Informácie pre klienta (platné do 31.3.2023)

podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 186/2009 Z. z.“)

OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ SLUŽBY FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

 • Podriadený finančný agent (ďalej len „PFA“) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej len „OVB“).
 • OVB je v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. samostatným finančným agentom oprávneným vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:
 1. poistenia alebo zaistenia,
 2. kapitálového trhu,
 3. doplnkového dôchodkového sporenia,
 4. prijímania vkladov,
 5. poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
 6. starobného dôchodkového sporenia.
 • OVB je zapísané v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) pod číslom 113. OVB vykonáva svoju činnosť prostredníctvom PFA.
 • Záujemcovia o finančné sprostredkovanie alebo klienti môžu s OVB komunikovať v slovenskom jazyku telefonicky prostredníctvom Modrej linky OVB (+421 945 44 77 44), alebo e-mailom na web@ovb.sk.
 • PFA, ktorý s klientom spisuje protokol o sprostredkovaní finančnej služby (ďalej aj ako „protokol“), musí byť zapísaný v podregistri príslušného sektora, v ktorom vykonáva finančné sprostredkovanie. Svoje registračné číslo uvádza na protokole.
 • Registráciu OVB aj PFA je možné overiť na internetovej stránke NBS – www.nbs.sk v časti „Dohľad nad finančným trhom“.

FINANČNÉ INŠTITÚCIE A MAJETKOVÉ PREPOJENIE

 • OVB ako samostatný finančný agent spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami 
  na základe nevýhradných zmlúv o finančnom sprostredkovaní. Na požiadanie klienta je PFA povinný oznámiť klientovi obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými má OVB uzatvorené zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Obchodné mená partnerských finančných inštitúcií sú uvedené aj na www.ovb.sk. Pre finančné inštitúcie, ktoré nie sú uvedené v zozname, nesmie PFA sprostredkovať uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
 • Majetkové prepojenie: OVB nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní. Spoločnosť Generali CEE Holding B.V. so sídlom De entree 91, Amsterdam 1101BH, Holandské kráľovstvo ako jediný akcionár Generali Poisťovne a.s. má kvalifikovanú účasť na základnom imaní/hlasovacích právach materskej spoločnosti OVB, a to spoločnosti OVB Holding AG, Heumarkt 1, 506 67 Kolín nad Rýnom, Spolková republika Nemecko a tým nepriamo aj na základnom imaní/hlasovacích právach OVB.

KLIENTI

 • S každým záujemcom o finančné sprostredkovanie, ktorý je fyzickou osobou, je v podmienkach OVB zaobchádzané ako s neprofesionálnym klientom, teda ako s fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jej domácnosti.

PRÁVNE NÁSLEDKY UZATVORENIA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY

 • Zmluva o poskytnutí finančnej služby je zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu.
 • Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je predovšetkým vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie, ktoré im budú vyplývať zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby a prípadne z obchodných podmienok. Zmluva o poskytnutí finančnej služby predstavuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán (napr. právo na dohodnuté plnenie po uplynutí dohodnutej doby, povinnosť platiť dohodnutú sumu a pod.). Ak to uzatvorená zmluvná dokumentácia dovoľuje, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Predčasné ukončenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj neplnenie záväzkov z nej vyplývajúcich, má zvyčajne za následok uplatnenie sankcií.

AML A MEDZINÁRODNÉ SANKCIE

 • OVB postupuje pri výkone finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon AML“).
 • Tzv. „politicky exponovanou osobou“ sa rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia (napr. hlava štátu, predseda alebo iný člen vlády, poslanec zákonodarného zboru, veľvyslanec a pod.), pričom presná definícia významnej verejnej funkcie je uvedená v zákone o AML. Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe je OVB povinná uplatňovať najmenej po dobu 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie.
 • Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka, rodič, dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta fyzickej osoby, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
 • Politicky exponovanou osobou sa napokon rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:
 • a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, alebo podniká spolu s osobou, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia,  
 • b) alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
 • Tzv. „sankcionovanou osobou“ sa v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v platnom znení rozumie osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia (presná definícia je uvedená v zákone č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v platnom znení).
 • Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

ODMENA ZA FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

 • OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné alebo nepeňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými a dohodnutými podmienkami odmeňovania. Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného alebo nepeňažného plnenia. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.
 • Odlišnosti v odmeňovaní je možné bližšie nájsť aj v sektorových informáciách.

SŤAŽNOSTI

 • Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou, e- mailom, ústne alebo telefonicky:
 1. na adrese OVB Allfinanz Slovensko a. s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3,
 2. e-mailom na: staznosti@ovb.sk,
 3. na tel. čísle: +421 945 44 77 44,
 4. Asociácii finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Eurovea Centrál 1,
  Pribinova 4, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2/32310146, www.afisp.sk,
 5. Národnej banke Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1,
  813 25 Bratislava.
 • Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú napr. zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (www.komoramediatorov.sk, www.amssk.sk, www.justice.gov.sk) a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POLITIKA V OBLASTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

 • OVB v súlade s právnymi predpismi zaviedla, vykonáva a dodržiava účinnú politiku v oblasti konfliktu záujmov, a to najmä prijatím primeraných opatrení potrebných na prevenciu, zistenie a riadenie vzájomného konfliktu záujmov medzi OVB, vrátane konfliktov záujmov medzi členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, PFA a medzi klientmi OVB alebo medzi klientmi OVB navzájom, ktorý môže vzniknúť počas poskytovania finančného sprostredkovania.
 • Ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, OVB oznámi povahu a príčinu konfliktu záujmu klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o finančnej službe a uprednostní záujmy klienta pred vlastnými záujmami a pri konflikte záujmov klientov zabezpečí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
 • Ak opatrenia prijaté OVB na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je PFA povinný jednoznačne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov a opatreniami prijatými na zmiernenie týchto rizík, pred poskytnutím finančného sprostredkovania na jeho účet.
 • Verejná časť prijatej politiky v oblasti konfliktu záujmov je publikovaná na webovom sídle OVB www.ovb.sk.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • PFA nie je oprávnený prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje od klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere. PFA nie je oprávnený prijímať finančné prostriedky pre OVB ani jej zmluvných partnerov ani prevziať hotovosť alebo bezhotovostnú platbu klienta na svoj účet alebo na iný účet
 • V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie PFA poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo nevýhody hmotnej alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmet

I. SEKTOR POISTENIA ALEBO ZAISTENIA

1. SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

 • V sektore poistenia je ochrana klienta pred zlyhaním poisťovne zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok jej fungovania upraveného v zákone o poisťovníctve. Ochrana poistníkov a príjemcov poistných plnení vykonávaná prostredníctvom dohľadu nad obozretným podnikaním poisťovne je hlavným cieľom dohľadu nad poisťovníctvom vykonávaného NBS. Hlavnými inštitútmi ochrany pred zlyhaním poisťovne sú najmä povinná tvorba technických rezerv vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom okamihu zabezpečená schopnosť poisťovne uhradiť v plnej miere všetky záväzky voči klientom, povinnosť vytvoriť účinný systém riadenia rizík, systém zaistenia („poistenie poisťovne“) a povinnosť pravidelne, a v prípade zhoršenia finančnej situácie bez zbytočného odkladu, informovať NBS.

2. POSÚDENIE VHODNOSTI 

 • Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí, (v) jeho finančnej situácie, (vi) v prípade IBIP produktov aj klientových preferencií z hľadiska udržateľnosti, a to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

3. FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE NA DIAĽKU

 • V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku, budú informácie podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytnuté klientovi pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia OVB ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ SLUŽBY FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA“ vyššie.


