Informácie pre klienta podľa všeobecne záväzných právnych predpisov

podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 186/2009 Z. z.“)

Oprávnenie poskytovať služby finančného sprostredkovania

Podriadený finančný agent (ďalej aj ako „PFA“) vykonáva sprostredkovanie na základe zmluvy so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s. (ďalej ako „OVB“), Kukuričná 8, 832 48 Bratislava, IČO: 31 361 358, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd: Sa, vložka č.: 4597/B.

Spoločnosť OVB je v zmysle zákona samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:

 1. poistenia alebo zaistenia
 2. kapitálového trhu
 3. doplnkového dôchodkového sporenia
 4. prijímania vkladov
 5. poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
 6. starobného dôchodkového sporenia

OVB je zapísaná v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej aj ako „NBS“) pod číslom 113. OVB vykonáva svoju činnosť prostredníctvom PFA. Povolenie na činnosť bolo spoločnosti OVB udelené Národnou bankou Slovenska. Záujemcovia o sprostredkovanie alebo klienti môžu s OVB komunikovať telefonicky na +421 945 447 744, alebo e-mailom na web@ovb.sk.

PFA, ktorý s klientom spisuje protokol o sprostredkovaní finančnej služby, musí byť zapísaný v podregistri príslušného sektora, v ktorom vykonáva finančné sprostredkovanie. Svoje registračné číslo uvádza na protokole o sprostredkovaní finančnej služby. PFA poskytuje služby finančného sprostredkovania na území Slovenska.

Zápis v jednotlivých podregistroch ako aj registračné čísla OVB a PFA je možné overiť na internetovej stránke NBS nbs.sk v časti dohľad nad finančným trhom.

Nahor

Finančné inštitúcie a majetkové prepojenie

OVB ako samostatný finančný agent spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami na základe nevýhradných zmlúv. Na požiadanie klienta je PFA povinný oznámiť klientovi obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými má OVB uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní. Obchodné mená spoločností sú uvedené aj na ovb.sk. Pre finančné inštitúcie, ktoré nie sú uvedené v zozname, nesmie PFA sprostredkovať uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Majetkové prepojenie: OVB nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní. Spoločnosť Generali CEE Holding B.V., so sídlom De entree 91, Amsterdam 1101BH, Holandské kráľovstvo má kvalifikovanú účasť na základnom imaní / hlasovacích právach spoločnosti OVB Holding AG a tým nepriamo aj na základnom imaní/hlasovacích právach OVB.

Nahor

Právne následky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Zmluvou o poskytnutí finančnej služby je zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu.

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o finančnej službe je predovšetkým vznik práv a povinností klienta aj finančnej inštitúcie, vyplývajúcich zo zmluvy o finančnej službe a obchodných podmienok. Zmluva o finančnej službe je záväzok oboch strán, respektíve právo na dohodnuté finančné plnenie. Ak to zmluvné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe ako aj neplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o finančnej službe, má zvyčajne za následok uplatnenie sankcií.

Nahor

AML a medzinárodné sankcie

OVB v rámci AML postupuje v zmysle aktuálne platného zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o AML“).

Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia (napr. hlava štátu, predseda alebo iný člen vlády, poslanec zákonodarného zboru, veľvyslanec a pod.), pričom presná definícia významnej verejnej funkcie je uvedená v zákone o AML. Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe je OVB povinná uplatňovať najmenej po dobu 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie.

Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka, rodič, dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta fyzickej osoby, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

Politicky exponovanou osobou sa napokon rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:

 • rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, alebo podniká spolu s osobou, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, alebo
 • klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Sankcionovanou osobou sa rozumie osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia (§2 písm. f) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v platnom znení).

Nahor

Sťažnosti

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom:

 1. ústne alebo písomnou formou na adresu OVB Allfinanz Slovensko a. s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava, mailom na e-mail: staznosti@ovb.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 945 447 744
 2. na Asociáciu finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Eurovea Centrál 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2/ 3231 0146, afisp.sk
 3. Národnej banke Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú napr. zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov (mediacia.info, komoramediatorov.sk) alebo zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov.

