Sektor životného poistenia prechádza výraznými zmenami

Aký je súčasný stav na trhu životného poistenia? Aký trend bude tento sektor mať vďaka digitalizácii? A prečo je oblasť životného poistenia tak dynamická a klienti v nej potrebujú pomoc odborníka?

 
 

Sektor životného poistenia prechádza výraznými zmenami

1/ Ako v súčasnosti vnímate životné poistenie v roku 2018? Čím je špecifický náš trh?

Na Slovensku – na rozdiel od vyspelých západných krajín - dlhodobo v poistení platilo, že ľudia si majetok cenili viac ako svoj život. Tento pomer sa podarilo otočiť až tesne pred krízou v roku 2008, avšak v posledných rokoch sme sa znovu vrátili o 20 rokov do minulosti. Na Slovensku miera poistenosti v životnom poistení od krízy opäť klesla z 1,6 % na aktuálnych 1,2 %. A to napriek tomu, že demografický vývoj a rastúce riziká jasne zvyšujú nutnosť zabezpečiť sa.

2/ Pokiaľ chce niekto porovnávať produkty životného poistenia, čo všetko pritom treba zvážiť? Ako to čo najlepšie urobiť?

Tvrdenie, že životné poistenie je veľmi individuálne a nedá sa plošne porovnávať možno znie ako fráza, ale má reálny základ. Na rozdiel od neživotného poistenia - napríklad havarijného poistenia auta - neviete dokonale porovnať exaktné parametre. Ak by som mal vybrať len jednu oblasť, kde by si človek mal nechať poradiť od profesionála – finančného sprostredkovateľa - bolo by to práve životné poistenie. Dôvodom je nielen obrovské množstvo produktov na trhu, ktoré treba podrobiť predvýberu a ponechať si v ponuke len produkty so špecifickými výhodami. Do úvahy totiž treba vziať nielen vnútorné parametre pripoistení a ich cenu, ale napríklad aj ich čakacie a karenčné doby, výluky, rizikovosť zamestnania klienta, aký šport a na akej úrovni vykonáva, či už prekonal nejaké úrazy alebo choroby, aké riziká už ma inde poistené a na aké sumy atď.

Mojim klientom sa snažím vyskladať životné poistenie podľa ich aktuálnej životnej situácie tak, aby v prvom rade boli chránení rodičia pred zásadnými rizikami – smrťou, vážnymi chorobami, invaliditou z choroby a trvalými následkami úrazu – a až následne ich deti.

 

3/ Čo majú spoločné a čím sa líšia produkty životného poistenia v poisťovniach? Vedeli by ste to porovnať napríklad pri vybraných 5-7 poisťovniach, ktoré majú najväčšie zmeny či nejaké nové pripoistenia? Čím sú z vášho pohľadu zaujímavé?

Produkty životného poistenia majú niektoré spoločné rysy (napríklad základné krytie jednotlivých pripoistení), avšak líšia sa v ich vnútorných parametroch. V OVB porovnávame jednotlivé rozdiely tak, aby bolo možné klientovi odporučiť poistenie, ktoré je čo najobsiahlejšie (zahŕňa čo najviac rizík), má čo najvyššie poistné sumy, čo najmenej výluk a má tú najlepšiu cenu.

Životné poistenia sa líšia napríklad v progresii pri trvalých následkoch úrazu, počte poistených kritických chorôb v balíčku, v počte výluk z poistenia, v tom, či ide o pripoistenie s klesajúcou alebo konštantnou poistnou sumou a podobne.

Tu sú najzaujímavejšie rozdiely či novinky na trhu:

Metlife – nové pripoistenie Úverová asistencia – špeciálny balíček krytia voči smrti, kritickým chorobám a invalidite s minimálnym počtom výluk a výhodnou cenou

Uniqa – unikátne pripoistenie horných končatín, ktoré prináša plnenie v prípade postihnutia horných končatín (čo je kľúčové nielen pre profesie závislé od ich používania)
NN – balíček kritických chorôb obsahuje až takmer 70 diagnóz, napríklad Alzheimerova choroba, rakovina vrátane rakoviny in-situ a podobne.