II. SEKTOR KAPITÁLOVÉHO TRHU

1. ODMENA ZA FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

 • OVB je oprávnená prijímať peňažné prostriedky od klientov za poskytnuté investičné služby (investičné poradenstvo a/alebo prijatie a postúpenie pokynu klienta), len ak sa na tom s klientmi dohodla. Výška, resp. spôsob určenia výšky poplatku za poskytnuté investičné služby sú dohodnuté v zmluvnej dokumentácii s klientom.


2. ESG

 • Spoločnosť OVB pri poskytovaní investičného poradenstva aktuálne nepostupuje podľa vlastnej stratégie v súvislosti so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť. Pri poskytovaní investičného poradenstva OVB vyhodnocuje informácie poskytnuté zo strany tvorcu finančného nástroja. Pokiaľ tvorca finančného nástroja zohľadňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť, informuje spravidla o tejto skutočnosti vo svojich predzmluvných informáciách.
 • Dôvod, pre ktorý v súčasnosti OVB nevyhodnocuje hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti je, že nemá k dispozícii dostatok informácií od finančných inštitúcií, s ktorými spolupracuje, keďže pred dátumom účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb a s ním súvisiacich právnych predpisov (ďalej len ako „ESG nariadenie“) neboli finančné inštitúcie povinné zverejňovať informácie o rizikách alebo faktoroch udržateľnosti v spojení so svojimi produktmi.
 • Spoločnosť OVB pri poskytovaní investičného poradenstva a vo svojom odporúčaní pre klienta vhodného investičného riešenia zohľadňuje klientove preferencie z hľadiska udržateľnosti len do tej miery, do akej tvorcovia finančných nástrojov zverejnia záväzné údaje umožňujúce klasifikáciu finančného nástroja na základe faktorov udržateľnosti. Z toho dôvodu existuje riziko, že zo strany OVB odporúčaný produkt nebude zodpovedať, alebo prestane zodpovedať preferenciám z hľadiska udržateľnosti, ktoré klient uviedol, alebo že sa zmení podiel udržateľných investícií v odporúčanom produkte.
 • Odmena za výkon finančného sprostredkovania spoločnosti OVB alebo jej podriadeného finančného agenta nie je závislá od toho, či odporúčaný finančný nástroj zohľadňuje riziká udržateľnosti alebo nie.
 • Spoločnosť OVB poskytuje klientovi informácie elektronicky, a to najmä prostredníctvom dokumentov odosielaných klientovi na s ním dohodnutú emailovú adresu, pokiaľ klient nepožiada o poskytnutie informácií v listinnej podobe; v takom prípade OVB odovzdá klientovi potrebné dokumenty v listinnej podobe.


3. SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

 • V sektore kapitálového trhu je ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, Garančným fondom investícií a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností (osoby zúčastnené na ochrane klientov) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok. Za chránený klientsky majetok poskytuje Garančný fond investícií náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50.000,- eur. Zoznam subjektov, ktorí sa zúčastňujú na ochrane klientov je uverejnený na www.garancnyfond.sk
 • Garančný fond investícií neposkytuje náhrady za zníženie hodnoty investície. 
 • Ak je zmluvnou stranou subjekt, ktorý nie je zúčastnený na ochrane podľa predchádzajúceho bodu, pravidlá ochrany pred jeho zlyhaním nájdete v dokumentácií k obchodu
   

4. ODMENA ZA FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE 

 •  OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca      odmenu za sprostredkovanie PFA v súlade s platnými podmienkami odmeňovania. Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného plnenia.
  • Za poskytovanie investičnej služby vzniká OVB od obchodného partnera nárok na províziu. Jej výška sa vypočíta ako dohodnuté percento zo vstupného poplatku a dohodnuté percento z fixných manažérskych resp. servisných poplatkov.
  • PFA môžu od OVB alebo od zmluvných partnerov prijať nepeňažné plnenie v podobe účasti na školeniach a konferenciách alebo v podobe drobných reklamných predmetov.
  • Informácia o skutočnej výške provízie finančného agenta bude klientovi oznámená finančnou inštitúciou.

5. INFORMÁCIE O INVESTIČNOM PORADENSTVE

 • OVB prostredníctvom PFA poskytuje klientovi investičné poradenstvo na inom než nezávislom základe, nakoľko OVB spolupracuje len s vybranými finančnými inštitúciami a ponúka mu predovšetkým možnosť investovať finančné prostriedky do podielových fondov
 • OVB ani PFA nemajú úzke väzby s finančnými inštitúciami ani emitentmi, ktorým poskytujú služby finančného sprostredkovania, pričom právne a obchodné vzťahy s týmito finančnými inštitúciami a emitentmi neovplyvňujú kvalitu poskytovaného investičného poradenstva.

6. VYSVETLENIE INVESTIČNÝCH STUPŇOV

A) Minimálne riziko: akceptovanie minimálneho kolísania hodnoty, na istotu orientované vklady, napríklad termínované vklady, stavebné sporenie, peňažné fondy a pod.

B) Malé riziko: akceptovanie malého kolísania hodnoty, vhodné dlhopisové fondy alebo zmiešané fondy s vysokým podielom dlhopisovej zložky, niektoré realitné fondy.

C) Stredné riziko: akceptovanie stredného kolísania hodnoty, vhodné zmiešané fondy s vyváženým podielom dlhopisovej a akciovej zložky, niektoré realitné fondy.

D) Vysoké riziko: akceptovanie veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zameriavané na rozvinuté trhy, zmiešané fondy s vysokým podielom akciovej zložky.

7. INVESTIČNÉ SLUŽBY A POSÚDENIE VHODNOSTI

 • Pri poskytovaní investičného poradenstva je PFA povinný posúdiť vhodnosť investičnej služby a klientom zvoleného investičného riešenia. Z uvedeného dôvodu je povinný od klienta získať informácie týkajúce sa znalostí a skúseností tohto klienta v oblasti investícií, jeho finančnej situácii, jeho schopnosti znášať stratu vrátane jeho odolnosti voči riziku a jeho investičných cieľov vrátane klientových preferencií z hľadiska udržateľnosti. Dôvodom získania všeobecne záväznými právnymi predpismi požadovaných informácií je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta. Ak klient neposkytne PFA požadované informácie, alebo ich neposkytne v dostatočnom rozsahu, PFA nemôže takémuto klientovi odporučiť investičné služby ani finančné nástroje, ktoré by boli pre klienta vhodné. OVB klientom neposkytuje pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov, pokiaľ sa s klientom v osobitnej zmluve nedohodne inak.
 • V prípadoch, kedy OVB poskytuje pravidelné posúdenie vhodnosti, budú klientove preferencie z hľadiska udržateľnosti opätovne zohľadnené pri najbližšom pravidelnom posúdení vhodnosti.