Nahor

Politika v oblasti konfliktu záujmov

OVB v súlade s právnymi predpismi zaviedla, vykonáva a dodržiava účinnú politiku v oblasti konfliktu záujmov, a to najmä prijatím primeraných opatrení potrebných na prevenciu, zistenie a riadenie vzájomného konfliktu záujmov medzi OVB, vrátane konfliktov záujmov medzi členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, PFA a medzi klientmi OVB alebo medzi klientmi OVB navzájom, ktorý môže vzniknúť počas poskytovania finančného sprostredkovania.

Ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, OVB oznámi povahu a príčinu konfliktu záujmu klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o finančnej službe a uprednostní záujmy klienta pred vlastnými záujmami a pri konflikte záujmov klientov zabezpečí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.

Ak opatrenia prijaté OVB na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je PFA povinný jednoznačne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov a opatreniami prijatými na zmiernenie týchto rizík pred poskytnutím finančného sprostredkovania na jeho účet.

Verejná časť prijatej politiky v oblasti konfliktu záujmov je publikovaná na webovom sídle OVB ovb.sk, v sekcii Politika v oblasti konfliktu záujmov.

Nahor

Dôležité informácie

V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie OVB ani PFA poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

OVB ani PFA nie je oprávnený v súvislosti s finančným sprostredkovaním prijímať peňažné alebo nepeňažné plnenie od neprofesionálneho klienta (s výnimkou bezhotovostnej peňažnej platby pri investičnom poradenstve, ak sa na tom s klientom dohodli).

PFA nie je oprávnený prijímať finančné prostriedky pre OVB ani jej zmluvných partnerov ani prevziať hotovosť alebo bezhotovostnú platbu klienta na svoj účet.

Spoločnosť OVB poskytuje klientovi informácie elektronicky, a to najmä prostredníctvom dokumentov odosielaných klientovi na s ním dohodnutú emailovú adresu, pokiaľ klient nepožiada o poskytnutie informácií v listinnej podobe; v takom prípade OVB resp. PFA odovzdá klientovi potrebné dokumenty v listinnej podobe.

Posúdenie vhodnosti

Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa jeho požiadaviek a potrieb, jeho skúseností a znalostí, jeho finančnej situácie a v prípade investičného poradenstva, sprostredkovania investičných produktov založených na poistení, DDS a SDS tiež jeho schopnosti znášať stratu, vrátane jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov. V prípade investičného poradenstva a sprostredkovania investičných produktov založených na poistení je PFA povinný získať od klienta tiež informáciu o klientových preferenciách z hľadiska udržateľnosti.

Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta. Ak klient neposkytne PFA požadované informácie, alebo ich neposkytne v dostatočnom rozsahu, PFA nemôže odporučiť takémuto klientovi finančné služby, ktoré by boli pre klienta vhodné.

Ak PFA na základe získaných informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe získaných informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

Spoločnosť OVB poskytuje klientom pravidelné posúdenie vhodnosti investičných produktov založených na poistení. Pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení podľa predchádzajúcej vety sa poskytuje prostredníctvom pravidelnej správy o jeho vhodnosti, ktorá obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným potrebám klienta.

OVB neposkytuje pravidelné posúdenie vhodnosti v sektore kapitálového trhu, pokiaľ sa s klientom v osobitnej zmluve nedohodne inak.

V prípadoch, kedy OVB poskytuje pravidelné posúdenie vhodnosti, budú klientove preferencie z hľadiska udržateľnosti opätovne zohľadnené pri najbližšom pravidelnom posúdení vhodnosti.

Nahor

Udržateľnosť (ESG)

Spoločnosť OVB pri poskytovaní investičného poradenstva a pri sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení aktuálne nepostupuje podľa vlastnej stratégie v súvislosti so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť. Pri poskytovaní investičného poradenstva a sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení OVB vyhodnocuje informácie poskytnuté zo strany tvorcu finančného nástroja. Pokiaľ tvorca finančného nástroja zohľadňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť, informuje spravidla o tejto skutočnosti vo svojich predzmluvných informáciách.