Generali – aktuálne vydaním verejného prísľubu klientom automaticky a zadarmo rozširujú poistné krytie na už existujúcich zmluvách
Allianz – novinkou je poistenie špeciálne určené pre starších ľudí. Poskytuje im ochranu v prípade úrazu ako aj možnosť využitia asistenčné služby (napr. preprava po hospitalizácii, preprava na kontrolné vyšetrenie, asistencia v domácnosti po hospitalizácii apod.)

4/ Čo by mal zvážiť pri uzatváraní životného poistenia podnikateľ či manažér, teda lepšie príjmové skupiny? Sú tam nejaké odlišnosti či potreby od iných skupín obyvateľstva?

Pri ochrane v prípade štyroch zásadných rizík – smrti, vážnej choroby, invalidity z choroby a trvalých následkov úrazu – sa odporúča nastaviť poistnú sumu podľa výšky jeho príjmu a zostatku úverov, mesačných splátok a rodinnej situácie. Osobne však odporúčam využiť pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou, ktoré za lepšiu cenu ponúkajú vyššie poistné sumy v prvom období poistenia. Dáva to zmysel najmä vtedy, keď má klient vysokú hypotéku a malé deti. V tom prípade má totiž najvyššiu zodpovednosť práve teraz - keď má najvyšší zostatok hypotéky a deti majú najviac rokov do dospelosti. V čase bude jeho zodpovednosť za splácanie úveru i výchovu detí klesať a teda logicky môže klesať aj poistná suma jeho pripoistení.

Ak má manažér každý mesiac navyše voľné financie, môže uvažovať aj o poistení doplnkových rizík, ako je práceneschopnosť, denné odškodné za pobyt v nemocnici alebo počas liečenia následkov úrazu. Aj keď v týchto prípadoch nejde o existenčné ohrozenie, poistením si manažér vykryje okamžitú stratu a nemusí siahať na úspory či dokonca nevýhodne rušiť investície. Pritom výška poistného je prijateľná.

6/ Na čom zvyčajne ľudia preplácajú pri životnom poistení a na čo si treba dať pozor? Skúste im to objasniť...

K základným chybám patrí rušenie starších poistiek na základe neserióznych odporúčaní. Dnes je totiž v móde spochybňovať kapitálové a investičné životné poistenie a to bez rozdielu. Avšak rušením starších zmlúv s vysokou technickou úrokovou mierou pri kapitálovom poistení stratíte oveľa viac ako získate. To isté platí v prvých rokoch po uzavretí investičného životného poistenia. Aj keď je fakt, že kombináciou osobitného rizikového poistenia a investície by ste boli dnes chránení výhodnejšie a investovali s nižšími nákladmi, už existujúci produkt treba dôkladne analyzovať. Životné poistenie sa totiž vyvíja. Zo skúsenosti viem, že novšie zmluvy majú vybrané riziká ošetrené výhodnejšie ako staršie. To ale neznamená, že treba každú staršiu zmluvu zrušiť. Často je lepšou cestou zmluvu upraviť s tým, že sa menia len pripoistenia a vybrané riziká, ale samotná zmluva zostáva.

7/ Ako sa prejavuje digitalizácia či využívanie nových trendov pri životnom poistení? Možno ho uzatvárať online, alebo aké sú trendy?

Témou digitalizácie sa zaoberá každá životná poisťovňa na Slovensku. Prvým krokom býva vytvorenie online portálov pre sprostredkovateľov, ako aj prístup k osobnému účtu pre klientov. Ďalším krokom je digitalizácia zmlúv a súvisiacich dokumentov, ako sú rôzne protokoly a vyhlásenia. Elektronické zmluvy je potom možné uzavrieť napríklad zaplatením prvého poistného alebo biometrickým podpisom klienta na dotykovom zariadení.

Cieľom poisťovní v tejto oblasti je zbaviť sa papierovania. A to aj kvôli tomu, že vďaka zákonným požiadavkám v oblasti poisťovníctva neustále pribúdajú vyžadované dokumenty. Kvôli nim rastú aj zo strany klientov požiadavky na to, aby s poisťovňou mohli komunikovať výlučne elektronicky a všetku zmluvnú dokumentáciu dostávali v digitálnej podobe. Samozrejmosťou sa stáva aj možnosť hlásenia poistných udalostí a dokladovanie potrebnej dokumentácie výlučne online.