8. ZÁKLADNÁ ZMLUVA

 • Pri poskytovaní investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta, protokol o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu predstavuje základnú zmluvu uzatvorenú medzi klientom a OVB v zmysle čl. 58 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565. Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu zahŕňa pokyn na kúpu alebo predaj finančného nástroja, ale aj sprostredkovanie vykonania pokynu. Kúpu a/alebo predaj finančných nástrojov sa môže pre Klienta vykonávať na regulovanom trhu, ale aj mimo regulovaného trhu. Pri investičnej službe prijatie a postúpenie pokynu OVB po prijatí pokynu klienta následne postúpi pokyn klienta tretej osobe za účelom vykonania klientom požadovaného nákupu resp. predaja finančných nástrojov, ktorou môže byť výhradne banka, zahraničná banka, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky. Táto tretia osoba je povinná mať zavedenú vlastnú stratégiu vykonávania pokynov, na ktorej dodržiavanie je OVB oprávnená sa spoľahnúť.
 • Protokol o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu zároveň vymedzuje základné práva a povinnosti zmluvných strán (právo klienta na informácie, kategorizácia klienta, informačné povinnosti OVB voči klientovi pred poskytnutím investičnej služby, vysvetlenie základných charakteristík finančného nástroja, právo klienta odmietnuť poskytnutie zo strany OVB požadovaných informácií; právo klienta podať sťažnosť na činnosť PFA alebo OVB; povinnosť OVB riadne identifikovať klienta a poskytnúť klientovi adekvátne informácie; právo OVB odmietnuť uzatvoriť obchod pri zachovaní anonymity klienta.
 • Pri poskytovaní investičnej služby investičného poradenstva s pravidelným posúdením vhodnosti OVB uzatvorí s klientom osobitnú zmluvu o poskytovaní investičného poradenstva s pravidelným posúdením vhodnosti.

9. INFORMÁCIE O VLASTNOSTIACH INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV A RIZÍK

 • S investovaním do finančných nástrojov sú spojené rôzne riziká, pričom vo všeobecnosti platí, že čím vyššie riziko, tým vyšší potenciál výnosu a naopak.
  V oblasti kapitálového trhu existujú viaceré riziká, ktoré môžu ovplyvniť volatilitu finančného nástroja. Ide najmä o:
  • inflačné riziko (riziko zníženia hodnoty investície z dôvodu inflácie),
  • kreditné riziko (situácia, kedy emitent nebude plniť svoje záväzky),
  • operačné riziko (riziko spojené s úmyselným alebo nedbanlivostným zlyhaním ľudského faktora),
  • právne riziko (riziko spojené s nevymožiteľnosťou nárokov),
  • politické riziko (riziko spojené s možnosťou zoštátnenia, vyvlastnenia majetku),
  • sektorové riziko (riziko poklesu hodnoty investícií z dôvodu poklesu sektorového hospodárstva),
  • riziko likvidity (riziko, kedy finančný nástroj nebude možné kúpiť alebo predať v požadovanej hodnote alebo v požadovanom čase),
  • trhové riziko (riziko spojené so zmenou úrokových mier, menových kurzov alebo cien komodít),
  • a ďalšie.
 • Klienti prostredníctvom OVB môžu investovať svoje finančné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania, konkrétne do:
  • Akciových fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z akcií, t.j. z cenných papierov, ktoré poskytujú majiteľovi príležitosť podieľať sa na základnom imaní spoločností a s tým spojené právo na dividendu (podiel na zisku). Pre investovanie do akciových fondov je charakteristické kreditné riziko/riziko protistrany, riziko likvidity, trhové riziko (najmä menové), či úrokové riziko.
  • Dlhopisových fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z dlhopisov, t.j. z cenných papierov, ktoré poskytujú majiteľovi výnos z dlhových cenných papierov. Pre investovanie do dlhopisových fondov je charakteristické kreditné riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, úrokové riziko, politické riziko alebo menové riziko.
  • Zmiešaných fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z dlhopisov, akcií a ďalších cenných papierov a poskytujú majiteľovi výnosy z týchto cenných papierov. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko a menové riziko.
  • Fondov Fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z investícií do ďalších podielových fondov. Povaha týchto fondov je spravidla zmiešaná a zložená z akcií a dlhopisov. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko a menové riziko.
  • Realitných fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z investícií do priamych realít alebo realitných spoločností a ich akcií. Výnosy sú tvorené hodnotou realít na realitnom trhu alebo tiež hodnotou akcií realitných spoločností na akciovom trhu. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko, menové riziko a prípadné ďalšie riziká súvisiace s realitným trhom.
  • ETF portfóliá – Exchange Traded Funds portfóliá – tieto fondy pozostávajú z dlhopisov alebo akcií. Spravidla sú to fondy replikujúce burzové indexy. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko a menové riziko.

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

 • Všetky informácie, ktoré je potrebné klientovi oznámiť, sú uvedené v dokumentoch, ktoré sú klientovi odovzdané pri podpise zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzatváranej s finančnou inštitúciou (napr. všeobecné obchodné podmienky, cenník, štatúty resp. prospekty jednotlivých fondov, formulár označený ako „Informácia pre klienta“ a „Kľúčové informácie pre investora“ (tzv. KIID), prípadne ich klient nájde na webovej stránke príslušnej finančnej inštitúcie). Ide predovšetkým o tieto informácie:
 • identifikačné údaje finančnej inštitúcie, vrátane kontaktných údajov, informácie o existencii povolenia na výkon činnosti v kapitálovom trhu spolu s identifikáciou orgánu, ktorý predmetné povolenie vydal,
 • pravidlá pre kategorizáciu klientov, vrátane poučení o možnosti zmeny kategórie,
 • všeobecný popis rizík spojených s investovaním, informácie o finančných nástrojoch a popis rizík spojených s investovaním do nich, popis poskytovaných investičných služieb, 
 • ceny investičných služieb, poplatky a náklady s nimi spojené, prijímanie a poskytovanie stimulov, informácie o garančnom fonde investícií, 
 • pravidlá pre zamedzenie vzniku konfliktu záujmov, 
 • ciele a investičná politika finančného nástroja, profil rizík a výnosnosti finančného nástroja, jeho doterajšia výkonnosť, charakteristika typického investora a iné.

11. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

V sektore kapitálového trhu platia tieto všeobecné zásady: 

 • minulé výnosy finančného nástroja nie sú zárukou jeho budúcich výnosov, 
 • investícia môže priniesť nie len výnosy, ale môže stratiť aj svoju pôvodnú hodnotu, t. j. návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená, 
 • vyšší výnos sa dá spravidla dosiahnuť len pri akceptovaní vyššieho rizika, 
 • predpokladaná výnosnosť finančných nástrojov je len odhadom založeným na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaní s podobnými finančnými nástrojmi, na analýze podkladového aktíva alebo na predpovediach vyplývajúcich z poznania ekonomiky; predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom, 
 • garantovaný výnos alebo záruku, že investícia nebude stratová môžu poskytnúť len produkty s tzv. garantovaným výnosom; táto informácia má byť uvedená v zmluve o poskytnutí finančnej služby spolu so spôsobom a mierou garancie, 
 • čím vyšší je predpoklad výnosnosti, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny).

12. FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE NA DIAĽKU

 • V podmienkach OVB je poskytovania služieb finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu na diaľku zakázané.

III. SEKTOR DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

1. SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

 • Ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie je v sektore starobného dôchodkového sporenia zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania finančnej inštitúcie upravenou najmä v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, oddelením majetku DSS od majetku v jednotlivých fondoch, ochrannou funkciou depozitára a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Oddelený majetok: Majetok v jednotlivých fondoch nie je majetkom DSS a musí byť evidovaný oddelene. Tento majetok nie je súčasťou konkurznej podstaty a nemôže byť použitý na reštrukturalizáciu DSS. DSS nemôže majetok vo fondoch použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. DSS musí za seba a za každý fond, ktorý spravuje, viesť osobitné účtovníctvo.
 • Ochranná funkcia depozitára: Všetok majetok klientov musí byť zverený depozitárovi, ktorým musí byť banka. Depozitár je najmä povinný kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizík pri nakladaní s majetkom vo fonde, kontrolovať dodržiavanie zákona o starobnom dôchodkovom sporení, iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj ustanovenia jednotlivých štatútov fondov spravovaných DSS. Depozitár kontroluje správnosť určenia hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej hodnoty dôchodkovej jednotky. 

2. ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

 • Odporúčame každú zmenu investičnej stratégie, v rámci doplnkového dôchodkového sporenia konzultovať s podriadeným finančným agentom. Nesprávne zvolená investičná stratégia môže mať za následok finančnú stratu, ktorá môže mať vplyv na výšku Vášho dôchodku v budúcnosti.

3. POSÚDENIE VHODNOSTI 

 • Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta. 
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

4. FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE NA DIAĽKU 

 • V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku informácie podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú klientovi poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia OVB ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ SLUŽBY FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA“ vyššie.

IV. SEKTOR PRIJÍMANIA VKLADOV

1. SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

 • V sektore prijímania vkladov je ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania finančnej inštitúcie upravenou najmä v zákone o bankách, prostredníctvom Fondu na ochranu vkladov a dohľadom NBS, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Fond na ochranu vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk. Zoznam účastníkov systému ochrany vkladov v Slovenskej republike je uverejnený na www.fovsr.sk.

2. POSÚDENIE VHODNOSTI

 1. Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 2. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

V. SEKTOR POSKYTOVANIA ÚVEROV, ÚVEROV NA BÝVANIE A SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV

1. SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

 • Ochrana klienta pred zlyhaním úverovej inštitúcie je zabezpečená systémom povinností, ktoré úverovým inštitúciám - bankám ukladá platná legislatíva.
  V sektore poskytovania úverov tiež platí, že z dôvodov na strane úverovej inštitúcie - banky alebo jej právneho nástupcu sa nemôže vynucovať predčasné splatenie pohľadávok z hypotekárneho úveru; to platí aj pri zrušení a likvidácii hypotekárnej banky.

2. ODMENA ZA FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

 • Pre výšku poplatku za poskytnutie úveru, jeho úrokovú sadzbu a ročnú percentuálnu mieru nákladov nie je rozhodujúce, či je úver sprostredkovaný finančným agentom alebo je klientovi poskytnutý úver bez účasti finančného agenta.
 • Peňažné plnenie závisí najmä od výšky reálne čerpaného úveru klientom a od doby trvania zmluvy o úvere na bývanie. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.
 • OVB a PFA v zmysle zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o úveroch na bývanie“) v protokole klienta informuje o:
  • spôsobe výpočtu poplatku a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, ak nie je možné poskytnúť informáciu spotrebiteľovi o výške poplatku a iných nákladoch, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť za sprostredkovanú finančnú službu, ak taký poplatok alebo iné náklady spotrebiteľovi vznikajú,
  • výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré majú veriteľ alebo tretie strany zaplatiť finančnému agentovi za služby súvisiace so zmluvou o úvere na bývanie; ak výška peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nie je známa v čase oznámenia, finančný agent informuje klienta, že skutočná výška peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia bude uvedená v neskoršom štádiu v rozsahu informácií uvedených vo formulári (ESIS),
  • práve požadovať informácie o peňažnom plnení.
 • PFA a ani OVB v súvislosti so sprostredkovaním uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie neprijímajú od klienta žiadne peňažné alebo nepeňažné plnenia.
 • Klient má v zmysle Zákona o úveroch na bývanie právo písomne OVB požiadať
  o poskytnutie informácií o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré OVB prijíma za vykonávanie finančného sprostredkovania od jednej alebo viacerých bánk. Ak má klient záujem toto právo využiť, písomnú žiadosť môže adresovať na adresu sídla OVB.

3. POSÚDENIE VHODNOSTI

 • Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

VI. SEKTOR STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

1. PRÁVNE NÁSLEDKY UZATVORENIA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY

 • Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je vznik účasti klienta v II. dôchodkovom pilieri dôchodkového systému v SR. Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nie je možné odstúpiť, vypovedať ju, ani ju zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká len na základe zákonom stanovených skutočností (napr. úmrtie sporiteľa, prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pod.).

2. SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

 • V sektore starobného dôchodkového sporenia je ochrana klienta pred zlyhaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „DSS“) zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok jej fungovania, upraveného v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, oddelením majetku DSS od majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch, ochranou funkciou depozitára, ktorý spravuje jednotlivé dôchodkové fondy, a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Oddelený majetok: Majetok v jednotlivých dôchodkových fondoch nie je majetkom DSS a musí byť evidovaný oddelene. Tento majetok nie je súčasťou konkurznej podstaty a nemôže byť použitý ani na reštrukturalizáciu DSS. DSS nemôže majetok v dôchodkových fondoch použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré nesúvisia s činnosťou spojenou so správou majetku v príslušnom dôchodkovom fonde a s nakladaním s ním. DSS je povinná za seba a za každý ňou vytvorený dôchodkový fond viesť osobitné účtovníctvo.
 • Ochranná funkcia depozitára: Všetok majetok v dôchodkovom fonde musí byť zverený do správy depozitárovi, ktorým musí byť banka s udeleným povolením na vykonávanie funkcie depozitára. Depozitárom nemôže byť zakladateľ alebo akcionár DSS. Depozitár je najmä povinný vykonávať pokyny DSS, ak neodporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu dôchodkového fondu, kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom fonde, kontrolovať dodržiavanie ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných dôchodkových fondov, kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.

3. POSÚDENIE VHODNOSTI

 • Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

4. FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE NA DIAĽKU

 • V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku, budú informácie podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytnuté klientovi pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia OVB ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ SLUŽBY FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA“ vyššie.

Informácie pre klienta (platné do 31.3.2023)

podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 186/2009 Z. z.“)

Obsah zoznamu

Oprávnenie poskytovať služby finančného sprostredkovania

 • Podriadený finančný agent (ďalej len „PFA“) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a.s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej len „OVB“).
 • OVB je v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. samostatným finančným agentom oprávneným vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:
  1. poistenia alebo zaistenia
  2. kapitálového trhu
  3. doplnkového dôchodkového sporenia
  4. prijímania vkladov
  5. poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  6. starobného dôchodkového sporenia
 • OVB je zapísané v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) pod číslom 113. OVB vykonáva svoju činnosť prostredníctvom PFA.
 • Záujemcovia o finančné sprostredkovanie alebo klienti môžu s OVB komunikovať v slovenskom jazyku telefonicky prostredníctvom Modrej linky OVB (+421 945 44 77 44), alebo e-mailom na info@ovb.sk.
 • PFA, ktorý s klientom spisuje protokol o sprostredkovaní finančnej služby (ďalej aj ako „protokol“), musí byť zapísaný v podregistri príslušného sektora, v ktorom vykonáva finančné sprostredkovanie. Svoje registračné číslo uvádza na protokole.
 • Registráciu OVB aj PFA je možné overiť na internetovej stránke NBS – www.nbs.sk v časti „Dohľad nad finančným trhom“.

Nahor

Finančné inštitúcie a majetkové prepojenie

 • OVB ako samostatný finančný agent spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami na základe nevýhradných zmlúv o finančnom sprostredkovaní. Na požiadanie klienta je PFA povinný oznámiť klientovi obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými má OVB uzatvorené zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Obchodné mená partnerských finančných inštitúcií sú uvedené aj na www.ovb.sk. Pre finančné inštitúcie, ktoré nie sú uvedené v zozname, nesmie PFA sprostredkovať uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
 • Majetkové prepojenie: OVB nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní. Spoločnosť Generali CEE Holding B.V. so sídlom De entree 91, Amsterdam 1101BH, Holandské kráľovstvo ako jediný akcionár Generali Poisťovne a.s. má kvalifikovanú účasť na základnom imaní/hlasovacích právach materskej spoločnosti OVB, a to spoločnosti OVB Holding AG, Heumarkt 1, 50667 Kolín nad Rýnom, Spolková republika Nemecko a tým nepriamo aj na základnom imaní/hlasovacích právach OVB.

