Ako si vypočítať dôchodok

|

Ako si vypočítať dôchodok?

Blíži sa vám odchod do dôchodku a chceli by ste si vypočítať jeho výšku? Alebo vás okrem výšky zaujíma aj to, kedy naň budete mať nárok? Zistite, ako si vypočítať dôchodok a aké zmeny nastanú začiatkom nového roka.

Orientačný výpočet dôchodku

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia. Jej cieľom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Na starobný dôchodok má nárok poistenec, ktorý:

● získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a zároveň

● dovŕšil dôchodkový vek.

Výnimkou sú len osoby, ktoré dôchodkový vek dosiahli od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007. Tie majú nárok na starobný dôchodok už po 10 rokoch obdobia dôchodkového poistenia.

Ak chcete zistiť orientačnú výšku vašej penzie, môžete si ju vypočítať sami použitím tohto vzorca:

počet odpracovaných rokov x priemerný osobný mzdový bod x ADH.

Počet odpracovaných rokov

Ide o obdobie povinného alebo dobrovoľného dôchodkového poistenia, výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby. Okrem toho do tohto obdobia spadá aj:

● poberanie invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasnej penzie,

● obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie,

●     obdobie získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

Počet odpracovaných rokov vypočítate tak, že sčítate všetky dni dôchodkového poistenia a vydelíte ich číslom 365. Výsledok sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta smerom nahor.

Priemerný osobný mzdový bod

Priemerný osobný mzdový bod sa určuje ako podiel súčtu osobných mzdových bodov, ktoré sa počítajú za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia, a počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia. Výsledná suma sa následne zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta smerom nahor.

Osobný mzdový bod sa počíta inak len pre posledný rok dôchodkového poistenia. V tomto prípade používa Sociálna poisťovňa všeobecný vymeriavací základ spred dvoch rokov.

ADH

Aktuálna dôchodková hodnota, skrátene ADH, sa každý rok mení. Mala by byť nastavená tak, aby odrážala ekonomický stav krajiny. ADH platná od 1. januára do 31. decembra 2022 predstavuje 15,13 eura.

ADH na rok 2023 ešte známa nie je. Štát ju určuje ako súčin:

● aktuálnej ADH,

● hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok aktuálneho roku a

● priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok predchádzajúceho roku.

Budúci rok by mala byť ADH vyššia, no nie o veľa, pretože sa podľa dostupných informácií plánujekrátiť.

Príklady výpočtu dôchodku

Výpočet dôchodku v SR vyzerá v praxi napríklad takto:

Poistenec splnil všetky podmienky na získanie starobného dôchodku 1. januára 2022. Jeho vymeriavací základ bol v rozhodujúcom období približne na úrovni priemernej mzdy na Slovensku. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu tak bola 1,0012.

Počet dní obdobia dôchodkového poistenia predstavovalo 15 942, čo je v prepočte na roky 43,6768 roku.

Aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2022 je 15,13 eura. Po dosadení jednotlivých údajov vyzerá vzorec takto:

1,0012 x 43,6768 x 15,13 = 661,70 eura mesačne (po zaokrúhlení).

Valorizácia dôchodkov

Výpočet podľa spomínaného vzorca je len orientačný, a to najmä kvôli tomu, že nepočíta s valorizáciou dôchodkov. Starobný dôchodok sa každý rok zvyšuje o určité percento, aby výsledná suma zodpovedala ekonomickej situácii v krajine a výške inflácie.

Kým v roku 2022 sa dôchodky zvýšili o 1,3 %, v roku 2023 to bude až o 11,8 % z dôvodu prudkého zvyšovania cien a vysokej inflácie.

Ak teda chcete poznať presnejšiu sumu dôchodku, po použití vzorca vynásobte výslednú sumu ešte percentom valorizácie.

Výpočet starobného dôchodku po novom

Od roku 2023 sa chystajú viaceré zmeny v dôchodkoch. Tie síce priamo nepostihnú výpočet dôchodku z hrubej mzdy, no ovplyvnia čas odchodu do dôchodku. Podľa novely, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2023, sa bude pre osoby narodené od roku 1967 odchod do dôchodku počítať podľa strednej dĺžky života.

Stredná dĺžka života predstavuje priemerný počet rokov, ktorých sa osoba dožije. Priamo ju ovplyvňujú viaceré faktory vrátane životného prostredia, zdravotníctva či ekonomiky krajiny.

Stredná dĺžka života sa spravidla každý rok zvyšuje. Jedinou výnimkou sú výnimočné stavy ako napríklad pandémia COVID-19, kvôli ktorej na Slovensku klesla o približne 33 mesiacov.

Dôchodkový vek by sa tak mal podľa strednej dĺžky života zvyšovať každý rok o 1 – 2 mesiace.

Ako vypočítať dôchodkový vek?

Dôchodkový vek sa na základe strednej dĺžky života vypočíta takto:

● Sociálna poisťovňa určí 7 referenčných období, pričom každé bude mať trvanie 5 rokov.

● Na základe štatistických údajov sa vypočíta zmena strednej dĺžky života v každom zo 7 referenčných období. Vyjde tak sedem hodnôt.

● Sedem hodnôt sa zoradí vzostupne a vyberie sa stredná hodnota.

● Vybraná hodnota strednej dĺžky života sa pripočíta k dôchodkovému veku, ktorý je určený pre predošlý ročník.

● Výsledok sa preráta na roky a mesiace. Mesiace sa zaokrúhľujú smerom nadol.

Dôchodkový vek sa môže znížiť ešte o zopár mesiacov v prípade osôb, ktoré vychovávali deti. Platí, že každé dieťa znižuje dôchodkový vek o 6 mesiacov, spolu však maximálne o 18 mesiacov. Toto zníženie je však možné len u jedného rodiča, spravidla u matky.

Nielen svoj dôchodok by ste mali začať riešiť čo najskôr. Ak potrebujete akokoľvek pomôcť, napríklad nastaviť finančný plán či nájsť najvýhodnejšiu hypotéku, obráťte sa na našich finančných sprostredkovateľov, ktorí vám poradia v každej životnej fáze.