Dôvod, pre ktorý v súčasnosti OVB nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti pri poskytovaní investičného poradenstva a sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení je, že analyzuje informácie získané od svojich obchodných partnerov – účastníkov finančného trhu, v zmysle čl. 4 ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb v spojitosti s č. 13 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288,- o zohľadňovaní hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti vo vzťahu k distribuovaným finančným produktom, so zámerom implementácie technického riešenia, ktoré umožní zohľadniť klientove požiadavky vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom na faktory udržateľnosti pri distribúcii finančných produktov. Spoločnosť OVB plánuje zohľadňovať hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti pri poskytovaní investičného poradenstva a pri sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení bezodkladne po implementácii vyššie uvedeného technického riešenia.

Spoločnosť OVB pri poskytovaní investičného poradenstva a sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení a vo svojom odporúčaní pre klienta vhodného riešenia zohľadňuje klientove preferencie z hľadiska udržateľnosti len do tej miery, do akej tvorcovia finančných nástrojov zverejnia záväzné údaje umožňujúce klasifikáciu finančného nástroja na základe faktorov udržateľnosti. Z toho dôvodu existuje riziko, že zo strany OVB odporúčaný produkt nebude zodpovedať, alebo prestane zodpovedať preferenciám z hľadiska udržateľnosti, ktoré klient uviedol, alebo že sa zmení podiel udržateľných investícií v odporúčanom produkte.

Odmena za výkon finančného sprostredkovania spoločnosti OVB alebo jej PFA nie je závislá od toho, či odporúčaný finančný nástroj zohľadňuje faktory udržateľnosti alebo nie.

Nahor

Všeobecné zásady pri investovaní (týka sa finančných nástrojov kapitálového trhu a investičných produktov založených na poistení)

Vo všeobecnosti pri investovaní platia tieto zásady:

 • minulé výnosy finančného nástroja (podkladového aktíva) nie sú zárukou budúcich výnosov tohto finančného nástroja,
 • investícia môže priniesť nie len výnosy, ale môže stratiť aj svoju pôvodnú hodnotu, t.j. návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená,
 • vyšší výnos sa dá dosiahnuť len pri akceptovaní vyššej miery rizika,
 • predpokladaná výnosnosť finančného nástroja je len odhadom založeným na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaní s podobnými finančnými nástrojmi, na analýze podkladového aktíva alebo na predpovediach vyplývajúcich z poznania ekonomiky; predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom,
 • garantovaný výnos alebo záruku, že investícia nebude stratová, môžu poskytnúť len produkty s tzv. garantovaným výnosom; táto informácia má byť uvedená v zmluve o poskytnutí finančnej služby spolu so spôsobom a mierou garancie,
 • čím vyšší je predpoklad výnosnosti, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny). S investovaním do finančných nástrojov sú spojené rôzne riziká, pričom vo všeobecnosti platí, že čím vyššie riziko, tým vyšší potenciál výnosu a naopak.

Nahor

Vysvetlenie investičných stupňov

A - Minimálne riziko: akceptovanie minimálneho kolísania hodnoty, na istotu orientované vklady, napríklad termínované vklady, stavebné sporenie, peňažné fondy a pod.

B - Malé riziko: akceptovanie malého kolísania hodnoty, vhodné dlhopisové fondy alebo zmiešané fondy s vysokým podielom dlhopisovej zložky, niektoré realitné fondy

C - Stredné riziko: akceptovanie stredného kolísania hodnoty, vhodné zmiešané fondy s vyváženým podielom dlhopisovej a akciovej zložky, niektoré realitné fondy

D - Vysoké riziko: akceptovanie veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zameriavane na rozvinuté trhy, zmiešané fondy s vysokým podielom akciovej zložky

Nahor

Finančné sprostredkovanie na diaľku

V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku informácie podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú klientovi poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia OVB ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „Oprávnenie poskytovať služby finančného sprostredkovania“ vyššie.

Nahor

Sektor poistenia alebo zaistenia

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore poistenia alebo zaistenia je ochrana klienta pred zlyhaním poisťovne zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok jej fungovania upraveného v zákone o poisťovníctve. Ochrana poistníkov a príjemcov poistných plnení prostredníctvom dohľadu nad obozretným podnikaním je súčasne hlavným cieľom dohľadu nad poisťovníctvom, ktoré vykonáva NBS. Hlavnými inštitútmi ochrany pred zlyhaním poisťovne sú najmä povinná tvorba technických rezerv vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom okamihu zabezpečená schopnosť poisťovne uhradiť v plnej miere všetky záväzky voči klientom, povinnosť vytvoriť účinný systém riadenia rizík, systém zaistenia („poistenie poisťovne“) a povinnosť pravidelne, a v prípade zhoršenia finančnej situácie bez zbytočného odkladu, informovať NBS.