Nahor

Klienti

S každým záujemcom o finančné sprostredkovanie, ktorý je fyzickou osobou, je v podmienkach OVB zaobchádzané ako s neprofesionálnym klientom, teda ako s fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jej domácnosti.

Nahor

Právne následky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

 • Zmluva o poskytnutí finančnej služby je zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu.
 • Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej službe je predovšetkým vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie, ktoré im budú vyplývať zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby a prípadne z obchodných podmienok. Zmluva o poskytnutí finančnej služby predstavuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán (napr. právo na dohodnuté plnenie po uplynutí dohodnutej doby, povinnosť platiť dohodnutú sumu a pod.). Ak to uzatvorená zmluvná dokumentácia dovoľuje, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Predčasné ukončenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj neplnenie záväzkov z nej vyplývajúcich, má zvyčajne za následok uplatnenie sankcií.

Nahor

AML

 • OVB postupuje pri výkone finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon AML“).
 • tzv. „politicky exponovanou osobou“ sa v zmysle zákona AML rozumie fyzická osoba,
  1. ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Presná definícia významnej verejnej funkcii je uvedená v zákone AML;
  2. manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka, dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta, rodič osoby uvedenej v písm. a);
  3. o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písm. a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písm. a), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písm. a).
 • tzv. „sankcionovanou osobou“ sa v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v platnom znení rozumie osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia (presná definícia je uvedená v zákone č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v platnom znení).
 • Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Nahor

Odmena za finančné sprostredkovanie

 • OVB prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné alebo nepeňažné plnenie od finančných inštitúcií. OVB vypláca odmenu za sprostredkovanie PFA vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými a dohodnutými podmienkami odmeňovania. Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného alebo nepeňažného plnenia. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.
 • Odlišnosti v odmeňovaní je možné bližšie nájsť aj v sektorových informáciách.

Nahor

Sťažnosti

 • Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou, e- mailom, ústne alebo telefonicky:
  1. na adrese OVB Allfinanz Slovensko a.s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3
  2. na e-mail: staznosti@ovb.sk
  3. na tel. čísle: +421 945 44 77 44
  4. Asociácii finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Eurovea Centrál 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2/32310146, www.afisp.sk
  5. Národnej banke Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava..
 • Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú napr. zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (www.komoramediatorov.sk, www.amssk.sk, www.justice.gov.sk) a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nahor

Politika vybavovania sťažností klienta

Úvodné ustanovenia

 • Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent, a to prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej len „spolupracovník“), na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci a v súlade s ustanoveniami zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len „zákon“).
 • OVB má, v súlade s ustanovením § 26 zákona nastavené a upravené postupy prijímania, evidovania, preverovania a vybavovania sťažností klientov, potenciálnych klientov, spolupracovníkov, finančných inštitúcií, príp. orgánu dohľadu pre všetky sektory, v ktorých má spoločnosť oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie.
 • OVB vedie Register sťažností, ktorý predstavuje elektronickú databázu, v ktorej sú evidované všetky sťažnosti prijaté do spoločnosti a informácie k ich vybaveniu.

Vymedzenie pojmov

 • Podanie pre účely vybavovania sťažností v podmienkach OVB, je prijatie informácie, podnetu, žiadosti, dopytu alebo iného oznámenia od klienta alebo potenciálneho klienta spoločnosti v písomnej, elektronickej alebo ústnej forme.
 • Za Sťažnosť OVB považuje  podanie, ktorým:

sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, lebo sa domnieva, že k ich ohrozeniu alebo poškodeniu došlo činnosťou alebo nečinnosťou spoločnosti alebo spolupracovníka,

sťažovateľ upozorňuje na konkrétne nedostatky v činnosti spoločnosti alebo spolupracovníka, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok týkajúcich sa sprostredkovaných produktov, zmluvných dojednaní alebo na iné negatívne javy v spoločnosti.

 • Ostatné podania, ktoré nespĺňajú vymedzenie definície vyššie, sa  vybavujú ako bežná korešpondencia, resp. v súlade s internými pravidlami spoločnosti pre vybavovanie daného typu podnetov.
 • Ak sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo ak sú na jej náležité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa
  v sťažnosti neuvádzajú, je potrebné zabezpečiť ich doplnenie. Zodpovedný zamestnanec vyzve sťažovateľa na doplnenie sťažnosti. Lehota na doplnenie sťažnosti je najviac 10 dní. V čase
  od odoslania výzvy na doplnenie sťažnosti do jej doplnenia, lehota na vybavenie sťažnosti neplynie. V prípade, že sťažovateľ sťažnosť v stanovenej lehote nedoplní, a túto preto nie je možné prešetriť, OVB sťažnosť odloží „bez vybavenia“ a o tejto skutočnosti sťažovateľa upovedomí rovnakým spôsobom, akým bola sťažnosť podaná. 
 • Anonymnou sťažnosťou sa zodpovedný zamestnanec zaoberá len v prípade, ak obsahuje konkrétne údaje o nedostatkoch v činnosti spoločnosti alebo jej zamestnancov, resp. spolupracovníkov OVB.
 • Ak sťažovateľ podá opakovanú sťažnosť, opakovaná sťažnosť sa opätovne prešetrí a o výsledku sa podá sťažovateľovi správa. Ak ďalšie sťažnosti toho istého sťažovateľa v tej istej veci neobsahujú nové skutočnosti, zodpovedný zamestnanec ich prijatie neeviduje ako nové sťažnosti a tieto sťažnosti nie sú ani predmetom šetrenia (z evidenčných dôvodov ich pripojí k pôvodnej sťažnosti).
 • Sťažnosti klientov alebo potenciálnych klientov týkajúce sa nedostatkov v činnosti zmluvných partnerov sú postupované do partnerských spoločností s požiadavkou o súčinnosť pri ich riešení resp. na priame vybavenie. Na základe stanoviska zmluvného partnera zodpovedný zamestnanec zašle klientovi písomnú odpoveď.

Vybavovanie sťažností

 • Sťažnosť musí byť riadne prešetrená a sťažovateľ musí byť s výsledkom šetrenia oboznámený.
 • Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní. V odôvodnených prípadoch je možné predĺžiť lehotu na 60 dní, pričom musia byť sťažovateľovi oznámené dôvody predĺženia lehoty
  na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Lehota sa začína počítať kalendárnym dňom, nasledujúcim po doručení sťažnosti spoločnosti.
 • Zodpovedný zamestnanec je povinný písomne informovať o výsledku šetrenia sťažnosti sťažovateľa a v prípade potreby aj iné zainteresované osoby (napr. zmluvný partner, spolupracovník OVB) spolu s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie nedostatku.
 • Sťažnosť sa považuje za vybavenú po splnení všetkých nasledovných podmienok:

-             je ukončené prešetrenie sťažnosti,

-             sťažovateľ  bol písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti,

-             boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku najmä
v prípade opodstatnených sťažností,

-             sťažnosť, príslušná dokumentácia súvisiaca s jej vybavovaním, ako aj opatrenia, ktoré boli prípadne prijaté, sú zaevidované a uložené spôsobom stanoveným vo vnútornom predpise spoločnosti OVB.

