© Ivica Chačaturianová

Pohľad za oponu: Ako sa vzdelávajú sprostredkovatelia v OVB Allfinanz Slovensko.

Riaditeľka Ivica Chačaturianová má v OVB Allfinanz Slovensko na starosti kľúčovú oblasť vzdelávania sprostredkovateľov. V rozhovore priblížila, čo stojí za ich mnohými úspešnými príbehmi.

Pohľad za oponu: Ako sa vzdelávajú sprostredkovatelia v OVB Allfinanz Slovensko.

Ivica Chačaturianová riadi odbor Vzdelávania v OVB Allfinanz Slovensko od roku 2002. Predtým pôsobila v OVB ako asistentka konateľa a manažérka rozvojových projektov. Do OVB prišla zo Slovenskej asociácie maklérov v poisťovníctve, ktorú v roku 1995 zakladala a viedla ju štyri roky ako generálna tajomníčka. V OVB manažuje a koordinuje CSR projekt finančnej gramotnosti, vzdelávacie procesy a projekty, tvorbu kompetenčných štandardov v spoločnosti a v týchto oblastiach spolupracuje aj s OVB Holding AG. Je činná v sprostredkovateľských asociáciách na Slovensku i v Európe.

Ivica, prezývaná Sova, sa aj sama vždy rada vzdelávala. Vyštudovala Matematickú informatiku na MFF UK, o 25 rokov neskôr Psychológiu na Paneurópskej VŠ v Bratislave, v 2018 získala titul EFA z finančného plánovania a popritom absolvovala množstvo kurzov a seminárov. Všetky získané vedomosti s chuťou uplatňuje pri podpore podnikateľov a podnikania v OVB a rozvoji kompetencií OVB-ákov. 

Čo všetko sa musí naučiť človek, ktorý sa chce venovať povolaniu finančného sprostredkovateľa?

Skúsim položiť protiotázku a hneď ju aj zodpoviem. Čo všetko sa finančný sprostredkovateľ postupne učí, respektíve v čom sa neustále rozvíja? Keďže sme podnikatelia, aj pre nás platí výstižný výrok Tomáša Baťu: „Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najskôr seba.“

Ono je to v konečnom dôsledku celkom jednoduché. My ponúkame službu a robíme tak cez najdôležitejšiu hodnotu hodnotou v OVB  - DÔVERU. Naše povolanie je o celoživotnom budovaní dôvery v dvoch rovinách – ľudského vzťahu aj odbornosti a profesionality. Na týchto pilieroch každý z nás neustále pracuje a zdokonaľuje sa.Aby to dokázal, je zásadné, aby sa na svoju prácu a službu správne nastavil. To dosiahne uvedomením si, že sa v OVB môže sebarealizovať, využije svoj potenciál a rozhodne sa prinášať pridanú hodnotu klientom v podobe „allfinanz“ prístupu.

Ako sa sprostredkovateľ v OVB dokáže naučiť nachádzať riešenia, ktoré klientom prinesú hodnotu?

Sme firma, ktorá je v Európe už 50 rokov a na Slovensku 27. Po celé tie roky sme lídrom na trhu finančného sprostredkovania. Dôvod, prečo dokážeme poskytovať dlhodobo vysokú kvalitu našej služby, je know-how. Vieme, ako to robiť dobre. 

K nám do OVB prichádzajú ľudia, ktorí nikdy nepodnikali, ale tiež živnostníci či majitelia firiem, ktorí už poskytovali nejakú službu. Veľa z nich sa stáva veľmi úspešnými a prekonávajú svoje predstavy a očakávania. Dôvod je prozaický: ľudia sa u nás s pomocou svojich vedúcich, ľudí s mnohoročnou praxou, zdokonaľujú vo svojom sebariadení a sebarozvoji. Naučia sa riadiť svoj čas a svoje úlohy, plánovať si aktivity a samostatne sa rozhodovať. V rámci nášho systému vzdelávania od svojho vedúceho získavajú užitočné návyky a naučené okamžite aplikujú v praxi. Sú motivovaní podnikať a dostávajú plnú podporu, aby dokázali budovať vlastnú úspešnú firmu. Jednoduchosť sa prejavuje v opakovateľnosti, keď sa človek od svojho vedúceho naučí systém práce a osvojuje si filozofiu OVB, naučené odovzdáva ďalej a rastie v kariére.