Nahor

Odmena za finančné sprostredkovanie

OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné alebo nepeňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými a dohodnutými podmienkami odmeňovania. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.

Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného alebo nepeňažného plnenia.

PFA môžu od OVB alebo od finančných inštitúcií prijať nepeňažné plnenie v podobe účasti na školeniach a konferenciách, alebo v podobe drobných reklamných predmetov.

Nahor

Informácie o vlastnostiach investičných produktov založených na poistení

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu životného poistenia a investovania do podielových fondov. Podstata investičného produktu založeného na poistení (investičné životné poistenie) spočíva v tom, že poistník (klient) platí poistné v splátkach ako bežné poistné alebo jednou sumou na začiatku ako jednorazové poistné, prípadne realizuje v priebehu poistenia mimoriadne vklady. Poisťovňa nakúpi za klientove poistné podielové jednotky podielových fondov prostredníctvom zmluvnej správcovskej spoločnosti podielových fondov. Klient si sám určuje investičnú stratégiu, najmä to, koľko prostriedkov z poistného chce investovať do jednotlivých podielových fondov.

Riziko spojené s investovaním prostredníctvom investičného produktu založeného na poistení, ako aj s premenlivosťou výnosov podielových fondov naviazaných na investičný produkt založený na poistení, nesie klient. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť rôzne riziká, pričom vo všeobecnosti platí, že čím vyššie riziko, tým vyšší potenciál výnosu a naopak. V oblasti kapitálového trhu existujú viaceré riziká, ktoré môžu ovplyvniť volatilitu finančného nástroja (podkladového aktíva). Ide najmä o inflačné riziko (ide o riziko znehodnotenia ceny investície z dôvodu inflácie), kreditné riziko (situácia, kedy emitent nebude plniť svoje záväzky), operačné riziko (riziko spojené s úmyselným alebo nedbanlivostným zlyhaním ľudského faktora), právne riziko (riziko spojené s nevymáhateľnosťou nárokov), politické riziko (riziko spojené s možnosťou zoštátnenia, vyvlastnenia majetku), sektorové riziko (ide o riziko poklesu investícií z dôvodu poklesu sektorového hospodárstva), riziko likvidity (riziko, kedy finančný nástroj nebude možné kúpiť alebo predať v požadovanej hodnote alebo v požadovanom čase), trhové riziko (riziko spojené so zmenou úrokových mier, menových kurzov alebo cien komodít).

Ďalšie informácie súvisiace s investičným produktom založeným na poistení sú uvedené v dokumentoch, ktoré sú odovzdané klientovi pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby s príslušnou finančnou inštitúciou.

Nahor

Sektor kapitálového trhu

Dôležité informácie

V sektore kapitálového trhu môže OVB prostredníctvom svojich PFA poskytovať len investičné služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a investičné poradenstvo vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania. Ostatné investičné služby alebo vedľajšie služby nemôže OVB ani PFA v súčasnosti poskytovať.

Nahor

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore kapitálového trhu je ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, Garančným fondom investícií a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.

Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností (osoby zúčastnené na ochrane klientov) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok. Za chránený klientsky majetok poskytuje Garančný fond investícií náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50.000,- eur. Zoznam subjektov, ktorí sa zúčastňujú na ochrane klientov je uverejnený na garancnyfond.sk.

Garančný fond investícií neposkytuje náhrady za zníženie hodnoty investície.

Ak je zmluvnou stranou subjekt, ktorý nie je zúčastnený na ochrane podľa predchádzajúceho bodu, pravidlá ochrany pred jeho zlyhaním nájdete v dokumentácií k obchodu.

Nahor

Odmena za finančné sprostredkovanie

OVB je oprávnená prijímať peňažné prostriedky od klientov za poskytnuté investičné služby, len ak sa na tom s klientmi dohodla. Výška, resp. spôsob určenia výšky poplatku za poskytnuté investičné služby sú dohodnuté v zmluvnej dokumentácii s klientom a/alebo v protokole.