Politika v oblasti konfliktu záujmov

 • OVB v súlade s právnymi predpismi zaviedla, vykonáva a dodržiava účinnú politiku v oblasti konfliktu záujmov, a to najmä prijatím primeraných opatrení potrebných na prevenciu, zistenie a riadenie vzájomného konfliktu záujmov medzi OVB, vrátane konfliktov záujmov medzi členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, PFA a medzi klientmi OVB alebo medzi klientmi OVB navzájom, ktorý môže vzniknúť počas poskytovania finančného sprostredkovania.
 • Ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, OVB oznámi povahu a príčinu konfliktu záujmu klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o finančnej službe a uprednostní záujmy klienta pred vlastnými záujmami a pri konflikte záujmov klientov zabezpečí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
 • Ak opatrenia prijaté OVB na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je PFA povinný jednoznačne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov a opatreniami prijatými na zmiernenie týchto rizík pred poskytnutím finančného sprostredkovania na jeho účet.
 • Verejná časť prijatej politiky v oblasti konfliktu záujmov je publikovaná na webovom sídle OVB www.ovb.sk.

Nahor

Dôležité informácie

 • PFA nie je oprávnený prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje od klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere. PFA nie je oprávnený prijímať finančné prostriedky pre OVB ani jej zmluvných partnerov ani prevziať hotovosť alebo bezhotovostnú platbu klienta na svoj účet alebo na iný účet
 • V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie PFA poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo nevýhody hmotnej alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmet

Nahor

I. Sektor poistenia alebo zaistenia

1. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore poistenia je ochrana klienta pred zlyhaním poisťovne zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok jej fungovania upraveného v zákone o poisťovníctve. Ochrana poistníkov a príjemcov poistných plnení vykonávaná prostredníctvom dohľadu nad obozretným podnikaním poisťovne je hlavným cieľom dohľadu nad poisťovníctvom vykonávaného NBS. Hlavnými inštitútmi ochrany pred zlyhaním poisťovne sú najmä povinná tvorba technických rezerv vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom okamihu zabezpečená schopnosť poisťovne uhradiť v plnej miere všetky záväzky voči klientom, povinnosť vytvoriť účinný systém riadenia rizík, systém zaistenia („poistenie poisťovne“) a povinnosť pravidelne, a v prípade zhoršenia finančnej situácie bez zbytočného odkladu, informovať NBS.

Nahor

2. Posúdenie vhodnosti

 • pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

Nahor

3. Finančné sprostredkovanie na diaľku

V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku informácie podľa zákona č. 266/2005 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú klientovi poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia ovb ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „Oprávnenie poskytovať služby finančného sprostredkovania“ vyššie.

Nahor

II. Sektor kapitálového trhu

1. Odmena za finančné sprostredkovanie

OVB je oprávnená prijímať peňažné prostriedky od klientov za poskytnuté investičné služby (investičné poradenstvo a/alebo prijatie a postúpenie pokynu klienta), len ak sa na tom s klientmi dohodla. Výška, resp. spôsob určenia výšky poplatku za poskytnuté investičné služby sú dohodnuté v zmluvnej dokumentácii s klientom.

Nahor

2. ESG

 • V OVB pri poskytovaní služieb v sektore kapitálového trhu aktuálne nepostupujeme podľa vlastnej stratégie v súvislosti so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť a nezohľadňujeme faktory trvalej udržateľnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej aj ako „ESG nariadenie“).
 • Pri poskytovaní investičného poradenstva vyhodnocujeme informácie poskytnuté zo strany tvorcu finančného nástroja. Pokiaľ tvorca finančného nástroja zohľadňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť, informuje spravidla o tejto skutočnosti vo svojich predzmluvných informáciách.
 • Dôvod, pre ktorý v súčasnosti nevyhodnocujeme hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti je, že nemáme k dispozícii dostatok informácií od finančných inštitúcií, s ktorými spolupracujeme, keďže pred dátumom účinnosti ESG nariadenia neboli povinné zverejňovať informácie o rizikách alebo faktoroch udržateľnosti v spojení so svojimi produktmi
 • Odmena za výkon finančného sprostredkovania spoločnosti OVB alebo jej podriadeného finančného agenta nie je závislá od toho, či odporúčaný finančný nástroj zohľadňuje riziká udržateľnosti alebo nie.

Nahor

3. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

 • V sektore kapitálového trhu je ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, Garančným fondom investícií a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností (osoby zúčastnené na ochrane klientov) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok. Za chránený klientsky majetok poskytuje Garančný fond investícií náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50.000,- eur. Zoznam subjektov, ktorí sa zúčastňujú na ochrane klientov je uverejnený na www.garancnyfond.sk.
 • Garančný fond investícií neposkytuje náhrady za zníženie hodnoty investície.
 • Ak je zmluvnou stranou subjekt, ktorý nie je zúčastnený na ochrane podľa predchádzajúceho bodu, pravidlá ochrany pred jeho zlyhaním nájdete v dokumentácií k obchodu

Nahor

4. Odmena za finančné sprostredkovanie 

 • Za poskytovanie investičnej služby vzniká OVB od obchodného partnera nárok na províziu. Jej výška sa vypočíta ako dohodnuté percento zo vstupného poplatku a dohodnuté percento z fixných manažérskych resp. servisných poplatkov.
 • PFA môže od OVB alebo od zmluvných partnerov OVB prijať nepeňažné plnenie v podobe účasti na školeniach a konferenciách, alebo v podobe drobných reklamných predmetov.
 • Informácia o skutočnej výške provízie finančného agenta bude klientovi oznámená finančnou inštitúciou.

Nahor

5. Informácie o investičnom poradenstve

 • OVB prostredníctvom PFA poskytuje klientovi investičné poradenstvo na inom než nezávislom základe, nakoľko OVB spolupracuje len s vybranými finančnými inštitúciami a ponúka mu predovšetkým možnosť investovať finančné prostriedky do podielových fondov
 • OVB ani PFA nemajú úzke väzby s finančnými inštitúciami ani emitentmi, ktorým poskytujú služby finančného sprostredkovania, pričom právne a obchodné vzťahy s týmito finančnými inštitúciami a emitentmi neovplyvňujú kvalitu poskytovaného investičného poradenstva.

Nahor

6. Vysvetlenie investičných stupňov

 1. Minimálne riziko: akceptovanie minimálneho kolísania hodnoty, na istotu orientované vklady, napríklad termínované vklady, stavebné sporenie, peňažné fondy a pod.
 2. Malé riziko: akceptovanie malého kolísania hodnoty, vhodné dlhopisové fondy alebo zmiešané fondy s vysokým podielom dlhopisovej zložky, niektoré realitné fondy
 3. Stredné riziko: akceptovanie stredného kolísania hodnoty, vhodné zmiešané fondy s vyváženým podielom dlhopisovej a akciovej zložky, niektoré realitné fondy
 4. Vysoké riziko: akceptovanie veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zameriavane na rozvinuté trhy, zmiešané fondy s vysokým podielom akciovej zložky

Nahor

7. Investičné služby a posúdenie vhodnosti

 • Pred poskytnutím investičného poradenstva je PFA povinný vykonať test vhodnosti, na základe ktorého je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu, jeho odolnosť voči riziku a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty.
 • Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta. Ak klient neposkytne PFA požadované informácie, alebo ich neposkytne v dostatočnom rozsahu, PFA nemôže takémuto klientovi poskytnúť investičné služby a ani odporučiť finančné nástroje.
 • OVB klientom neposkytuje pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov, pokiaľ sa s klientom v osobitnej zmluve nedohodne inak.

