Výška rodičovského príspevku: Ako vysoký bude v roku 2023?

|

Rok 2023 prinesie niekoľko zmien vrátane zvýšenia rodičovského príspevku. Ten by mal od januára dosahovať až 412,60 eura mesačne pre rodičov, ktorí poberali materské. Kto má na rodičovský príspevok nárok a aká je jeho výška v prípade dvojičiek či trojičiek?

Čo je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú od štátu dostáva oprávnená osoba. Príspevok je určený na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov. Prípadne do šiestich rokov, ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav.

Za oprávnenú osobu sa  považuje:

● rodič dieťaťa,

● fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov,

● manžel alebo manželka rodiča dieťaťa, ak žije v rovnakej domácnosti ako rodič.

Aké sú podmienky nároku na rodičovský príspevok?

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok len vtedy, keď zabezpečuje starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, prípadne je osobou podľa osobitného predpisu.

Nárok vzniká podľa zákona vždy len jednej oprávnenej osobe, ktorá sa o dieťa stará. A to aj v prípade, že sú rodičia rozvedení alebo nežijú v jednej domácnosti. To, ktorý rodič bude príspevok poberať, je na ich dohode.

Okrem toho je dôležité vedieť, že oprávnenej osobe vzniká vždy nárok len na jeden rodičovský príspevok nehľadiac na to, koľko detí má. To znamená, že ak by sa v domácnosti nachádzali napríklad dve deti vo veku do troch rokov, rodič dostane len jeden príspevok. Nie dva.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi ani osobe, ktorá sa zdržiava v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie. Nárok takisto nevzniká ani vtedy, ak má aspoň jedna z oprávnených osôb nárok na obdobnú dávku v členskom štáte EÚ. Ďalšie situácie, keď rodič nemá nárok na rodičovský príspevok, nájdete na  oficiálnej webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako požiadať o rodičovský príspevok?

Ak máte nárok na rodičovský príspevok, musíte podať žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Urobiť tak môžete písomne alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. V prípade elektronického podania budete potrebovať elektronický podpis.

Tlačivo písomnej žiadosti je k dispozícii priamo na úradoch a na oficiálnej webovej stránke, odkiaľ si ho môžete stiahnuť.

Aká je výška rodičovského príspevku?

Suma rodičovského príspevku sa od januára 2023 zvýši o 28,80 eura mesačne, a to z pôvodných 383,80 eura na 412,60 eura mesačne pre rodičov, ktorým sa pred vznikom nároku na tento príspevok vyplácalo materské alebo obdobná dávka v členskom štáte EÚ. Tým, ktorí materské nepoberali, bude suma zvýšená z 280 eur na 301 eur mesačne.

Výška rodičovského príspevku sa môže v niektorých situáciách aj  znížiť. Je to napríklad vtedy, keď sa oprávnená osoba nestará najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa, ktoré má v starostlivosti. V takejto situácii sa príspevok zníži o 50 %.

Rodičovský príspevok – výška pre rodičov dvojičiek a viacerčiat

O niečo vyšší príspevok získajú rodičia dvojičiek alebo viacerčiat. Tým sa základná suma zvyšuje o 25 % za každé ďalšie súčasne narodené dieťa. Od januára 2023 budú pre rodičov dvojičiek platiť tieto výšky príspevku:

● 515,80 eura mesačne (ak osoba poberala materské),

● 376,30 eura mesačne (ak osoba nepoberala materské).

Rodičia trojičiek dostanú takýto príspevok:

● 618,90 eura mesačne (ak osoba poberala materské),

● 451,50 eura mesačne (ak osoba nepoberala materské).

Pri štvoričkách bude rodičovský príspevok vyzerať takto:

● 722,10 eura mesačne (ak osoba poberala materské),

● 526,80 eura mesačne (ak osoba nepoberala materské).

Vyplácanie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Oprávnenej osobe sa vypláca vždy celý mesiac, a to aj v prípade, že podmienky nároku boli splnené len za určitú časť kalendárneho mesiaca.

Príspevok sa vypláca jeden mesiac pozadu. Na účet oprávnenej osoby by mal prísť najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom osoba splnila všetky podmienky nároku.

V prípade, že by si oprávnená osoba neželala, aby jej príspevok chodil na bankový účet, môže požiadať  o vyplácanie príspevku v hotovosti.

Kedy rodičovský príspevok zaniká?

Rodičovský príspevok zaniká dvoch prípadoch:

● od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom stanovený vek, čiže 3 roky, respektíve 6 rokov v prípade zlého zdravotného stavu dieťaťa,

● smrťou dieťaťa alebo oprávnenej osoby.

Rodič si môže nárok na príspevok uplatniť aj spätne. Maximálne však za obdobie 6 mesiacov.
 

Spolu s rodičovským príspevkom sa menia aj ďalšie dávky

Rovnako ako výška materského príspevku aj výška rodičovského príspevku sa odvíja od viacerých faktorov. Tým najdôležitejším je životné  minimum. To sa 1. júla 2022 zmenilo, čo je dôvod, prečo sa menia aj sumy viacerých dávok, ktoré môžu rodičia dostať od štátu. K nim sa okrem rodičovského príspevku radia napríklad aj:

● minimálne výživné – pre rok 2023 je to 32,11 eura mesačne,

● náhradné výživné z dôvodu poberania sirotského – pre rok 2023 je to 74,92 eura mesačne,

● príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa:

○ opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa v roku 2023 zvýši o 104 eur mesačne pre osobu, ktorá sa stará o dvoch súrodencov,

○ osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa v roku 2023 zvýši o 177 eur mesačne.

Ak potrebujete poradiť v akejkoľvek životnej situácii, obráťte sa na najbližšieho finančného sprostredkovateľa. Pomôže vám nielen s financiami, ale napríklad aj s vyskladaním najvýhodnejšieho poistenia. Buďte obozretní a pripravte sa na všetko, čo vás môže v živote stretnúť.