PFA nie je oprávnený prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje od klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere.

OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA v súlade s platnými podmienkami odmeňovania. Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného plnenia.

Za poskytovanie investičnej služby alebo vedľajšej služby vzniká OVB od obchodného partnera nárok na províziu. Jej výška sa vypočíta ako dohodnuté percento zo vstupného poplatku a dohodnuté percento z fixných manažérskych resp. servisných poplatkov.

PFA môže od zmluvných partnerov alebo od OVB prijať nepeňažné plnenie v podobe účasti na školeniach a na konferenciách alebo v podobe drobných reklamných predmetov.

Informácia o skutočnej výške provízie finančného agenta bude klientovi oznámená finančnou inštitúciou.

Nahor

Základná zmluva

Pri poskytovaní investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta, protokol o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu predstavuje základnú zmluvu uzatvorenú medzi klientom a OVB v zmysle čl. 58 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565. Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu zahŕňa pokyn na kúpu alebo predaj finančného nástroja, ale aj sprostredkovanie vykonania pokynu. Kúpa a/alebo predaj finančných nástrojov sa môže pre Klienta vykonávať na regulovanom trhu, ale aj mimo regulovaného trhu. Pri investičnej službe prijatie a postúpenie pokynu OVB po prijatí pokynu klienta následne postúpi pokyn klienta tretej osobe za účelom vykonania klientom požadovaného nákupu resp. predaja finančných nástrojov, ktorou môže byť výhradne banka, zahraničná banka, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike, alebo správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky. Táto tretia osoba je povinná mať zavedenú vlastnú stratégiu vykonávania pokynov, na ktorej dodržiavanie je OVB oprávnená sa spoľahnúť.

Protokol o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu zároveň vymedzuje základné práva a povinnosti zmluvných strán (právo klienta na informácie, kategorizácia klienta, informačné povinnosti OVB voči klientovi pred poskytnutím investičnej služby, vysvetlenie základných charakteristík finančného nástroja, právo klienta odmietnuť poskytnutie zo strany OVB požadovaných informácií; právo klienta podať sťažnosť na činnosť PFA alebo OVB; povinnosť OVB riadne identifikovať klienta a poskytnúť klientovi adekvátne informácie; právo OVB odmietnuť uzatvoriť obchod pri zachovaní anonymity klienta.

Pri poskytovaní investičnej služby investičného poradenstva s pravidelným posúdením vhodnosti OVB uzatvorí s klientom osobitnú zmluvu.

Nahor

Informácie o vlastnostiach investičných nástrojov a rizík

S investovaním do finančných nástrojov sú spojené rôzne riziká, pričom vo všeobecnosti platí, že čím vyššie riziko, tým vyšší potenciál výnosu a naopak. V oblasti kapitálového trhu existujú viaceré riziká, ktoré môžu ovplyvniť volatilitu finančného nástroja. Ide najmä o inflačné riziko (ide o riziko znehodnotenia ceny investície z dôvodu inflácie), kreditné riziko (situácia, kedy emitent nebude plniť svoje záväzky), operačné riziko (riziko spojené s úmyselným alebo nedbanlivostným zlyhaním ľudského faktora), právne riziko (riziko spojené s nevymožiteľnosťou nárokov), politické riziko (riziko spojené s možnosťou zoštátnenia, vyvlastnenia majetku), sektorové riziko (ide o riziko poklesu investícií z dôvodu poklesu sektorového hospodárstva), riziko likvidity (riziko, kedy finančný nástroj nebude možné kúpiť alebo predať v požadovanej hodnote alebo v požadovanom čase), trhové riziko (riziko spojené so zmenou úrokových mier, menových kurzov alebo cien komodít).

