Pracuj a zmeň svoj život - podpora pre SZČO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa v rámci nového projektu »Pracuj, zmeň svoj život« aktivitu na podporu nezamestnaných, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v rôznych odvetviach. Vďaka projektu je možné získať od štátu jednorazovo finančný príspevok vo výške 5 600 €.

Pracuj a zmeň svoj život - podpora pre SZČO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa v rámci nového projektu »Pracuj, zmeň svoj život« aktivitu na podporu nezamestnaných, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v rôznych odvetviach. Vďaka projektu je možné získať od štátu jednorazovo finančný príspevok vo výške 5 600 €. Úrad poskytne finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatne zárobkovej činnosti (SZČ) za splnenia nasledovných podmienok:

– Žiadateľ o príspevok bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac.

– Žiadateľ písomne požiadal o poskytnutie príspevku a predložil doklady uvedené ako prílohy k žiadosti.

– Žiadateľ bude minimálne dva roky nepretržite prevádzkovať SZČ.

– Žiadateľ má splnené povinnosti podľa ustanovenia § 70 ods. 7 Zákona o službách zamestnanosti.

Oprávnený žiadateľ

Za oprávneného žiadateľa sa považuje žiadateľ, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac a splní podmienky na získanie príspevku uvedené v oznámení ÚPSVaR.

Žiadosť o poskytnutie príspevku

Žiadosť je možné predkladať najneskôr do 04.12.2020. Žiadosť a prílohy musia byť predložené na požadovaných formulároch.

Žiadosť sa spolu s prílohami predkladá v jednom origináli na územne príslušný úrad, v pôsobnosti ktorého sa vytvára pracovné miesto. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku doručené na iný ako územne príslušný úrad nebudú v rámci oznámenia akceptované a budú vrátené žiadateľovi.

Spolu so žiadosťou o finančný príspevok je potrebné predložiť:

– podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ podľa predpísanej osnovy,

– vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí/neposkytnutí príspevku na SZČ v rámci iných aktívnych opatrení na trhu práce,

– vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis,

– vyhlásenie žiadateľa, že pred zaradením do evidencie uchádzača o zamestnanie žiadateľ podnikal, resp. vykonával alebo prevádzkoval SZČ/nepodnikal, resp. nevykonával alebo neprevádzkoval SZČ,

– doklad osvedčujúci, resp. oprávňujúci žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ alebo úradne potvrdenú kópiu žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ. Doklad osvedčujúci žiadateľa k oprávneniu prevádzkovať alebo vykonávať príslušnú SZČ žiadateľ predkladá do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku (ak sa s úradom písomne nedohodol inak),

– žiadateľ, ktorý prerušil/pozastavil živnosť, predkladá úradu aj právoplatné rozhodnutie o prerušení/pozastavení živnosti.

Preukázanie prevádzkovania SZČ a využitia finančného príspevku

Prevádzkovanie SZČ preukazuje príjemca finančného príspevku príslušnými dokladmi vedenými v daňovej evidencii, v evidencii v rozsahu povinnom pri uplatnení paušálnych výdavkov, vedením účtovníctva podľa osobitného predpisu preukazujúcim vynaložené náklady.

Pre potreby dokladovania použitia finančného príspevku je príjemca príspevku povinný viesť riadnu evidenciu, a to zoznam oprávnených účtovných dokladov o použití príspevku v časovom slede, ku ktorému predkladá fotokópie účtovných dokladov a k nahliadnutiu aj ich originály o čerpaní vyplateného finančného príspevku, ktoré preukazujú skutočne vynaložené oprávnené výdavky v súlade s podnikateľským plánom a kalkuláciou predpokladaných nákladov (najmä faktúry, dodacie listy, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady o úhrade zakúpeného produktu/výrobku, bločky z registračnej pokladnice, originály výpisov z bankového účtu, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby a iné).

Mesiac pred ukončením povinného dvojročného prevádzkovania SZČ predkladá úradu všetky doklady o použití príspevku do plnej výšky 5 600 €.

Oprávnenými sú výdavky, ktoré vznikli príjemcovi príspevku v súvislosti so začatím a následným prevádzkovaním SZČ, vynaložené od prvého dňa začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ označeného v príslušnom doklade osvedčujúcom žiadateľa k prevádzkovaniu SZČ, použité najneskôr do dátumu posledného dňa 22. mesiaca odo dňa začatia prevádzkovania SZČ. Výdavky použité po tomto termíne sú neoprávnené. Za neoprávnené sa považujú i výdavky na mzdu, dobrovoľné preddavky do sociálnej poisťovne, výdavky vynaložené v rámci exekučných konaní. Finančný príspevok nemôže byť poskytnutý SZČO ani na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z iných verejných zdrojov.