Chcem ešte dodať, že finančné sprostredkovanie je poslaním na celý život. Dôležité je, aby človek vedel, prečo túto prácu robí, a bol rozhodnutý robiť ju dobre. V spolupráci s kolegami i klientmi, vďaka novým úlohám, situáciám a investovanej energii potom človek dennodenne rastie. A klienti rastú s ním tým, že riešia svoje finančné záležitosti zodpovednejšie a kvalifikovanejšie. 

Je zrejmé, že OVB je dlhodobo úspešné vďaka systematickej práci. Ako vyzerá práca s klientom? 

Budovanie dôvery a spokojnosti klienta sa deje cez zvládnutý proces KAPS, overený kolobeh úspechu Kontaktu, Analýzy, Plánovania a Servisu. Na to, aby mohol človek u nás podnikať, potrebuje poznať pravidlá – zákonné, obchodné aj interné podmienky pre vykonávanie tejto profesie – a riadiť sa nimi. Všetko podstatné sa dozvie od svojho vedúceho a nájde v internom online prostredí. 

S vedúcim sa naučí viesť klienta k uvedomeniu si svojich skutočných potrieb, ktoré je dôležité riešiť. Sprostredkovatelia OVB sa pritom vždy sústreďujú na tzv. allfinanz prístup, čiže ochranu zdravia a života, ako aj tvorby a ochrany majetku. S pomocou svojho vedúceho a interných pomôcok OVB vie klientovi správne nastaviť finančný plán a doviesť ho k riešeniu jeho potrieb.

Takýto pevný základ je zárukou úspechu v našom povolaní. Páčilo by sa vám takto fungovať? Alebo sa obávate, že by ste to sami nedokázali? Upokojím vás. Veľkou pridanou hodnotou našej firmy je, že každý sprostredkovateľ dostáva od svojho vedúceho, od svojich kolegov aj od centrály pomoc, ktorú práve potrebuje. Každý, kto chce sa rozvíjať, nájde u nás oporu a správne know-how i načasovanie. A to všetko bez toho, aby potreboval vstupný počiatočný kapitál, lebo tento rozvoj je súčasťou štandardného firemného vzdelávania. 

Každý klient verí, že jeho finančný sprostredkovateľ má to najlepšie vzdelanie. A chce vidieť ovocie jeho vzdelávania zúročené v hodnotných radách a pomoci s financiami. Čo všetko sa však skrýva za oponou vzdelávania?

Všetko sa začína abecedou - základnými znalosťami, ktoré sú súčasťou povinnej odbornej spôsobilosti, na ktorú dohliada Národná banka Slovenska (NBS). Ide o vzdelávanie a odbornú skúšku, ktoré každý finančný sprostredkovateľ absolvuje pred začiatkom svojej činnosti a pravidelne ich opakuje. Robí to v každom zo šiestich sektorov finančného trhu, v ktorom podniká. Sú to právne aj profesijné vedomosti, ktoré pomáhajú chápať kontext, v ktorom pracujeme. Všetko sa to deje online v našom firemnom prostredí. 

Po registrácii v NBS vykonáva nováčik svoju činnosť so supervíziou svojho vedúceho a absolvuje kontinuálny rozvoj pod vedením kariérne starších a skúsenejších kolegov. V OVB máme vyše 800 ľudí s praxou nad 10 rokov, takže s nadhľadom môžeme hovoriť o najlepších skúsenostiach na trhu.  

Prax dopĺňajú aj interné e-learningové kurzy – týkajú sa našej firmy, interných procesov, IT návodov a používania OVB nástrojov, ako aj komunikácie, soft skills zručností a, samozrejme, vedomostí z rôznych oblastí, produktovo-odborných otázok, starostlivosti o klienta aj aktuálnych tém. Všetky sú využiteľné najmä dnes, keď vírus obmedzil osobný kontakt a zameral našu pozornosť na online. Tu sa práve ukazuje naplno výhoda, sila a predvídavosť OVB ako lídra na trhu. Krízová situácia nás nezaskočila, len urýchlila a doladila online procesy, ktoré sme mali už spustené.

Ak nás číta človek, ktorý si hovorí – ja sa rád učím nové veci, financie ma zaujímajú, možno by som sa pridal – čím by ste ho povzbudili, aby to skúsil?

Zahrajte sa. Myslím to vážne. Podieľali sme sa na vývoji unikátnej stolovej hry Finančná sloboda, ktorá modeluje rôzne reálne situácie zo života a zábavnou formou počas jej hrania viete prežiť svoj život „nanečisto“. Výhoda je, že je to stále hra, z ktorej sa viete do reálneho života poučiť. 