Klienti prostredníctvom OVB môžu investovať svoje finančné prostriedky predovšetkým do:

 • Fondov peňažného trhu – nástroje peňažného trhu majú predovšetkým podobu terminovaného vkladu, vkladového certifikátu, alebo pokladničnej poukážky. Pre investovanie do fondov peňažného trhu je charakteristické predovšetkým kreditné a úrokové riziko.
 • Dlhopisových fondov tieto fondy pozostávajú predovšetkým z dlhopisov, ktoré možno charakterizovať ako cenné papiere, s ktorými je spojené právo na splatenie dlžnej sumy a tomu zodpovedajúca povinnosť emitenta toto právo uspokojiť. Pre investovanie do dlhopisových fondov je charakteristické predovšetkým úrokové riziko a kreditné riziko (riziko emitenta).
 • Akciových fondov tieto fondy pozostávajú najmä z akcií, t.j. z cenných papierov, ktoré poskytujú majiteľovi možnosť podieľať sa na základnom imaní spoločností a s tým spojené právo na dividendu (podiel na zisku). Pre investovanie do akciových fondov je charakteristické kreditné riziko, riziko dlžníka, riziko likvidity, trhové riziko (najmä menové), či úrokové riziko.

Všetky informácie, ktoré je potrebné klientovi oznámiť sú uvedené v zmluve, ktorú klient s finančnou inštitúciou uzatvára, všeobecných obchodných podmienkach, cenníku, štatútoch resp. prospektoch jednotlivých fondov, vo formulári označenom ako „Informácia pre klienta“ a v „Kľúčových informáciách pre investora“ (tzv. KIID), prípadne na webovom sídle príslušnej finančnej inštitúcie. Ide predovšetkým o tieto informácie:

 • identifikačné údaje finančnej inštitúcie, vrátane kontaktných údajov, informácie o existencii povolenia na výkon činnosti v kapitálovom trhu spolu s identifikáciou orgánu, ktorý predmetné povolenie vydal,
 • pravidlá pre kategorizáciu klientov, vrátane poučení o možnosti zmeny kategórie,
 • všeobecný popis rizík spojených s investovaním, informácie o investičných nástrojoch a popis rizík spojených s investovaním do nich, popis poskytovaných investičných služieb,
 • ceny investičných služieb, poplatky a náklady s nimi spojené, prijímanie a poskytovanie stimulov, informácie o garančnom fonde investícií,
 • pravidlá pre zamedzenie konfliktu záujmov,
 • ciele a investičná politika finančného nástroja, profil rizík a výnosnosti finančného nástroja, jeho doterajšia výkonnosť, charakteristika typického investora a iné.

Nahor

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie je v sektore doplnkového dôchodkového sporenia zabezpečená najmä oddelením majetku DDS od majetku v jednotlivých fondoch, ochrannou funkciou depozitára a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.

Oddelený majetok: Majetok v jednotlivých fondoch nie je majetkom DDS a musí byť evidovaný oddelene. Tento majetok nie je súčasťou konkurznej podstaty a nemôže byť použitý na reštrukturalizáciu DDS. DDS nemôže majetok vo fondoch použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. DDS musí za seba a za každý fond, ktorý spravuje, viesť osobitné účtovníctvo.

Ochranná funkcia depozitára: Všetok majetok klientov musí byť zverený depozitárovi, ktorým musí byť banka. Depozitár je najmä povinný kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizík pri nakladaní s majetkom vo fonde, kontrolovať dodržiavanie zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj ustanovenia jednotlivých štatútov fondov spravovaných DDS. Depozitár kontroluje správnosť určenia hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.

Nahor

Odmena za finančné sprostredkovanie

OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné alebo nepeňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými a dohodnutými podmienkami odmeňovania. Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného alebo nepeňažného plnenia. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.

Nahor

Ďalšie informácie

Odporúčame každú zmenu investičnej stratégie v rámci doplnkového dôchodkového sporenia konzultovať s podriadeným finančným agentom. Nesprávne zvolená investičná stratégia môže mať za následok finančnú stratu, ktorá môže mať vplyv na výšku Vášho dôchodku v budúcnosti.

Nahor

Sektor prijímania vkladov

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore prijímania vkladov je ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania finančnej inštitúcie upravenou najmä v zákone o bankách, prostredníctvom Fondu na ochranu vkladov a dohľadom NBS, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.

Fond na ochranu vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk. Zoznam účastníkov systému ochrany vkladov v Slovenskej republike je uverejnený na fovsr.sk.

Nahor

Odmena za finančné sprostredkovanie

OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné alebo nepeňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými a dohodnutými podmienkami odmeňovania. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.

Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného alebo nepeňažného plnenia.