Príjemca príspevku zároveň predkladá na príslušný úrad dve písomné správy (o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého finančného príspevku). Prvú písomnú správu predkladá príjemca najneskôr do konca 13. mesiaca od začatia prevádzkovania SZČ. Druhú záverečnú písomnú správu vrátane dokladov o použití vyplateného finančného príspevku predkladá príjemca najneskôr do posledného dňa 23. mesiaca od začatia prevádzkovania SZČ. Lehota na predloženie dokladov sa považuje za splnenú, ak sú doklady doručené na príslušný úrad, najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty.

Splnenie povinností podľa ustanovenia § 70 ods. 7 Zákona o službách zamestnanosti

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa ustanovenia § 70 ods. 7 Zákona o službách zamestnanosti je, že žiadateľ:

– má splnené daňové povinnosti,

– má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

– neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

– nemá voči úradu finančné záväzky,

– nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

– nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

– nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, ak ide o PO (nevzťahuje sa na FO). Splnenie podmienok uvedených v odrážkach 1 až 4 a odrážke 6 zisťuje úrad; splnenie podmienok uvedených v odrážkach 1 až 3 môže preukázať aj žiadateľ.

Splnenie podmienky uvedenej v odrážke 6 preukazuje žiadateľ.

V prípade, ak ide o žiadateľa, ktorému (i) správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach, (ii) sociálna poisťovňa povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa povolila žiadateľovi splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného, (iii) úrad určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov, platí, že žiadateľ je pri podaní žiadosti povinný tieto skutočnosti preukázať čestným vyhlásením (splátkový kalendár preveruje úrad). Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý prerušil/pozastavil živnosť a ktorý doloží úradu právoplatné rozhodnutie o prerušení/pozastavení živnosti.

Dohoda o poskytnutí príspevku

Dohoda môže byť podpísaná so žiadateľom po splnení podmienok definovaných v oznámení ÚPSVaR a predložení príslušných dokladov ihneď (žiadateľ môže dodatočne predložiť doklad oprávňujúci žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ alebo úradne potvrdenú kópiu žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa následne prevádzkovať alebo vykonávať SZČ).

Príspevok na SZČ môže byť uhradený len na základe predloženia dokladu oprávňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ alebo úradne potvrdenej kópie žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa následne prevádzkovať alebo vykonávať SZČ. Doklad osvedčujúci žiadateľa k oprávneniu pre výkon príslušnej SZČ žiadateľ predkladá úradu do 30 dní od podpísania dohody o poskytnutí príspevku (ak sa s úradom písomne nedohodol inak).

Dohoda je platná a účinná dňom jej uzavretia. Vecno-právne účinky nadobúda dohoda až dňom označeným v príslušnom doklade, osvedčujúcom žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ ako deň začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ. Dátumom začatia prevádzkovania SZČ na uvedenom doklade sa v zmysle dohody o poskytnutí príspevku začína oprávnené obdobie použitia poskytnutého príspevku. Dátum začiatku prevádzkovania SZČ uvedený na doklade, ktorý bude oprávňovať žiadateľa k prevádzkovaniu príslušnej SZČ, musí byť neskorší, ako je dátum uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na SZČ s úradom. Finančný príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode uchádzača o zamestnanie vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude ako SZČO prevádzkovať SZČ.

Užitočný link Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Povinnosť vrátenia príspevku

Žiadateľ je povinný príspevok vrátiť, pokiaľ:

– prestane prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov; v tomto prípade je príjemca príspevku povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval SZČ. Povinnosť vrátiť príspevok sa nevzťahuje na občana, ktorý by prestal prevádzkovať SZČ zo zdravotných dôvodov (§ 19 ods. 1 písm. c) Zákona o službách zamestnanosti alebo z dôvodu úmrtia); osoba, ktorá by prestala prevádzkovať SZČ zo zdravotných dôvodov, je povinná preukázať úradu použitie finančného príspevku a vrátiť úradu nevyčerpanú časť poskytnutého finančného príspevku,

– sa preukáže, že finančný príspevok nepoužil na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý,

– najneskôr do 30 dní od uzatvorenia dohody (ak sa s úradom nedohodol inak) nedoložil úradu doklad osvedčujúci k oprávneniu pre výkon SZČ;

– nepredloží úradu príslušné fotokópie účtovných dokladov, originálov o čerpaní poskytnutého príspevku preukazujúcich vynaložené náklady, záverečnej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní vyplateného príspevku.

„Tento materiál má výlučne informatívny charakter. Použité informácie boli aktuálne ku dňu vyhotovenia tohto materiálu a boli získané z verejne dostupných zdrojov.“

späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie. viac

Cookies boli deaktivované, všetky už vytvorené cookies boli odstránené.