Nahor

8. Základná zmluva

 • Pri poskytovaní investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta, protokol o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu predstavuje základnú zmluvu uzatvorenú medzi klientom a OVB v zmysle čl. 58 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565. Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu zahŕňa pokyn na kúpu alebo predaj finančného nástroja, ale aj sprostredkovanie vykonania pokynu. Kúpu a/alebo predaj finančných nástrojov sa môže pre Klienta vykonávať na regulovanom trhu, ale aj mimo regulovaného trhu. Pri investičnej službe prijatie a postúpenie pokynu OVB po prijatí pokynu klienta následne postúpi pokyn klienta tretej osobe za účelom vykonania klientom požadovaného nákupu resp. predaja finančných nástrojov, ktorou môže byť výhradne banka, zahraničná banka, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike, alebo správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky. Táto tretia osoba je povinná mať zavedenú vlastnú stratégiu vykonávania pokynov, na ktorej dodržiavanie je OVB oprávnená sa spoľahnúť.
 • Protokol o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu zároveň vymedzuje základné práva a povinnosti zmluvných strán (právo klienta na informácie, kategorizácia klienta, informačné povinnosti OVB voči klientovi pred poskytnutím investičnej služby, vysvetlenie základných charakteristík finančného nástroja, právo klienta odmietnuť poskytnutie zo strany OVB požadovaných informácií; právo klienta podať sťažnosť na činnosť PFA alebo OVB; povinnosť OVB riadne identifikovať klienta a poskytnúť klientovi adekvátne informácie; právo OVB odmietnuť uzatvoriť obchod pri zachovaní anonymity klienta.
 • Pri poskytovaní investičnej služby investičného poradenstva s pravidelným posúdením vhodnosti OVB uzatvorí s klientom osobitnú zmluvu o poskytovaní investičného poradenstva s pravidelným posúdením vhodnosti.

Nahor

9. Informácie o vlastnostiach investičných nástrojov a rizík

 • S investovaním do finančných nástrojov sú spojené rôzne riziká, pričom vo všeobecnosti platí, že čím vyššie riziko, tým vyšší potenciál výnosu a naopak. V oblasti kapitálového trhu existujú viaceré riziká, ktoré môžu ovplyvniť volatilitu finančného nástroja. Ide najmä o:
  • inflačné riziko (riziko zníženia hodnoty investície z dôvodu inflácie),
  • kreditné riziko (situácia, kedy emitent nebude plniť svoje záväzky),
  • operačné riziko (riziko spojené s úmyselným alebo nedbanlivostným zlyhaním ľudského faktora),
  • právne riziko (riziko spojené s nevymožiteľnosťou nárokov),
  • politické riziko (riziko spojené s možnosťou zoštátnenia, vyvlastnenia majetku),
  • sektorové riziko (riziko poklesu hodnoty investícií z dôvodu poklesu sektorového hospodárstva),
  • riziko likvidity (riziko, kedy finančný nástroj nebude možné kúpiť alebo predať v požadovanej hodnote alebo v požadovanom čase),
  • trhové riziko (riziko spojené so zmenou úrokových mier, menových kurzov alebo cien komodít),
  • a ďalšie.
 • Klienti prostredníctvom OVB môžu investovať svoje finančné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania, konkrétne do:
  • akciových fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z akcií, t.j. z cenných papierov, ktoré poskytujú majiteľovi príležitosť podieľať sa na základnom imaní spoločností a s tým spojené právo na dividendu (podiel na zisku). Pre investovanie do akciových fondov je charakteristické kreditné riziko/riziko protistrany, riziko likvidity, trhové riziko (najmä menové), či úrokové riziko.
  • dlhopisových fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z dlhopisov, t.j. z cenných papierov, ktoré poskytujú majiteľovi výnos z dlhových cenných papierov. Pre investovanie do dlhopisových fondov je charakteristické kreditné riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, úrokové riziko, politické riziko alebo menové riziko.
  • zmiešaných fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z dlhopisov, akcií a ďalších cenných papierov a poskytujú majiteľovi výnosy z týchto cenných papierov. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko a menové riziko.
  • fondov Fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z investícií do ďalších podielových fondov. Povaha týchto fondov je spravidla zmiešaná a zložená z akcií a dlhopisov. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko a menové riziko.
  • realitných fondov – tieto fondy pozostávajú najmä z investícií do priamych realít alebo realitných spoločností a ich akcií. Výnosy sú tvorené hodnotou realít na realitnom trhu alebo tiež hodnotou akcií realitných spoločností na akciovom trhu. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko, menové riziko a prípadné ďalšie riziká súvisiace s realitným trhom.
  • ETF portfóliá – Exchange Traded Funds portfóliá – tieto fondy pozostávajú z dlhopisov alebo akcií. Spravidla sú to fondy replikujúce burzové indexy. Pre investovanie do týchto fondov, je charakteristické predovšetkým kreditné riziko, riziko likvidity, trhové riziko a menové riziko.

Nahor

10. Ďalšie informácie

 • Všetky informácie, ktoré je potrebné klientovi oznámiť, sú uvedené v dokumentoch, ktoré sú klientovi odovzdané pri podpise zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzatváranej s finančnou inštitúciou (napr. všeobecné obchodné podmienky, cenník, štatúty resp. prospekty jednotlivých fondov, formulár označený ako „Informácia pre klienta“ a „Kľúčové informácie pre investora“ (tzv. KIID), prípadne ich klient nájde na webovom sídle príslušnej finančnej inštitúcie). Ide predovšetkým o tieto informácie:
 • identifikačné údaje finančnej inštitúcie, vrátane kontaktných údajov, informácie o existencii povolenia na výkon činnosti v kapitálovom trhu spolu s identifikáciou orgánu, ktorý predmetné povolenie vydal,
 • pravidlá pre kategorizáciu klientov, vrátane poučení o možnosti zmeny kategórie,
 • všeobecný popis rizík spojených s investovaním, informácie o finančných nástrojoch a popis rizík spojených s investovaním do nich, popis poskytovaných investičných služieb,
 • ceny investičných služieb, poplatky a náklady s nimi spojené, prijímanie a poskytovanie stimulov, informácie o garančnom fonde investícií,
 • pravidlá pre zamedzenie vzniku konfliktu záujmov,
 • ciele a investičná politika finančného nástroja, profil rizík a výnosnosti finančného nástroja, jeho doterajšia výkonnosť, charakteristika typického investora a iné.

Nahor

11. Všeobecné zásady

v sektore kapitálového trhu platia tieto všeobecné zásady:

 • minulé výnosy finančného nástroja nie sú zárukou jeho budúcich výnosov,
 • investícia môže priniesť nie len výnosy, ale môže stratiť aj svoju pôvodnú hodnotu, t. j. návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená,
 • vyšší výnos sa dá spravidla dosiahnuť len pri akceptovaní vyššieho rizika,
 • predpokladaná výnosnosť finančných nástrojov je len odhadom založeným na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaní s podobnými finančnými nástrojmi, na analýze podkladového aktíva alebo na predpovediach vyplývajúcich z poznania ekonomiky; predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom,
 • garantovaný výnos alebo záruku, že investícia nebude stratová môžu poskytnúť len produkty s tzv. garantovaným výnosom; táto informácia má byť uvedená v zmluve o poskytnutí finančnej služby spolu so spôsobom a mierou garancie,
 • čím vyšší je predpoklad výnosnosti, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny).

Nahor

12. Finančné sprostredkovanie na diaľku

V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku informácie podľa zákona č. 266/2005 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú klientovi poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia ovb ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „Oprávnenie poskytovať služby finančného sprostredkovania“ vyššie.