Nahor

Sektor poskytovania úverov

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Ochrana klienta pred zlyhaním úverovej inštitúcie je zabezpečená systémom povinností, ktoré úverovým inštitúciám - bankám ukladá platná legislatíva. V sektore poskytovania úverov tiež platí, že z dôvodov na strane úverovej inštitúcie - banky alebo jej právneho nástupcu - sa nemôže vynucovať predčasné splatenie pohľadávok z hypotekárneho úveru; to platí aj pri zrušení a likvidácii hypotekárnej banky.

Nahor

Odmena za finančné sprostredkovanie

Pre výšku poplatku za poskytnutie úveru, jeho úrokovú sadzbu a ročnú percentuálnu mieru nákladov nie je rozhodujúce, či je úver sprostredkovaný finančným agentom alebo je klientovi poskytnutý úver bez účasti finančného agenta.

OVB prijíma za finančné sprostredkovanie od finančných inštitúcií odmenu vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými podmienkami odmeňovania. Peňažné plnenie závisí najmä od výšky reálne čerpaného úveru klientom a od doby trvania zmluvy o úvere na bývanie. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.

PFA v zmysle zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“) klienta informuje a klient berie na vedomie, že PFA ani OVB v súvislosti so sprostredkovaním uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie neprijímajú od klienta žiadne peňažné alebo nepeňažné plnenia.

Klient má v zmysle Zákona o úveroch na bývanie právo písomne OVB požiadať o poskytnutie informácií o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré OVB prijíma za vykonávanie finančného sprostredkovania od jednej alebo viacerých bánk. Ak má klient záujem toto právo využiť, písomnú žiadosť môže adresovať na adresu sídla OVB.

Nahor

Sektor starobného dôchodkového sporenia (SDS)

Právne následky uzavretia zmluvy o SDS

Od 1.5.2023 vzniká automaticky účasť v II. pilieri každej fyzickej osobe, ktorej vznikne prvé dôchodkové sporenie po 1.5.2023 a ktorá nemá viac ako 40 rokov (tento vek sa každoročne zvyšuje). Táto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o SDS s ktoroukoľvek DSS do 180 dní od vzniku jej prvej účasti v II. pilieri. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa. Do dvoch rokov od vzniku prvej účasti môže fyzická osoba z II. piliera vystúpiť. Zároveň má právo do II. piliera opätovne vstúpiť. Vystúpiť a opätovne vstúpiť môže sporiteľ iba raz. Dobrovoľne môžu do II. piliera vstúpiť osoby, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1.5.2023 do dovŕšenia stanoveného veku.

Nahor

Dôležité informácie

V sektore starobného dôchodkového sporenia nie je OVB ani PFA oprávnený prijímať od klientov alebo potenciálnych klientov peňažné prostriedky a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky.

Nahor

Odmena za finančné sprostredkovanie

OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné alebo nepeňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými a dohodnutými podmienkami odmeňovania. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.

Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného alebo nepeňažného plnenia.

Nahor

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore starobného dôchodkového sporenia je ochrana klienta pred zlyhaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „DSS“) zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok jej fungovania upraveného v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, oddelením majetku DSS od majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch, ochranou funkciou depozitára a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.

Oddelený majetok: Majetok v jednotlivých dôchodkových fondoch nie je majetkom DSS a musí byť evidovaný oddelene. Tento majetok nie je súčasťou konkurznej podstaty a nemôže byť použitý ani na reštrukturalizáciu DSS. DSS nemôže majetok v dôchodkových fondoch použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré nesúvisia s činnosťou spojenou so správou majetku v príslušnom dôchodkovom fonde a s nakladaním s ním. DSS je povinná za seba a za každý ňou vytvorený dôchodkový fond viesť osobitné účtovníctvo.

Ochranná funkcia depozitára: Všetok majetok klientov musí byť zverený depozitárovi, ktorým musí byť banka s udeleným povolením na vykonávanie funkcie depozitára. Depozitárom nemôže byť zakladateľ alebo akcionár DSS. Depozitár je najmä povinný kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom fonde, kontrolovať dodržiavanie ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov dôchodkových fondov spravovaných DSS, kontrolovať správnosť určenia hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej hodnoty dôchodkovej jednotky.

Nahor