceho roka alebo skôr,

●     obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka – ak poistenie vzniklo v priebehu predošlého roka,

●     obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca – v prípade, že poistenie vzniklo počas aktuálneho roka,

●     obdobie od vzniku nemocenského poistenia do predchádzajúceho dňa – ak poistenie vzniklo v mesiaci, v ktorom začal živnostník poberať materské.

Výška materského u živnostníka môže byť rôzna, no nikdy nemôže prekročiť štátom stanovené maximum. To sa prepočítava každý rok. V roku 2024 predstavuje  maximálna výška materského 85,74 eura za deň.

Rodičovský príspevok

Po tom, ako živnostník skončí s poberaním materského, môže prejsť na poberanie rodičovského príspevku. Ten vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Na príspevok má nárok len jedna oprávnená osoba.

Za oprávnenú osobu sa považuje:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti,
 • manžel/ka rodiča dieťaťa, ktorý/á žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti.

Dôležité je vedieť, že keď živnostník prejde z materského na rodičovský príspevok, a pritom dosahuje príjmy (čiže pracuje), štát za neho prestáva platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V rámci zdravotného poistenia platí to isté, čo pri materskom. Na živnostníka/živnostníčku sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Zdravotné poistenie sa počíta na základe reálne dosiahnutých zárobkov.

Ako dlho môže živnostník/živnostníčka využívať rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok môže SZČO poberať len do určitého veku dieťaťa:

 • do troch rokov,
 • aj po dovŕšení veku troch rokov, ak dieťa neprijali do štátnej materskej školy (maximálne do veku 5 rokov, čiže začiatku povinného predprimárneho vzdelávania),
 • do šiestich rokov v prípade, že má dieťa nepriaznivý zdravotný stav.

Aká je výška rodičovského príspevku?

Výška rodičovského príspevku sa každý rok mení. Pre rok 2024 je takáto:

 • 345,20 eur mesačne,
 • 473,30 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe žiadajúcej o rodičovský príspevok pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte EÚ,
 • ak sa súčasne narodili dve a viac detí, rodičovský príspevoksa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie súčasne narodené dieťa

Vybaviť materské či rodičovský príspevok pre živnostníčku alebo živnostníka sa na prvý pohľad môže zdať komplikované. Stačí však, keď dodržíte stanovené lehoty, splníte niekoľko základných podmienok a počas starostlivosti o dieťa nezostanete bez príjmu.

Neváhajte sa obrátiť na našich finančných sprostredkovateľov, ktorí vám poradia so spravovaním vašich financií a vy si tak užijete materskú bez zbytočných stresov.