Nahor

III. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

1. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

 • Ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie je v sektore starobného dôchodkového sporenia zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania finančnej inštitúcie upravenou najmä v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, oddelením majetku DSS od majetku v jednotlivých fondoch, ochrannou funkciou depozitára a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Oddelený majetok: Majetok v jednotlivých fondoch nie je majetkom DSS a musí byť evidovaný oddelene. Tento majetok nie je súčasťou konkurznej podstaty a nemôže byť použitý na reštrukturalizáciu DSS. DSS nemôže majetok vo fondoch použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. DSS musí za seba a za každý fond, ktorý spravuje, viesť osobitné účtovníctvo.
 • Ochranná funkcia depozitára: Všetok majetok klientov musí byť zverený depozitárovi, ktorým musí byť banka. Depozitár je najmä povinný kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizík pri nakladaní s majetkom vo fonde, kontrolovať dodržiavanie zákona o starobnom dôchodkovom sporení, iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj ustanovenia jednotlivých štatútov fondov spravovaných DSS. Depozitár kontroluje správnosť určenia hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej hodnoty dôchodkovej jednotky.

Nahor

2. Ďalšie informácie: 

Odporúčame každú zmenu investičnej stratégie v rámci doplnkového dôchodkového sporenia konzultovať s podriadeným finančným agentom. Nesprávne zvolená investičná stratégia môže mať za následok finančnú stratu, ktorá môže mať vplyv na výšku Vášho dôchodku v budúcnosti.

Nahor

3. Posúdenie vhodnosti 

 • Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

Nahor

4. Finančné sprostredkovanie na diaľku 

V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku informácie podľa zákona č. 266/2005 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú klientovi poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia ovb ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „Oprávnenie poskytovať služby finančného sprostredkovania“ vyššie.

Nahor

IV. Sektor prijímania vkladov

1. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

 • V sektore prijímania vkladov je ochrana klienta pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok fungovania finančnej inštitúcie upravenou najmä v zákone o bankách, prostredníctvom Fondu na ochranu vkladov a dohľadom NBS, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Fond na ochranu vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk. Zoznam účastníkov systému ochrany vkladov v Slovenskej republike je uverejnený na www.fovsr.sk.

Nahor

2. Posúdenie vhodnosti

 1. Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 2. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

Nahor

V. Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

1. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Ochrana klienta pred zlyhaním úverovej inštitúcie je zabezpečená systémom povinností, ktoré úverovým inštitúciám - bankám ukladá platná legislatíva.
V sektore poskytovania úverov tiež platí, že z dôvodov na strane úverovej inštitúcie - banky alebo jej právneho nástupcu sa nemôže vynucovať predčasné splatenie pohľadávok z hypotekárneho úveru; to platí aj pri zrušení a likvidácii hypotekárnej banky.

Nahor

2. Odmena za finančné sprostredkovanie

 • Pre výšku poplatku za poskytnutie úveru, jeho úrokovú sadzbu a ročnú percentuálnu mieru nákladov nie je rozhodujúce, či je úver sprostredkovaný finančným agentom alebo je klientovi poskytnutý úver bez účasti finančného agenta.
 • Peňažné plnenie závisí najmä od výšky reálne čerpaného úveru klientom a od doby trvania zmluvy o úvere na bývanie. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi OVB a PFA.
 • OVB a PFA v zmysle zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o úveroch na bývanie“) v protokole klienta informuje o:
  • spôsobe výpočtu poplatku a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, ak nie je možné poskytnúť informáciu spotrebiteľovi o výške poplatku a iných nákladoch, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť za sprostredkovanú finančnú službu, ak taký poplatok alebo iné náklady spotrebiteľovi vznikajú,
  • výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré majú veriteľ alebo tretie strany zaplatiť finančnému agentovi za služby súvisiace so zmluvou o úvere na bývanie; ak výška peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nie je známa v čase oznámenia, finančný agent informuje klienta, že skutočná výška peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia bude uvedená v neskoršom štádiu v rozsahu informácií uvedených vo formulári (ESIS),
  • práve požadovať informácie o peňažnom plnení.
 • PFA a ani OVB v súvislosti so sprostredkovaním uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie neprijímajú od klienta žiadne peňažné alebo nepeňažné plnenia.
 • Klient má v zmysle Zákona o úveroch na bývanie právo písomne OVB požiadať o poskytnutie informácií o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré OVB prijíma za vykonávanie finančného sprostredkovania od jednej alebo viacerých bánk. Ak má klient záujem toto právo využiť, písomnú žiadosť môže adresovať na adresu sídla OVB.

Nahor

3. Posúdenie vhodnosti

 • Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

Nahor

VI. Sektor starobného dôchodkového sporenia

1. Právne následky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je vznik účasti klienta v II. dôchodkovom pilieri dôchodkového systému v SR. Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nie je možné odstúpiť, vypovedať ju, ani ju zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká len na základe zákonom stanovených skutočností (napr. úmrtie sporiteľa, prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pod.).

Nahor

2. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

 • V sektore starobného dôchodkového sporenia je ochrana klienta pred zlyhaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „DSS“) zabezpečená najmä prísnou reguláciou podmienok jej fungovania upraveného v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, oddelením majetku DSS od majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch, ochranou funkciou depozitára, ktorý spravuje jednotlivé dôchodkové fondy, a dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorý plní predovšetkým preventívnu funkciu.
 • Oddelený majetok: Majetok v jednotlivých dôchodkových fondoch nie je majetkom DSS a musí byť evidovaný oddelene. Tento majetok nie je súčasťou konkurznej podstaty a nemôže byť použitý ani na reštrukturalizáciu DSS. DSS nemôže majetok v dôchodkových fondoch použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré nesúvisia s činnosťou spojenou so správou majetku v príslušnom dôchodkovom fonde a s nakladaním s ním. DSS je povinná za seba a za každý ňou vytvorený dôchodkový fond viesť osobitné účtovníctvo.
 • Ochranná funkcia depozitára: Všetok majetok v dôchodkovom fonde musí byť zverený do správy depozitárovi, ktorým musí byť banka s udeleným povolením na vykonávanie funkcie depozitára. Depozitárom nemôže byť zakladateľ alebo akcionár DSS. Depozitár je najmä povinný vykonávať pokyny DSS, ak neodporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu dôchodkového fondu, kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom fonde, kontrolovať dodržiavanie ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných dôchodkových fondov, kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.

Nahor

3. Posúdenie vhodnosti

 • Pri poskytovaní finančného sprostredkovania je PFA povinný posúdiť vhodnosť finančnej služby pre klienta. Z uvedeného dôvodu je PFA povinný od klienta získať informácie týkajúce sa (i) jeho požiadaviek, (ii) jeho potrieb, (iii) jeho skúseností, (iv) jeho znalostí a (v) jeho finančnej situácie, to všetko s ohľadom na povahu príslušnej finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Dôvodom posúdenia vhodnosti je umožniť PFA konať v najlepšom záujme klienta.
 • Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi písomné vyhlásenie o vhodnosti. Ak PFA na základe uvedených informácií vyhodnotí, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, písomne na túto skutočnosť klienta upozorní.

Nahor

4. Finančné sprostredkovanie na diaľku

V prípade poskytovania služieb finančného sprostredkovania na diaľku informácie podľa zákona č. 266/2005 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú klientovi poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku zo strany finančnej inštitúcie, pričom identifikácia ovb ako sprostredkovateľa je uvedená v časti „Oprávnenie poskytovať služby finančného sprostredkovania“ vyššie.

Nahor