Využívame ju ako pomôcku na školách, ale aj pre klientov a nových záujemcov o spoluprácu. Viete z nej pochopiť nielen veľa o svojej finančnej gramotnosti, ale pochopíte aj to, aký význam má naša profesia. Tento zážitok si človek pamätá na celý život, bez ohľadu na to, či sa k nám pridá alebo bude naším klientom či fanúšikom.

Viem o OVB, že vzdelávate aj žiakov, študentov, ale aj učiteľov vo finančnej gramotnosti. Prečo?

Odkedy OVB podniká na slovenskom finančnom trhu (od roku 1993), naši spolupracovníci robia finančnú osvetu medzi ľuďmi, a najmä medzi našimi klientmi. Chceme, aby sme mali zdatných a finančne gramotných klientov, lebo vtedy sa nám s nimi dobre pracuje a buduje sa vzájomná dôvera. Rovnako chceme, aby naša mladá generácia bola pripravená riešiť svoje finančné otázky, lebo aj od toho záleží, ako dobre sa spoločne budeme mať. 
Preto už takmer 10 rokov systematicky prinášame do slovenských základných škôl internetovú hru Moja Família. Jej cieľom je naučiť žiakov premýšľať správne a ekonomicky – nie je dôležité zahrnúť rodinu prepychom, na ktorý nemá a ktorý nie je garantom šťastia. Zámerom projektu je zmeniť návyky a zručnosti detí a hra je prostriedkom, ako to dosiahnuť. Spolu sa dodnes do Mojej Famílie zapojilo už takmer 600 škôl, sumárne v nesúťažnej verzii vyše 4300 tried, a projektu sa už zúčastnilo vyše 82 000 žiakov.  

Už spomínaná Finančná Sloboda je pre zmenu stolová hra, ktorú na stredných školách už 3. rok hrajú vyškolení a certifikovaní lektori z OVB. Ide o finančné vzdelávanie zážitkovou formou. Témou je finančné plánovanie a dosiahnutie finančnej nezávislosti. Je to stav, keď človek nie je závislý od príjmu zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho mu pokryjú všetky bežné výdavky. 

Hra Finančná sloboda prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií. Študenti objavia a osvoja si pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, a uvedomia si hodnotu peňazí. V hre za zlé rozhodnutia neplatia z vlastného vrecka, ale hráči rozpoznajú chyby vo svojom finančnom rozhodovaní a naučia sa im v reálnom živote vyhýbať. Jednou hrou získa hráč 30 rokov finančných skúseností a hneď sa začne lepšie starať o svoje peniaze. Spolu sa do projektu za 3 roky zapojilo už takmer 10 000 študentov, 268 pedagógov a 181 škôl. 

Aj štát už dáva finančnej gramotnosti dôležitosť, ale stále je to málo. Naša firma ponúka spoločnosti aj školám to, v čom sme lídri – vzdelávanie vo finančnom plánovaní. Som hrdá na to, že naši kolegovia s veľkým zanietením pomáhajú už roky šíriť finančnú gramotnosť medzi mládežou.

Patríte k najskúsenejším ľuďom v OVB, vaši kolegovia si vás vážia aj preto, že pomáhate vytvárať podmienky pre ich prácu. Čo je podľa vás to najcennejšie na OVB?

Ďakujem za kompliment. Veru, som v OVB už 21 rokov a som svedkom toho, ako sa menia podmienky našej práce, rozvíjajú sa ľudia, rastú firmy a vymieňajú sa generácie. Základné hodnoty v OVB však po celé tie roky našťastie zostávajú stabilné.

Za najcennejšiu stále považujem človečinu OVB-ákov, ich pozitívnu energiu, zanietenie, súdržnosť, chuť na sebe pracovať a budovať dôveru, ktorá je základom všetkého. Z toho profitujeme všetci – primárne klienti, ktorí sú u nás na prvom mieste, samozrejme sprostredkovatelia, a aj my, pracovníci centrály.

My OVB-áci naozaj dokážeme všetko, čo si zaumienime, a pritom si zachováme ľudský rozmer. Ďakujem vám za to a prajem veľa zdravia a úspechov!
 

späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie. viac

Cookies boli deaktivované, všetky už vytvorené cookies boli odstránené.