Online poistenia je možné dojednávať vo viacerých oblastiach - či už je to cestovné poistenie, poistenie áut, majetku a zodpovednosti za škodu alebo samotné životné poistenie.

8/ Prezraďte, ako vidíte budúcnosť životného poistenia na tunajšom trhu? Na čo budú klásť poisťovne dôraz a čo budú čoraz viac žiadať klienti?

Poisťovne reagujú na rastúci výskyt závažných chorôb a invalidity a snažia sa ľudí motivovať, aby sa chránili aj finančne. Sem patria napríklad aj psychické ochorenia, ktoré majú dnes vysoký výskyt, avšak doteraz boli prehliadané. Zároveň sa poisťovne snažia ponúknuť špecifické pripoistenia pre skupiny klientov, ako sú napríklad malé deti.

Trendom je už dnes poisťovanie čo najväčšej časti rizík formou pripoistení, ktoré sa dajú v priebehu trvania zmluvy pomerne jednoducho meniť podľa toho, ako sa vyvíjajú životné potreby človeka. Pretože inú poistnú ochranu potrebujete ako slobodný 20-ročný človek a inú ako živiteľ veľkej rodiny vo veku 45 rokov.

Požiadavky klientov sa ani rokmi nemenia. Chcú poistenie, ktoré ich ochráni pred životnými situáciami bez toho, aby im skomplikovalo život pri uzatvorení zmluvy alebo riešení poistnej udalosti. V čom vidím ale priestor na zlepšenie je finančná gramotnosť klientov. Je úlohou každého profesionála v oblasti financií, aby vysvetľoval ľuďom, ako reálne funguje poistenie a čo od neho môžu očakávať. Pretože aj nereálne očakávania a rôzne mýty spôsobujú, že časť ľudí odmieta z princípu životné poistenie.

9/ Dajte na záver zopár rád, ako si majú lepšie zarábajúci vyberať životné poistenie...
 

1. Neriešte životné poistenie po zmluvách, ale ako celok: je kľúčové dať dokopy všetky existujúce zmluvy, stretnúť sa s finančným sprostredkovateľom a dať si vypracovať dlhodobý finančný plán. Životné poistenie by malo byť jeho súčasťou, inak celé finančné zabezpečenie nebude držať pokope.

2. Zabezpečte sa proti závažným udalostiam: vážne choroby, invalidita z choroby a trvalé následky úrazu sú riziká, ktoré je treba ošetriť zvýšenou poistnou sumou. A ak nemáte vôbec žiadnu životnú poistku, toto sú riziká, ktoré vy ste si mali uzavrieť ako prvé.

3. Poistite sa čím skôr: ak ešte nemáte rizikové poistenie, je treba uzavrieť si ho čím skôr. Rastúcim vekom totiž stúpa rizikovosť a cena poistenia. Pritom zdravotný dotazník vypĺňate iba raz, na začiatku poistenia a neskôr už poisťovňa nerieši, ako sa vekom vyvinul váš zdravotný stav.

4. Prevetrajte existujúce poistky aspoň každé 3 roky: pri životnom poistení sa časom výrazne zlepšujú podmienky pripoistení. Preto je treba každú zmluvu aspoň raz za tri roky preveriť a hľadať možnosti, ako za dané poistné získať viac.

5. Uveďte svoj skutočný zdravotný stav: Pri uzatváraní poistenia uveďte skutočný stav svojho zdravia. Zatajenie chorôb či úrazov môže v budúcnosti spôsobiť zníženie alebo zamietnutie výplaty poistného plnenia a zrušenie poistnej zmluvy od počiatku. Ak sa rodina, najmä pri vyšších poistných sumách, na poistenie spoliehala, môže to spôsobiť jej finančný kolaps.

späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri
 

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie.  viac

Okrem toho používame niektoré súbory cookie, ktoré slúžia na získanie informácií o správaní používateľov na tejto webovej stránke a na základe týchto informácií neustále zlepšujú našu webovú stránku.